ЗМІСТ

 

Астанкова Н.В.

Отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен.

Анализ результатов исследований феномена девиантности свидетельствует об усилении среди подростков негативных, социально неодобряемых проявлений: алкоголизма, наркомании, склонности к азартным играм, безнадзорности, отсутствии познавательного интереса, агрессивности, возрастании уровня преступности.В связи с этим появилась насущная потребность рассмотреть отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен.

Ключевые слова: девиантность, девиация, поведение, девиантное поведение, отклоняющееся поведение, норма, аномалия, установка, мотивация.

3

Базима Н.В.

Особливості мовленнєвої та комунікативної діяльності у дітей з аутизмом.

В статті розкриті проблеми, що стосуються мовленнєвого розвитку та комунікативної діяльності дітей аутизмом.

Ключові слова: проблеми мовленнєвого розвитку, комунікативна діяльнісь, аутизм.

7

Баль Н.Н.

Средовые ресурсы логопедической работы.

Рассматриваются группы образовательных ресурсов в системе логопедической работы. Акцент сделан на характеристике организационных и социально-психологических ресурсов.

Ключевые слова: образовательная среда, образовательные ресурсы, логопедическая работа.

9

Боряк О.В.

Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки.

У статті наданий ґрунтовний аналіз основних етапів наукового дослідження з розробки та впровадження експериментальної методики корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки. Проведений автором аналіз літературних джерел, дав змогу визначити та обґрунтувати основні компоненти просодичної сторони мовлення. Надана характеристика рівнів розвитку компонентів просодичної сторони мовлення, зазначеної категорії дітей, складена за результатами констатувального етапу дослідження. Обґрунтована експериментальна методика формувального експерименту, наведені фінішні дані, отримані в результатів його проведення.

Ключові слова: компоненті просодичної сторони мовлення, діти старшого дошкільного віку з дизартрією, логопедична ритміка.

13

Быкова В.П.,

Сартакова Н.Б.

Усвоение учащимися начальной школы взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков.

В статье рассматриваютсянаучные представления о психологической структуре процесса письма, процесса овладения орфографией. В предложенной авторами оригинальной методике учитываются фундаментальные положения специальной психологии, коррекционной педагогики, логопедии, о принципах и закономерностях коррекционно-логопедического воздействия.

Ключевые слова: дисорфография, письмо учащихся начальной школы, орфограмма, орфографический навык.

18

Валявко С.М., Бузина М.А. 

Экспериментальное исследование личностной и речевой тревожности старших дошкольников с нарушенным речевым развитием.

Авторы статьи представляют результаты экспериментального исследования личностной и речевой тревожности детей с нарушениями речи.

Ключевые слова: личностная тревожность, речевая тревожность, дети с речевыми нарушениями.

22

Гаврилова Н.С.

Методика корекції вад вимови фонем у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією.

В статті подано характеристику етапів корекції порушень вимови звуків мовлення у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією.

Ключові слова: постановка звуків мовлення, автоматизм, артикуляційна моторика, мовленнєве дихання.

27

Галущенко В.І.

Сучасний підхід до комплексного обстеження та планування корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми-дизартріками.

У статті визначено особливості взаємодії фахівців педагогічного та лікувально-медичного профілю під час обстеження дітей з дизартрією з метою удосконалення діагностики та планування корекцій - ребілітаційної роботи з дітьми–логопатами.

Ключеві слова:обстеження, діагностика, корекційна робот, взаємодія фахівців.

34

Глущенко І.І.

Особливості формування дериваційного компонента мовленнєвої діяльності у молодших школярів із ЗПР.

Розглядається проблема формування словотворчих процесів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Проаналізовані та визначенні основні етапи корекційного навчання з розвитку словотворчих процесів у дітей зазначеної категорії.

Ключеві слова: корекційна робота, словотворчі процеси, затримка психічного розвитку, молодші школярі.

36

Гноєвська О.Ю.

Інклюзивна освіта як психолого-педагогічна проблема.

У статті висвітленінаукові погляди на інклюзію як психолого-педагогічний феномен, що забезпечує успішне навчання дітей з особливостями розвитку в умовах загальноосвітньої школи за належної підтримки інших спеціалістів і батьків.

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, діти з особливостями розвитку, навчання і виховне середовище.

40

Голуб Н.М.

Самостійні завдання у логокорекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення.

У статті розглядаються недоліки самостійної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення, визначаються вимоги до застосування самостійних завдань у логокорекційній роботі з дітьми зазначеної категорії.

Ключові слова: молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення, вади читання та письма, самостійні завдання.

43

Григоренко Н.Ю.

Специфика работы учителя-логопеда в процессе оказания ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям на базе ДОУ.

Встатье представлены основные аспекты логопедической работы с детьми первых лет жизни с отклонениями в развитии, раскрыты направления коррекционно-логопедического воздействия.

Ключевые слова: дети первых лет жизни с отклонениями в развитии, задержка речевого развития, логопедическое обследование, коррекционно-логопедическая работа, психолого-педагогическое консультирование родителей

47

Гріньова О.М., Гроза О.О.

Активізація особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з знм засобами тренінгу.

У статті досліджується проблема особистісного розвитку дітей з вадами мовлення. Наведено результати експериментального дослідження специфіки особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ. Представлено програму авторського тренінгу для активізації особистісного розвитку старших дошкільників з ЗНМ.

Ключові слова: дошкільний вік, загальне недорозвинення мовлення, особистість, особистісний розвиток, самооцінка, мотиви.

51

Демченко Н. Ю.

 

Особенности формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием.

В данной статье рассматриваются вопросы формирования связной монологической речи детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Являясь особым видом речевой деятельности, связная монологическая речь отличается спецификой выполнения речевых функций, в связи с чем, в данной работе предпринята попытка проанализировать состояние проблемы особенностей развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием.

