Анотація навчальної дисципліни магістри

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями»

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - вивчення навчальної дисципліни є вивчення методик діагностики і корекції комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія,корекційна психопедагогіка,психопатологія та клінічні основи інтелектуальних порушень, історія корекційної педагогіки, педагогіка, психологія

4. Метою викладання навчальної дисципліни є викладання навчальної дисципліни «Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями» є ознайомлення студентів з методиками та технологіями діагностики та корекції комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями, з організаційно-методичними моделями діагностичної і корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах для осіб з інтелектуальними порушеннями.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити засвоєння студентами теоретично і методично значущих питань, що визначають особливості становлення та розвитку комунікативної діяльності у людини; розкрити специфіку становлення комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю в різні вікові періоди та при різних формах розумової відсталості; дати студентам певні теоретичні знання щодо змісту і засобів формування комунікативних умінь у осіб з інтелектуальною недостатністю; озброїти студентів практичними вміннями і навичками щодо формування різних видів комунікативної діяльності осіб з різними пси формами інтелектуальної недостаності; показати шляхи і прийоми формування комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знатионтогенетичний розвиток комунікативної діяльності. Етіологію, механізм та патогенез порушень комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю.

Вміти визначати основні критерії і показники комунікативної діяльності, аналізувати і розкривати особливості мовлення у осіб з інтелектуальними порушеннями.

Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі корекційної педагогіки, загальної, вікової та педагогічної спеціальної психології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень; адаптації та соціалізації осіб з психофізичними порушеннями;здатність використовувати професійні знання в процесі вибору та застосування різних форм організації навчання у спеціальних закладах освіти.
2.

Знати фундаментальні положення теорії комунікативної діяльності, корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Вміти   адаптувати теоретичний і методичний матеріал для ефективного застосування його в корекційному навчанні

Базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних

відхилень у психічному розвитку дитини з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

 

Знати зміст і завдання навчання та виховання розумово відсталих учнів та методичні вимоги до організацій корекційного навчання осіб з інтелектуальними порушеннями.

Вміти застосовувати різні методичні прийоми з урахуванням індивідуальних особливостей учнів добирати методики і технології корекційного впливу з урахуванням комунікативно-мовленнєвого і особистісного статусу осіб з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

Базові знання науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу, форм, методів, прийомів та засобів навчання і виховання у спеціальних закладах освіти; базові знання про особливості реалізації індивідуального та диференційованого підходів у спеціальних закладах освіти;

здатність до реалізації цілеспрямованого педагогічного впливу у процесі виховання осіб з вадами зору різних вікових категорій з метою забезпечення гармонійного розвитку їхньої особистості; базові знання у галузі основ медичної, психологічної, педагогічної реабілітації осіб з інтелектуальними порушеннями, про організацію психологічної допомоги дітям та дорослим, які мають інтелектальні порушення; здатність використовувати професійні знання та вміння в процесі навчання дітей з інтелектальними порушеннями основних предметів початкової ланки освіти; здійснення корекційно-компенсаторного впливу на

формування знань, навичок та умінь у дітей з інтелектальними порушеннями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні основи формування комунікативної діяльності. Теоретичні основи комунікації. Комунікативна діяльність як компонент становлення особистості. Види комунікативної діяльності. Етапи становлення комунікативної діяльності.Психолого-педагогічні особливості осіб з інтелектуальними порушеннями. Специфіка становлення вербальної та невербальної комунікації у осіб з інтелектуальними порушеннями.Прийоми, методи і технології визначення стану комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною діяльністю.Сучасні технології формування та розвитку комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями.Мета, завдання і напрями корекційної роботи з формування та розвитку комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями. Специфіка організація роботи з формування комунікативної діяльності при різних формах розумової відсталості.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття   4
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Кондратенко В.О. Комп’ютерні ігри зі словотворення. Методичні рекомендації. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.

2. Трохимова Н.М., Дуванова С.П., Трохимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологи. – Спб.: Питер, 2005. – 304 с. – (серия «Учебное пособие»).

3. Конопляста С.Ю., Рождественська М.В. Ранній дитячий аутизм. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, тести.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Організація педагогічного процесу в корекційній освіті»

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : сучасні тенденції модернізації освіти в організації педагогічного процесу.

3. Міждисциплінарні зв’язки : «Етика», «Корекційно-реабілітаційні служби та реабілітаційний менеджмент», «Менеджмент інтегрованої (інклюзивної) освіти» «Соціально-правове забезпечення інвалідів».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами управлінської діяльності в навчальних та реабілітаційних закладах.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є усвідомлення сутності управлінської діяльності керівника;

-розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості;

-вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності;

-розширення професійного та культурного світогляду;

-вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
 

Знати базові засади реалізації загальних функцій управління організацією

Вміти планувати стратегічну та поточну діяльності організації

соціально-особистісні:

 • креативність, здатність до системного мислення
 • адаптивність і комунікабельність

професійні:

 • сучасні уявлення про основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень;
 • навики впровадження раціональних схем планування і організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для планування й аналізу діяльності організації;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для оцінювання потенціалу та динаміки розвитку організації; проведення моніторингу основних конкурентів організації
 

Знати основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень

Вміти уміння розробляти стратегічні та оперативні плани поточної діяльності організації;

обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність;

працювати у команді, організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі

соціально-особистісні:

 • наполегливість у досягненні мети
 • турбота про якість виконуваної роботи

професійні:

 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для організації процесу виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання у взаємодії з іншими людьми, управлінні конфліктами та стресами;
  • здатність нести персональну відповідальність за результати діяльності організації
 

Знати методи забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку

Вміти творчо мислити, доводити та відстоювати власну думку;

використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;

обирати критерії оцінки суб’єктів діяльності

соціально-особистісні:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

 

професійні:

 • сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти та реабілітації
 • володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу й оцінки стану та якості діяльності організації

 

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту

7. Короткий зміст дисципліни.

