Виховна робота  

   

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ у 2019 році

Деталі

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до НПУ імені М.П.Драгоманова приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з університетом.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідноїспеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови на рівні, не нижчому за В2 дійсним міжнародновизнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом СambridgeEnglishLanguageAssessment; для німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищимбалом.
 • вступного іспиту зфілософії.

Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за формулою:

Підсумковий бал = 0.5x1 + 0.3x2 + 0.2x3

                                                                               

де x1 - оцінка іспиту зі спеціальності;

де x2 - оцінка з іноземної мови;

де x3 - оцінка з філософії.

x1 x2 x3 - оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні            іспити           до        аспірантури              проводяться               предметними                комісіями, затвердженими наказом ректора університету на основі рекомендацій Вченихрад


профільних факультетів, за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури ідокторантури.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:

   міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

   на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01.06.2019 р. до 31.05.2020 р.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування до аспірантури мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді" надане таке право;


особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;

особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних факультетів.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Прийом до аспірантури

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова на 2019 рік зі спеціальностей:

Код та найменування галузі

знань

Шифр та найменування спеціальності
1. 01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки
2 01 Освіта

014 Середня освіта

(за спеціалізація ми)

3. 01 Освіта 015 Професійна освіта
4. 01 Освіта 016 Спеціальна освіта
5. 03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство
6. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
7. 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
8. 03 Гуманітарні науки 034 Культурологія
9. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
10. 04 Богослов’я 041 Богослов’я
11. 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
12. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
13. 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
14. 09 Біологія 091 Біологія
15. 10 Природничі науки 101 Екологія
16. 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
17. 11 Математика та статистика 111 Математика
18. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
19. 08 Право 081 Право


ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заява на ім’я ректора університету (візується вступником у завідувача кафедри, голови проектної групи відповідноїспеціальності)
 2. Копіяпаспорта.
  1. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки3х4.
 3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією додатку.
 4. Характеристика з місцяроботи.
 5. Реферат з обраної науковоїспеціальності.
 6. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць тавинаходів.
  1. Виписка з протоколу засідання вченої ради закладу вищої освіти (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінченнявузу.
 7. Медична довідка (форма086-у).
 8. Довідка з місця постійногопроживання.
 9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційногономеру.
 10. Витяг з трудової книжки, для осіб якіпрацюють.
 11. Згоду на збір та обробку персональнихданих.
 12. Поштовий конверт 1шт.

Повний комплект обов’язкових документів у картонній папці із зав’язками подається вступником особисто до відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін.

Оригінал             диплома            про         повну          вищу          освіту,           паспорт            пред’являються вступником. Без наявності оригіналів пакет документів неприймається.

Заяви з документами про вступ до аспірантури приймаються з 01 червня 2019р. по 01 липня 2019 р. та з 27 серпня 2019 р. по 30 серпня 2019 року. Вступні

іспити проводяться з 03 вересня 2019 р. по 12 вересня 2019 року.

Зарахування до аспірантури відбудеться до 01 жовтня 2019 р.


Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на першочергове зарахування є підставою для відрахування.

Вступні іспити по прийому в аспірантуру у 2019 році будуть проводитися у такі терміни:

Філософія–              03, 04 вересня 2019 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії о10.00)

Іноземна мова – 05, 06 вересня 2019 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра англійської мови о10.00)

Спеціальність – 09 вересня 2019 року (на відповідних кафедрах)

Додаткові іспити зі спеціальності (у разі необхідності) – 10 вересня 2019 року (на відповідних кафедрах).


Заява на ім’я ректора університету (написанавласноруч)


Зразок

 

Ректору


НаціональногопедагогічногоуніверситетуіменіМ.П.ДрагомановаакадемікуНАПНУкраїни,професоруВ.П.Андрущенку

(Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботиздобувача)

 

ЗАЯВА

Прошу   дозволити   складативступні іспити                                                            в аспірантуру зі спеціальності (вказатиякої).

Дата                                                                                                                                        Підпис

Підпис завідувача кафедри (Не заперечую)

Початок прийому документів з 01 червня 2018 р.

Документи подаються особисто завідувачу відділу аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова (Адреса університету: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9, кім. 246. Відділ аспірантури і докторантури, тел. 239-30-69)


ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я,                                                                                                                                                                                                             (народився„                                    "                                                   19           року,паспортсерії                                                                     ) шляхом підписання цього тексту, надаюзгоду

Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова

(найменування вищого навчального закладу, наукової установи)

та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого наукового співробітника, а також для забезпечення роботи бази даних «Атестаційні справи здобувачів наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та вченого звання старшого наукового співробітника» Міністерства освіти і науки України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

«_            »                                                         р.,                                                           (                                                 ) Особута підпис                                                                                           перевірено


Завідувач відділом аспірантури ідокторантури


М.П.


(_К.А.Боднар_)


Я,                                                                          посвідчую,                  що                отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою присудження наукового ступеня доктора              (кандидата)              наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого наукового співробітника, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

                                                  20 року

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки та Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, видачі диплома доктора (кандидата) наук та атестата старшого науковогоспівробітника.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

 1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його передані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чирозпорядника;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до переданих, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його передані, що містяться у базіпереданих;
 3. на доступ до своїх переданих, що містяться у відповідній базі переданих;
 4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його передані у відповідній базі переданих, а також отримувати зміст його переданих, що зберігаються;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх переданих органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх переданих будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи єнедостовірними;
 7. на захист своїх переданих від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичноїособи;
 8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо переданих до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захиступереданих;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональнихданих.
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