Ключевые слова: мственная отсталость, атипия, олигофрения, дислалия, ринолалия, дисфония, дизартрия, алалия, дислексия, дисграфия, заикание, афазия.

54

Дідкова Л.М.

Періодизація наукової діяльності Р.Є.Левіної.

В даній статті висвітлено основні напрямки наукової діяльності Р.Є.Левіної.

Ключові слова: загальне недорозвинення мовлення, мовленнєві порушення, психолого-педагогічний підхід, мовленнєвий розвиток.

59

Дроздова Н.В.

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как  условие формирования речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

Освещаются аспекты взаимодействия учителя-логопеда с родителями в формировании речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: речевая активность, дошкольники с общим недоразвитием речи, условия формирования речевой активности.

64

Елецкая О.В.

Изучение проблемы дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы.

Статья посвящена актуальной для логопедии проблеме нарушения формирования у школьников орфографического навыка письма. В ней анализируются результаты проведённого в среде учащихся пятых классов выборочно-диагностического и комплексного экспериментального исследования индивидуальных психофизиологических особенностей, психических функций и процессов, обеспечивающих функциональную систему орфографического навыка письма у школьников, испытывающих трудности в усвоении орфографии.

Ключевые слова: дизорфография, орфографические ошибки, навык письма, письменная речь, языковые способности.

66

Енина Л.В.

Комплексы речевой гимнастики для детей дошкольного возраста 3-7 лет в профилактике фонетических нарушений.

Автор статьи описывает систему подготовки артикуляционного аппарата к произношению звуков родной речи, профилактики нарушений звукопроизношения с помощью речевой гимнастики.

Ключевые слова: речевая гимнастика, нарушения звукопроизношения, профилактика.

69

Карлова И.Г.

Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с общим недоразвитием речи.

В статье подчеркивается важность предупреждения нарушений чтения и письма у детей дошкольного возраста, что влияет на дальнейшее развитие: «ребенок-подросток-взрослый». Представленный материал актуален в использовании в практической деятельности. Его применение позволяет детям с недоразвитием речи правильно произносить и различать все фонемы родного языка, овладеть грамотой еще до школьного обучения.

Ключевые слова: нарушения чтения и письма, дети с общим недоразвитим речи, профилактика.

75

Киперь Н.Н.

Пути оптимизации коррекционно-логопедичекой работы по преодолению нарушений речи у детей с ЗПР.

По результатам обследования ребенка в психолого-педагогической комиссии администрация школы и родители получают рекомендации по изменению условий обучения, улучшению ситуации развития ребенка, по коррекции проблем обучения и адаптации. В данной статье описаны самые основные и значимые задачи, которые необходимо решать для благо ребенка с нарушениями речи.

Ключеыве слова: речевое развитие, задержка психического развития, коррекция психических нарушений

79

Кисличенко В.А.

Логопедичне консультування як складова логопедичного супроводу сім’ї.

У статті розглядаються особливості логопедичного консультування як напряму роботу у межах логопедичного супроводу сім’ї.

Ключові слова: консультування, логопедичне консультування, логопедичний супровід, батьки, дитина.

82

Коврыгина Л.В.

Нарушения речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

В статье рассматриваются нарушения речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Анализ литературы и рзультатов исследования позволил сделать вывод о том, что преодоление нарушений языковых компонентов речи не обеспечивает освоение ребенком без специально направленного воздействия.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речевая коммуникация, формы рчевой коммуникации.

85

Кондратенко В.О.

Деякі сучасні методики подолання заїкання.

У статті представлено огляд сучасних методик подолання заїкання у дітей та підлітків, аналізується їх зміст, ефективність та особливості використання в логопедичній роботі.

Ключовіслова: заїкання, корекціямовленнєвихпорушень, логопедичнийвплив.

89

Кондратенко И.Ю.

Формирование эмоциональной лексики  у дошкольников с нарушениями речи.

В статье анализируется проблема усвоения системы лексических значений у дошкольников с речевыми нарушениями, отражающих их эмоциональные состояния и оценки в психологическом, лингвистическом, психолингвистическом и педагогическом аспектах. Представлены сравнительные результаты изучения эмоционального пласта лексики, своеобразия использования паралингвистических средств общения. Предложена система методических приемов работы по формированию эмоциональной лексики у детей с нарушениями речи старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольники с речевыми нарушениями, система лексических значений, эмоциональная лексика, эмоциональные состояния и оценки детей старшего дошкольного возраста, паралингвистические средства общения, интонационная выразительность речи, коэффициент лексического разнообразия, коэффициент лексического богатства, игровая деятельность, чувство эмпатии, речевое общение, коммуникативные ситуации.

95

Конопляста С.Ю.

Особливості психомовленнєвого онтогенезу дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння.

У статті розкрито результати сучасного клінічного та психолого-педагогічного вивчення психофізичного та мовленнєвого розвитку осіб із вродженими незрощеннями губи та піднебіння від народження до 18 років.

Ключові слова: вроджене незрощення губи та піднебіння (ВНГП), структура дефекту, функціональна система мови та мовлення (ФСММ), фонологічний профіль, семіотична підсистема ФСММ, лінгвопатологічний синдром, підсистеми програмування та регуляції мовленнєвих актів, мовленнєвий дизонтогенез, базові складові психічного онтогенезу, психічний дизонтогенез, типи психічного розвитку.

100

Корнєв С.І.

Питання розвитку мовлення з вірогідними варіаціями його паталогічного викривлення в працях І.О.Сікорського.