Наукові засади управління в освітніх та реабілітаційних установах. Системний підхід в питаннях теорії і практики управління. Структура та принципи управління освітою та реабілітацією в Україні. Керівництво навчально-реабілітаційним процесом. Наукова організація педагогічної праці. Програмно-цільовий підхід до управління розвитком закладу (установи). Система внутрішнього контролю в навчальних та реабілітаційних закладах.Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 6
Семінарські заняття   6
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Григораш В.В. Управління навчальним закладом. У двох частинах. – Харків., 2003. 2.Рудківська О.В. та ін. Менеджмент. – К., 2002.

3.Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. Навчальний посібник. – К.: МАУП. 1996. 4.Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К. , 2003.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота гувернера – дефектолога»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процес соціалізації розумово відсталих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності
1.

Знати: особливості роботи соціального гувернера-дефектолога в родині;

Вміти: надавати розумово відсталій дитині та її родині кваліфіковану допомогу;

Володіння особливостями роботи соціального гувернера-дефектолога
2.

Знати:основні теоретичні положення   з основних питань роботи соціального гувернера-дефектолога;

Вміти: використовувати набуті знання з різних розділів методики роботи гувернера-дефектолога в практичній діяльності;

Здатність до використання основних теоретичних положень з головних питань роботи гувернера-дефектолога.
3.

Знати:основні завдання соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектологом.

Вміти: використовувати різноманітні шляхи і прийоми роботи з розумово відсталими дітьми, які мають додаткові ускладнення (розлади поведінки, ДЦП, психічні захворювання);

Виконання основних .завдань соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектолом.

7. Короткий зміст дисципліни.

Навчальна програма має на меті переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом; особистісний ріст кожного учасника в процесі корекційних занять.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин _90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття   4
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Беляева М.А., Кузнєцов И.Е. Социально-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида: Учеб. Пособие / Академия социального образования. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2001. – 120с.

2.Кравченко Р.І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий патронаж / Київ. –2007. –129с.

3.Куприянов С.В. Организация работы гувернерской службы. – Иваново, 1992. 4.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. –СПб.: Речь, 2003. –400с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота з дітьми-сиротами»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – психокорекційна педагогіка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : є методика роботи з дітьми сиротами.

3. Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна психологія, психологія, корекційна психокорекційна педагогіка, дошкільна корекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи з розумово відсталими дітьми-сиротами в умовах державних і приватних установ та в умовах прийомної сім’ї, патронату, фостерну.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з особливостями навчально-виховної та корекційної роботи з дітьми сиротами.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення методики роботи з розумово відсталими дітьми в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання роботи з дітьми, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання розумово відсталих дітей у спеціальній школі.

Володіння теоретичними положеннями психокореційної педагогіки.
2.

Знати:•            особливості психофізичного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

Розуміння взаємозв’язку психічного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів. Розкриття особливостей корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.
3.

Знати:•            принципи і методи навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти: визначати особливості корекційно-розвиткової роботи з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність до використання в роботі принципів і методів навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
4.

Знати:•            психофізіологічні особливості засвоєння знань та умінь дітьми з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти:спілкуватися з розумово відсталими дітьми різних нозологій.

Здатність до творчого використання теоретичних знань і практичних умінь у практичній діяльності.
5.

Знати:•              особливості засвоєння знань та умінь розумово відсталими учнями.

Вміти:реалізовувати дидактичні принципи в процесі навчально-вихвоної роботи з розумово відсталими учнями.

Здатність до використання основних положень психокорекційної педагогіки щодо навчання, корекції та розвитку розумово відсталих учнів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Передумови виникнення дітей-сиріт в зоні військових конфліктів.Психофізичний стан військовослужбовців із зони військових конфліктів. Стосунки в сім’ях військовослужбовців із зони АТО. Корекційно-абілітаційна робота з дітьми-сиротами із зони конфліктів. Психофізичний стан дітей-сиріт дошкільного віку із зони АТО. Стрес у підлітків із зони конфліктів та його подолання.Особливості поведінки дітей-сиріт, які пережили психотравмуючу ситуацію. Соціально-психологічна допомога дітям-сиротам із зони конфлікту. Корекційно-абілітаційна робота з метою соціальної адаптації дітей-сиріт із зони конфліктів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття   4
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Колесник І. П. , Кравець Н. П. Робота з розумово відсталими дітьми – сиротами . К. - : Вид-Во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2014. – 84 с.

2. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей сирот : профессиональная замещающая семья . – М.: Генезис, 2006 . – 364 с.

3. Вчителі – батьки – вихователі / За ред. В. П. Постового . – К. : ІЗМН, 1990. – 207 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування, реферат.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 243 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