При побудові системи методичної роботи, спрямованої на формування дитячого мовлення в умовах глибокого його недорозвинення, принципове значення має врахування закономірностей розвитку мовлення дітей, які нормально говорять, що дозволяє визначити вимоги до розвитку тих або інших рівнів мовленнєвої діяльності на різних етапах її формування. Необхідно також враховувати рівень розвитку патологічного мовлення, його особливості й потенційні можливості оволодіння дітьми мовою у процесі корекційного впливу.

Ключові слова: формування дитячого мовлення, розвиток патологічного мовлення, закономірності розвитку дитячого мовлення, І.О.Сікорський.

106

Кривцова О.Я.

Формування готовності до самоуправління мовленням у підлітків із заїканням

В статті висвітлені проблеми самоуправління мовленнєвою діяльностю підлітками із заїканням.

Ключовіслова: заїкання, самоуправління мовленням, підлітки.

110

Кузь Н.А.

Развитие программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР церебрально-органического генеза.

В статье рассматривается проблема изучения программирования, регуляции и контроля в письме учащихся школ VIIвида с позиции деятельностного подхода. Автор приводит данные изучения особенностей и развития программирования, регуляции и контроля у учащихся с задержкой психического развития церебрально-органического генеза при осуществлении письма, познавательной и двигательной деятельности.

Ключевые слова: учащиеся специальных школ VIIвида; задержка психического развития церебрально-органического генеза; письмо, письменная речь; дисграфия; познавательная деятельность; двигательная деятельность; программирование, регуляция и контроль деятельности.

114

Лапп Е.А.,

Ткачева Е.В.

Использование компьютера в логопедической работе с детьми, имеющими нарушения зрения и речи.

В статье представлены материалы анализа использования компьютера в логопедической работе с детьми с нарушениями зрения и речи.

Ключевые слова: компьютер, логопедическая работа, дети, нарушения речи, нарушения зрения.

118

Лебедева И.Н.

 

Развитие связной речи дошкольников: модель обучения рассказыванию по картине.

В статье рассмотрены вопросы изучения связной речи; особенности связной речи дошкольников с задержкой психического развития и общим недоразвитием речи, определены теоретические подходы к развитию связной речи дошкольников. Представлена модель обучения дошкольников рассказыванию по картине.

 

Ключевые слова: речевая деятельность, текст, знак, картина, рассказывание по картине, задержка психического развития, общее недоразвитие речи.

121

Ленів З.П.

 

До проблеми застосування сучасних технологій корекції мовлення дошкільників із заїканням засобами арттерапії.

У статті розглядаються актуальні проблеми логопедії, пошук шляхів застосування ефективних сучасних технологій корекції заїкання у дошкільників засобами арттерапії.

Ключові слова: інноваційні технології, логопедія, психотерапія, арттерапія, дошкільники із заїканням.

124

Лепетченко М.В.

Здатність до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як особистісний феномен.

В статье раскрывается сущность понятия «способность к творческому самовыражению;компоненты этого личностного феномена, его критерии и показатели.

Ключевые слова: творческое самовыражение, индивидуальность, мотивы, когнитивные процессы, эмоции, средства самовыражения.

128

Литвиненко В.А.

Застосування театралізовано-ігрової діяльності у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з ФФН.

Дослідження присвячено актуальній проблемі корекції мовлення дошкільників із ФФН засобами тетралізовано-ігрової діяльності. Розвиток мовлення дошкільників із ФФН засобами тетралізовано-ігрової діяльності сприяє особистісному становленню, оптимізації міжособистісних стосунків, відкриває можливості успішної соціальної інтеграції.

Ключові слова: тетралізовано-ігрова діяльність, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дошкільники, корекційно-педагогічна робота.

132

Логвінова І.П.

Навички невербальної соціальної взаємодії у дошкільників з розладами спектру аутизму.

У статті автором висвітлено результати експериментального вивчення навичок невербальної соціальної взаємодії дітей з РСА у контексті їх спілкування з дорослим. Приділяється увага особливостям реципрокної двосторонньої комунікації, навичкам соціальної уваги, вмінню невербально виражати прохання. Порівнюються та аналізуються прояви і сформованість цих навичок у дітей з РСА молодшого і старшого дошкільного віку.

.Ключові слова: аутизм, невербальні засоби спілкування, навички невербальної соціальної взаємодії, невербальна комунікація, соціальна увага, реципрокна двостороння взаємодія, соціальна регуляція, зоровий контакт .

136

Лямина И.П.

Использование  альтернативных средств  коммуникации в коррекционной работе.

В статье автор раскрывает понятия «общение», «невербальные средства общения», онтогенез протоязыка, а так же использование альтернативных средств коммуникации в коррекционной работе.

Ключевые слова: общение, невербальные средства общения, протоязык.

140

Макаренко І.В.

Особливості організації соціально-педагогічної підтримки батьків дітей раннього віку з проблемами здоров’я.

В статті висвітлюються питання організації медико-педагогічної підтримки батьків дітей раннього віку з проблемами здоров’я на прикладі розробленої комплексної програми „Щаслива родина”.

Ключовіслова: медико-педагогічнапідтримка, комплекснапрограма, соціалізація, раннійвік, семья, медико-педагогічнатехнологія.

145

Мананкова О.И.

Преодоление нарушений темпо-ритмической организации устной речи у детей с МНСТ (минимальной нейросенсорной тугоухостью).

В статье автор обращает внимание на малоизученную категорию детей с минимальными нарушениями слуха, следствием которых является стойкое нарушение темпоритмической организации устной речи, приводящее к нарушению коммуникации и снижению развития когнитивной функции речи.

Ключевые слова: темпо-ритмическая организация устной речи, нейросенсорная тугоухость, коммуникация.

148

Манько Н.В.

Методичні засади використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку.

Автор статті описує можливості використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями дошкільного віку.

Ключові слова: комп’ютерні технології, мовленнєві порушення, діти дошкільного віку.

150

Мартиненко І.В.

Особливості використання графічних символів комунікації у логопедичній роботі.

У статті представлено короткий огляд графічних систем альтернативної комунікації (ААС), розглянуто вимоги до їх використання у логопедичній і розвивальній роботі.

Ключовіслова: альтернативна та допоміжна комунікація, графічні символи, мовлення, діти, що не говорять; логопедична робота.

153

Марченко І.С.,  ГолубєваМ.В.

Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні.

Стаття присвячена вивченню змісту та організації логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні. Вивчені нормативно-правові документи та науково-методичні посібники. Подана анкета дослідження комунікативної діяльності та корекційно-навчального процесу у спеціальних дошкільних закладах для дітей із ТВМ, розроблена для логопедів-практиків. Опрацьовані і описані результати експериментального дослідження.

Ключові слова: тяжкі порушення мовлення, комунікативна діяльність, організація логопедичної допомоги.

158

Махукова Т.В.

 

Формування первинних уявлень та узагальнень щодо експресивно-характеризуючого значення фразеологізмів у молодших школярів з ТПМ в системі корекційної роботи з розвитку культури спілкування.

В статті представлено діяльністний аспект формування узагальнень щодо експресивно-характеризуючого значення фразеологізмів на прикладі роботи з виявлення смислових відношень між компонентами текстового повідомлення та аналізу мовних засобів дітьми молодшого шкільного віку з ТПМ.

Ключові слова: смислове ядро тексту; орієнтування в структурно-логічних компонентах комунікативної ситуації; дії виокремлення мовного засобу; значення фразеологізму.

165

Мединська З.Д.

Комплексная организация коррекционной работы  с детьми раннего возраста при психоневрологическом анализе этиологии речевих нарушений.

В статье рассмотрены вопросы онтогенеза психофизического развитиядетейраннеговозраста в норме и при патологии. Освещены принципы организации комплексной коррекционной работы с детьми раннего дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети с нарушением речи, функциональная организация механизмов речи, ранний дошкольный возраст, комплексное коррекционное воздействие,психофизическое развитие.

169

Мозгова Г.П.

Позитивний психологічний клімат – передумова психосоматичного  здоров’я та поведінки дитини.

У статті проведений огляд та аналіз особливостей формування психосоматичних розладів у результаті негативного соціально-психологічного клімату.

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, психосоматичні розлади, діти.

172

Назарова О.

Значение компьютерных презентаций в работе учителя-логопеда.

Статья раскрывает актуальность использования мультимедийных презентаций в работе учителя-логопеда. В ней освещены вопросы вариативности использования презентаций на разных этапах работы учителя-логопеда и основные требования к созданию мультимедийных презентаций.

Ключевые слова: инфрмационные компьютерные технологии, ребенок с нарушениями речи, мультимедийные презентации, информационная емкость, компактность, доступность, наглядность, равитие артикуляционной моторики, равитие речевых процессов.

176

Одинокова Н.А.

Предупреждение оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях детского сада.

В статье рассматриваются вопросы профилактики оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Определяются направления работы по преодолению предпосылок оптической дисграфии у данной категории детей.

Ключевые слова: оптическая дисграфия, зрительное восприятие, дети с нарушением зрения.

179

Олефір О.І.

Стан сформованості лексичних умінь та навичок у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення.

У статті висвітлюються особливості сформованості лексичних умінь та навичок у молодших школярів із тяжкими мовленнєвими порушеннями. Наголошується на основних труднощах засвоєння та використання дітьми на практичному рівні лексичного запасу рідної мови.

Ключові слова: тяжкі порушення мовлення, молодші школярі, лексична сторона мовлення, лексичні уміння та навички, лексична семантика, семантичне поле, вербальні парафазії.

184

Омельченко І.М.

Роль свідомості як когнітивно-комунікативного процесу в формуванні комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку.

У статті автор визначає роль свідомості як когнітивно-комунікативного процесу, який доцільно формувати у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Ключові слова: свідомість, комунікативний компонент свідомості, когнітивний компонент свідомості, комунікативна діяльність, дошкільники із затримкою психічного розвитку.

187

Пахомова Н.Г.

Системність як методологічна основа професійної підготовки вчителя-логопеда.

У статті розглядається системність як методологічна основна професійної підготовки вчителів-логопедів.

Ключові слова: методологія, система, системність, професійна підготовки.

191

Пінчук Ю.В.

Зміст спільної діяльності логопеда і психолога при подоланні дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи.

У статті порушується питання змісту та напрямків спільної роботи логопеда і психолога з подолання порушень письма у школярів з дисграфією, описуються умови спільної діяльності зазначених фахівців.

Ключові терміни: спільна діяльність логопеда і психолога, подолання дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи.

195

Пічугіна Т.В.,

Будзько О.А.

Медико-педагогічні підходи до виявлення та подолання шкільної дезадаптації у молодших школярів загальноосвітніх шкіл.

 Необхідність створення системи профілактики шкільної дезадаптації в структурі інклюзивного навчання, це інноваційний шлях, який міняє як філософію освіти, так і менталітет вчителя. В роботі проведено аналіз існуючих підходів до виявлення та корекції неспроможності опанування шкільними навичками учнями початкової школи. Запропонована концепція дворівневої системи з профілактики шкільної дезадаптації (первинна і вторинна профілактика), яка ґрунтується на комплексному медико-психолого-педагогічному підході.

Ключовіслова: інклюзивненавчання, шкільнадезадаптація, мінімальнамозковадисфункція.

199

Притиковська С.Д.

Роль эффекта «переноса тренированности» в коррекции речевых нарушений.

В статье представлены факты, которые свидетельствуют о положительном влиянии переноса тренированности на повышение эффективности логопедической работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через развитие их координационных способностей.

Ключевые слова:перенос тренированности, нарушение речи дошкольников, общая моторика, координационные способности, общее недоразвитие речи, методика коррекции речевых нарушений.

202

Приходько О.Г.

Современные подходы к стандартизации логопедической документации в специальном образовании.

Статья посвящена актуальной проблеме необходимости стандартизации логопедической документации (прежде всего речевых карт, как результата диагностики речевых нарушений). Острые дискуссии вызывает вопрос написания логопедического заключения. Приведены варианты логопедических заключений.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика нарушений речи, формы речевой патологии, стандартизация логопедической документации, речевая карта, логопедическое заключение, ЗРР, ОНР.

204

Рібцун Ю.В.

Особливості фонематичної складової мовлення дітей середнього дошкільного віку із ФФНМ.

У статті охарактеризовано стан сформованості фонематичної складової мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ за такими напрямами: а) фонематичне сприймання на перцептивному рівні; б) фонематичні увага та пам’ять; в) слуховий контроль; г) фонематичні уявлення; ґ) операції ймовірного прогнозування на фонологічному рівні.

Ключові слова:фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, дошкільники п’ятого року життя, фонетико-фонематична складова мовлення.

207

Романенко О.В.

Особливості прояву суб’єктивного прогнозу в мовленні дітей з церебральним паралічем.

Стаття присвячена вивченню особливостей прогнозу в мовленнєвій діяльності дітей з церебральним паралічем на матеріалі методики незавершених оповідань. Результати дослідження обумовлюють необхідність використання прогностичних завдань у системі психокорекції.

Ключові слова: діти з церебральним паралічем, мовленнєва діяльність, антиципація, психокорекція.

212

Ромась О.Ю.

Органічні  дисфонії: етіологія, особливості перебігу та реабілітації.

Ріст навантаження на нервову систему людини (стан хронічного стресу), несприятливі екологічні умови та інтенсивність голосового навантаження веде до збільшення органічних захворювань голосового апарату. Спеціальна комплексна допомога при цих захворюваннях, яка полягає у співпраці логопеда, психотерапевта та отоларинголога надає можливість відновити фонаторну функцію та повернути людей до трудового і суспільного життя.

Ключові слова: голос, голосові порушення, фонопедична робота, парез/параліч гортані, вузлики голосових складок

216

Русецкая М.Н.

Дислексия в двадцать первом веке: опыт изучения, итоги и перспективы.

221

Савінова Н.В.

Проблема термінологічного визначення та класифікацій стертої форми дизартрії у психолого-педагогічній літературі

У статті автор висвітлює теоретичні аспекти проблеми термінологічного визначення та класифікацій стертої форми дизартрії.

   Ключові слова:стерта форма дизартрії, вербальна диспраксія, мінімальні дизартричні розлади, диспраксія

225

Сапронова О.В.

Методические рекомендации к  обследованию речи и моторных функций детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами  и легкой патологией ОДА.

В статье представлены клинические и педагогические аспекты проблемы, на основе которых составлены рекомендации для учителя-логопеда по обследованию речи и моторных функций у детей старшего дошкольного возраста с дизартрическими расстройствами и легкой патологией опорно-двигательного аппарата. Авторская бальная система оценки выполнения движений детьми позволяет проанализировать соотношение между речевыми и моторными нарушениями в целом, являясь основой для индивидуализации коррекционных программ.

Ключевые слова: минимальные дизартрические расстройства, легкая патология опорно-двигательного аппарата, обследование, речь, моторные функции, учитель-логопед

230

Сержантова Н.И.

Нарушение письменной речи у младших школьников.

Автор статьи описывает методы профилактики и коррекции нарушений письменной речи у младших школьников.

Ключевые слова: нарушения письменной речи, профилактика, коррекция, младшие школьники.

233

Січкарчук Н.Д.

Загальна характеристика складових емоційно-оцінної лексики та особливості розвитку її складових у дітей із моторною алалією відповідно до рівня мовленнєвого недорозвитку.

У статті автор висвітлює місце емоційно-оцінної лексики та художньо-мовленнєвої діяльності, як засобу її формування, в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з моторною алалією.

Ключові слова: емоційно-оцінна лексика, моторна алалія, художньо-мовленнєва діяльність.

235

Сорочан Ю.Б.

До питання комплексного підходу у   вивченні породження мовленнєвого висловлювання у дітей з моторною алалією.

Стаття містить узагальнені дані теоретичного аналізу проблеми породження мовленнєвого висловлювання з позицій лінгвістичної, психологічної та нейролінгвістичних шкіл; показує і розкриває роль яку відіграють механізми мовленнєвої діяльності в онто- і патогенезі у дітей з моторною алалією.

Ключові слова: моторна алалія, мовленнєве висловлювання, синтаксична система, мовленнєва комунікація, мозкові механізми.

238

Степанюк С.В.,

Заремба Л.В.,

Базенко О.О.

Корекційна робота з виправлення вад звуковимови першоласників.

У статті розглядається актуальна проблема виховання культури звуковимови молодших школярів, з’ясовуються питання методики корекції вад звуковимови першокласників.

Ключові слова: звук, культуразвуковимова, корекція.

242

Тищенко В.В.

Диференційна діагностика алалії та інших порушень психофізичного розвитку.

Стаття присвячена питанням диференційної діагностики алалії та інших порушень психофізичного розвитку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ключові слова: диференційна діагностика, моторна алалія, сенсорна алалія, дизартрія, глухота, розумова відсталість.

246

Томіч Л.М.

Особистісний потенціал вчителя-логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

У статті розглядається основний зміст, структура й сутність професіоналізму вчителя-логопеда в контексті співвідношення з поняттямпрофесійна компетентність.

Ключові слова: професійна компетентність, самореалізація особистості, професійна майстерність.

249

Усенко О.В.,

Смольникова О.В.

 

Інклюзивне навчання - якісна та доступна освіта в суспільстві рівних можливостей.

У статті розглядаються переваги впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах України. Розкриваються завдання та умови навчання дітей з порушеннями мовлення в логопедичних класах СЗШ № 139, м. Київ.

Ключові слова: інклюзивне навчання, соціалізація, порушення мовлення, корекційно-розвивальна допомога.

254

Федорович Л.О.

Підготовка логопедів до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах.

У статті висвітлюється професійна підготовка логопедів до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах об'єднаних Болонським процесом.

Ключові слова: підготовка, логопед, ранній вік, Болонський процес.

256

Фирсова И.Б.

Роль семьи в работе по развитию речи дошкольников с использованием методов родительской рефлексии.

Одна из актуальных проблем настоящего времени – это большая распространенность речевых нарушений у дошкольников. Сложно недооценить роль семьи в жизни ребенка дошкольного возраста. Родители могут оказать огромное влияние на развитие речи ребенка. Одновременно с использованием инновационных технологий важнейшим фактором воздействия на личность ребенка является атмосфера эмоциональных связей, которые формируются в результате взаимодействия педагога, родителя и ребенка. Взаимодействие родителей с собственными детьми и педагогами, как любая форма деятельности включает и рефлексию. Но на настоящее время не существует ни одной технологии поэтапного включения родителей в работу по развитию речи дошкольников с использованием методов родительской рефлексии. Поэтому создани еданной технологии актуально.

Ключевые слова: речевые нарушения, семья, взаимодействие, родительская рефлексия.

260

Фур Е.П.

Взаимосвязь лексических нарушений с нарушением пространстсенных представлений у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

Cтатья показывает влияние нарушения пространственных представлений на процесс овладения лексикой с пространственным значением. В статье представлена последовательность изучения особенностей лексики с пространственным значением у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи и детей с нормальным речевым развитием, а также результаты данного исследования. В статье также представлены направления работы по преодолению нарушений пространственных представлений как условия предупреждения нарушений лексики у данной категории детей.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, лексика с пространственным значением, пространственные представления.

264

Чередніченко Н.В.,

Бурдєєва М.А.

До проблеми засвоєння нотної грамоти молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення.

У статті висвітлюється проблема взаємозв’язку між процесами засвоєння писемного мовлення та нотної грамоти, подається короткий аналіз даної проблеми у сучасних вітчизняних та закордонних дослідженнях. Розкриваються їхні спільні мозкові, психофізіологічні, психолінгвістичні та психолого-педагогічні механізми. Підкреслюється, що процес засвоєння письма, читання та нотної грамоти є складним за своєю структурою та вимагає від дитинивисокого рівня фізичного, психічного, мовленнєвого та інтелектуального розвитку.

Ключові слова: письмо, читання, музика, нотна грамота, дисграфія, дислексія, мозкова діяльність, психофізіологічні механізми

267

Черкасова Е.Л.

 

Проблемы слухового восприятия детей с нарушениями речи.

271

Чипурко С.А.

Междисциплинарная оценка развития ребенка раннего возраста с фактором риска в речевом развитии в условиях центра раннего вмешательства.

В статье рассматривается использование междисциплинарной оценки развития ребенка раннего возраста с фактором риска в речевом развитии в условиях Центра раннего вмешательства. Отмечаются основные цели оценочных методик. Развитие позитивных и эффективных отношений между семьей и специалистами Службы выделяется, как наиболее важная часть междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: дети раннего возраста, семья, междисциплинарная оценка, уровень развития, шкалы оценок, программа раннего вмешательства.

274

Чиркина Г.В.

Насущные проблемы  развития логопедической науки.

276

Чистобаева А.Ю.

Диагностика нарушений речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста: мультидисциплинарный аспект.

Автор рассматривает возможности междисциплинарного подхода и моделирования как основного системологического метода при анализе диагностических результатов изучения речевого развития, что, в свою очередь, позволит увидеть общие закономерности речевого недоразвития.

Ключевые слова: нарушения речевого развития, мультидисциплинарный аспект, дети раннего и младшего дошкольного возраста.

280

Швалюк Т.М.

Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

У статті визначено основні завдання означеної проблеми, висвітлено науково-методично обґрунтовану поетапну методику формування складносурядних, складнопідрядних багатокомпонентних речень, складних синтаксичних конструкцій із різними видами зв’язку у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. Подана система логопедичної роботи з формування синтаксичної сторони мовлення побудована відповідно до завдань та змісту кожного етапу навчання. Проаналізовано та узагальнено результати формувального експерименту.

Ключові слова: тяжкі порушення мовлення, складносурядні, складнопідрядні багатокомпонентні речення, складні синтаксичні конструкції.

285

Шевцов А.Г.

Логосинергетика: перспективи синергетичної методології в логопедії.

У статті висувається гіпотеза щодо різних аспектів застосування синергетичного підходу в логопедичних дослідженнях та методологічно обґрунтовується нове поняття «логосинергетика». Логосинергетична методологія генерується як міждисциплінарна парадигма на перетині логопедії, синергетики, психосинергетики, нейросинергетики та лінгвосинергетики.

Ключові слова: логопедія, синергетика, логосинергетика, психолінгвістика, лінгвосинергетика, психосинергетика.

287

Шеремет М.К.

Особливості формування вищої форми передачі інформації.

Наукова стаття розкриває особливості формування мовленнєвої готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі.Означений процес є неоднозначним, про що і йдеться в змісті публікації та характеризується психолінгвістичний прогноз в системі мовленнєвої підготовки дітей з ТПМ до навчання в школі.

Ключовіслова: мовленнєва готовність формування мовленнєвої комунікації, імпресивне мовлення, експресивне мовлення, корекційно-розвивальне навчання.

291

Шипилова Е.В.

Использование средств изобразительной деятельности и пескотерапии в коррекции нарушений письма у младших школьников.

Статья посвящена проблеме использования средств изобразительной деятельности и пискотерапии в коррекции письменной речи у младших школьников.

Ключевые слова: средства, изобразительная деятельность, письменная речь, младшие школьники.

293

Шишкина Н.В.

Профилактика дисграфии у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи с использованием зрительных символов.

 В статье представлен опыт работы учителя-логопеда Н.В.Шишкиной по теме: «Использование зрительных символов речевых звуков и букв в логопедической работе, как ранняя профилактика возникновения нарушений письменной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи». Автором рассматривается работа с детьми на различных этапах формирования письменной речи.

297

Шулекина Ю.А.

Speech comprehension of children with speech impairments in psycholinguistic aspect

У статті розглянута специфіка смислового сприйняття мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями. Показано, що проблеми розуміння мовлення на різних рівнях у таких дітей обумовлені особливостями їх мовленнєвого та когнітивного розвитку. У зв'язку з цим обгрунтований психолінгвістичний підхід до діагностики та корекції труднощів розуміння молення в умовах мовленнєвого порушення. Автором розкрито зміст спеціальних вправ, які можуть бути використані в логопедичної роботі для розвитку семантичних операцій.

Ключові слова: смислове сприйняття мовлення, стратегії смислового сприйняття мовлення, діти з мовленнєвими порушеннями, загальне недорозвинення мовлення, спеціальна підтримка, логопед, психолінгвістичний аспект

298

Югова О.В.

Выявление речевых и познавательных нарушений у детей раннего возраста в условиях консультирования.

В статье описаны нарушения раннего речевого и познавательного развития детей и представлены направления и содержание коррекционной помощи.

Ключевые слова: речевое развитие, диагностика, анкетирование родителей, коррекционно-логопедическая работа.

302

Яковлева Н.Н.

Коммуникативные умения как фактор обеспечения качества жизни учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В статье раскрывается значение коммуникативных умений и их влияние на процесс социализации учащихся с нарушением речи. Предлагается модульная система развития навыков коммуникации у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова. Коммуникация, коммуникативные умения, качество жизни,дети с ограниченными возможностями здоровья, модель, педагогические условия, технология «Педагогическая мастерская»

304

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Астанкова Наталия Владимировнааспирант Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Невинномысский государственный  гуманитарно-технический институт», педагог-психолог МОУ СОШ №12 г.Невинномысск (Россия)

Базенко Олена Олексіївна– методист, логопед Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Україна)

Базима Наталія Валентинівна– аспірант, викладач кафедри логопедії Інституту колекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Баль Наталия Николаевна– кандидат педагогических наук, доцент Учреждения образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка” (Беларусь)

Боряк Оксана Володимирівна– аспірант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, викладач кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка(Україна)

Будзько Олена Анатоліївна– магістр з корекційної педагогіки, науковий консультант Медико-логопедичного центру «Світава Галицька» (Україна)

Бузина Мария Андреевна–  аспирантка кафедры клинической и специальной психологии Института психологии, социологии и социальных отношений Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский городской педагогический университет  (Россия)

Бурдєєва Марина Анатоліївна– логопед в ДНЗ №138 м.Києва (Україна)

Быкова Валентина Петровна– кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и детской речи ИД НГПУ (Россия)

Валявко Светлана Михайловна– кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и специальной психологии Института психологии, социологии и социальных отношений Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский городской педагогический университет (Россия)

 Гаврилова Наталія Степанівна– кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальних освітніх методик та логопедії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна)

Галущенко Вікторія Іванівна– практикуючий дефектолог-логопед СДНЗ №193 м. Одеси, викладач Південноукраїнського Національного Педагогічного Університету імені К.Д.Ушинського, кафедра дефектології та фізичної реабілітації (Україна)

Глущенко Ірина Іванівна– кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету (Україна)

Гноєвська Оксана Юріївна– аспірант кафедри логопедії, завідувач Лабораторії менеджменту освіти Науково-дослідного центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Голуб Наталія Михайлівна– кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (Україна)

Голубєва Марія Володимирівна– вчитель-логопед дошкільного навчального закладу №800 м.Києва (Україна)

Григоренко Наталья Юрьевна– кандидат педагогичесних наук, доцент кафедры логопедии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский городской педагогический университет» (Россия)

Гріньова Ольга Михайлівна– кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Гроза Ольга Олександрівна– магістр спеціальності “Корекційна освіта. Логопедія” Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Демченко Наталья Юрьевна– кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Невинномысский государственный  гуманитарно-технический институт» (Россия)

Дідкова Любов Михайлівна– викладач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Дроздова Нина Викторовна– кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»(Беларусь)

Елецкая Ольга Вячеславовна– кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии факультета дефектологии и социальной работы Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина (Россия)

Енина Любовь Васильевна– учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 50 «Светофорик» города Невинномысска Ставропольского края (Россия)

Заремба Людмила Василівна– кандидат педагогічних наук, доцент  педагогічного інституту ВНУ імені Лесі Українки (Україна)

Карлова Ирина Геннадьевна– учитель-логопед Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №8 г.Белгород (Россия)

Киперь Надежда Николаевна– магистр специальной психологии, старший преподаватель кафедры специальной психопедагогики Государственного педагогического университета имени И.Крянгэ, г.Кишинев (Молдова)

Кисличенко Вікторія Анатоліївна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Миколаївського національного університету  імені В.О. Сухомлинського (Україна)

Коврыгина Лариса Валентиновна– кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой логопедии и детской речи Новосибирского государственного педагогического университета (Россия)

Кондратенко Валентина Олександрівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Кондратенко Ирина Юрьевна– кандидат педагогических наук, доцент МДГУ імени М.А.Шолохова (Россия)

Конопляста Світлана Юріївна– доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Корнєв Сергій Іванович– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Кривцова Ольга Яківна– викладач кафедри логопедії  Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (Україна)

Кузь Наталья Александрова– кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и детской речи Новосибирского государственного педагогического университета(Россия)

Лапп Елена Александрова– кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (Россия)

Лебедева Ирина Николаевна– кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии РГПУ имени А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург (Россия)

Ленів Зоряна Павлівна– кандидатпедагогічнихнаук, директор Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка(Україна)

Лепетченко Марина Вікторівна– аспірант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Литвиненко Віталіна Анатоліївна– аспірант кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, викладач кафедри логопедії Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університетуімені А.С.Макаренка (Україна)

Логвінова Ірина Петрівна– аспірант Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, логопед, дитячий психолог соціально-психологічного реабілітаційного центру для дітей-інвалідів «Подолання» Солом'янського району м.Києва (Україна)

Лямина Ирина Петровна– кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой логопедии Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский психолого-социальный інститут» (Россия)

Макаренко Ірина Володимирівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та психокорекції Інституту педагогіки і психології Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Мананкова Ольга Ивановна– старший преподаватель кафедры логопедии и детской речи Новосибирского государственного педагогического университета (Россия)

Манько Наталія Володимирівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету (Україна)

Мартиненко Ірина Володимирівна– кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Марченко Інна Сергіївна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Махукова Тетяна Віталіївна– аспірант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова, асистент кафедри дефектології та психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)

Мединська Зінаїда Дмитрівна– учитель-методист, учитель-логопед вищої категорії Одеського СДУУ №193 компенсуючого типу (Україна)

Мозгова Галина Петрівна– доктор психологічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Назарова ОльгаСергеевна–кандидат педагогических наук, учитель-логопед МДОУ детского сада № 112 г. Владимира(Россия)

Одинокова Наталья Александровна– старший преподаватель кафедры логопедии и детской речи Новосибирского государственного педагогического университета  (Россия)

Олефір Ольга Іванівна– аспірант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, асистент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Україна)

Омельченко Ірина Миколаївна– кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна)

Пахомова Наталія Георгіївна– докторант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Україна)

Пінчук Юлія Володимирівна– (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Пічугіна Тетяна Вікторівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська Політехніка» (Україна)

Притиковська Світлана Дмитрівна– кандидат педагогічних наук, викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації ПНПУ імені К.Д.Ушинського, завідувач Одеським СДНЗ №193 компенсуючого типу (Україна)

Приходько Оксана Георгиевна– доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой логопедии, декан факультета специальной педагогики Московского городского педагогического университета (Россия)

Рібцун Юлія Валентинівна– кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна)

Романенко Оксана Вікторівна– кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та  психології  Національної академії  внутрішніх справ (Україна)

Ромась Олена Юріївна– кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Русецкая Маргарита Николаевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии ГОУ ВПО «Московcкий городской педагогический университет» (Россия)

Савінова Наталія Володимирівна– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою корекційної освіти Миколаївського національного університету имені В.О.Сухомлинського (Україна)

Сапронова Ольга Васильевна– соискатель кафедры логопедии МГПУ, учитель-логопед ГОУ Д/С №2032 г.Москвы (Россия)

Сартакова Наталья Борисовна– ИД НГПУ Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (Россия)

Сержантова Наталья Ивановна– учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного учреждение № 41 г.Невинномысска Ставропольского края (Россия)

Січкарчук Наталія Дмитрівна–  старший викладач кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (Україна)

Смольникова Олена Володимирівна– вчитель-логопед СЗШ №139 м.Києва (Україна)

Сорочан Юлія Борисівна– здобувач кафедри логопедії логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, викладач кафедри корекційної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (Україна)

Степанюк Світлана Володимирівна– старший викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки(Україна)

Тищенко Владислав Володимирович– кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Ткачева Евгения Викторовна– учитель-логопед, Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат IVвида» (Россия)

Томіч Лілія Миколаївна– кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна)

Усенко Оксана Володимирівна– кандидат наук з державного управління, директор середньої загальноосвітньої школи №139 Шевченківського р-ну, м.Києва (Україна)

Федорович Людмила Олександрівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (Україна)

Фирсова Илона Борисовна– педагог-психолог ДОУ № 39 Центрального района г.Санкт-Петербурга, аспирант СПб АППО, кафедра коррекционной педагогики (Россия)

Фур Екатериана Петровна– логопед НОУ_СОШ_«ТАЛАНЪ» (Россия)

Чередніченко Наталія Володимирівна– кандидат педагогічних наук, дочент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Черкасова Елена Леонидовна– кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ Столичного образования ГОУ ВПО Московского городского педагогического университета (Россия)

Чипурко Светлана Александрова– учитель-логопед Учреждения здравоохранения «19-я городская детская поликлиника» г.Минска, Ресурсного центра раннего вмешательства (Беларусь)

Чиркина Галина Васильевна– доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Института коррекционной педагогики  Российской академии образования г. Москва (Россия)

Швалюк Тетяна Миколіївна– аспірант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, вчитель-логопед вищої категорії дошкільного навчального закладу № 576 м. Києва (Україна)

Шевцов Андрій Гарійович– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна)

Шеремет Марія Купріянівна– доктор педагогічних наук, професор; заступник директора Інституту корекційної педагогіки та психології, завідувач кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Шипилова Елена Викторовна– старший преподаватель кафедры специальной педагогикии и психологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (Россия)

Шишкина Наталья Владимирова– учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 8 г.Белгород (Россия)

Шулекина Юлия Александровна– кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры логопедии Московского городского педагогического университета (Россия)

Югова Олеся Вячеславовна– старший преподаватель кафедры логопедии факультета специальной педагогики ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»(Россия)

Яковлева Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Ро

308