Анотація навчальної дисципліни

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціально-правове забезпечення»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є правові підходи до навчання і виховання дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю з метою забезпечення їх соціально-правового захисту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - основи наукових досліджень, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із законодавчими і підзаконними актами, системою діючої державної допомоги дітям-інвалідам, соціально-правовим захистом дитини-інваліда в Україні; вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам;

Вміти: аналізувати міжнародні законодавчі документи та документи республіки України стосовно соціально-правового захисту дітей та осіб з розумовою відсталістю.

Володіти законодавчою базою забезпечення дітей інвалідів в Україні.
2.

Знати: основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

Вміти: надавати консультативні послуги означеній категорії осіб.

Здатність володіти принципами державної допомоги розумово відсталим інвалідам

7. Короткий зміст дисципліни.

Після опанування курсу студенти повинні знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам; основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 20 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Андрусишин Б. І., Синьов В. М. Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 176 с.

2. Збірник правових документів "Права інвалідів в Україні" / Міжнародний Благодійний Фонд. – К .: Видавництво Сфера, 1998.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціально-правове забезпечення»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є правові підходи до навчання і виховання дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю з метою забезпечення їх соціально-правового захисту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - основи наукових досліджень, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із законодавчими і підзаконними актами, системою діючої державної допомоги дітям-інвалідам, соціально-правовим захистом дитини-інваліда в Україні; вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам;

Вміти: аналізувати міжнародні законодавчі документи та документи республіки України стосовно соціально-правового захисту дітей та осіб з розумовою відсталістю.

Володіти законодавчою базою забезпечення дітей інвалідів в Україні.
2.

Знати: основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

Вміти: надавати консультативні послуги означеній категорії осіб.

Здатність володіти принципами державної допомоги розумово відсталим інвалідам

7. Короткий зміст дисципліни.

Після опанування курсу студенти повинні знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам; основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 20 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Андрусишин Б. І., Синьов В. М. Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 176 с.

2. Збірник правових документів "Права інвалідів в Україні" / Міжнародний Благодійний Фонд. – К .: Видавництво Сфера, 1998.

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Корекційно-реабілітаційні практикуми»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - корекційно – реабілітаційна робота з дітьми з порушеннями інтелекту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія, ортопедагоіка, реабілітологія, психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів особливостями корекційно- реабілітаційної роботи .

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати практичні уміння і навички щодо проведення корекційно – реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями інтелекту.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення методики роботи з розумово відсталими дітьми в спеціальній загальноосвітній школі та реабілітаційних центрах для осіб з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання роботи з дітьми, реалізовувати принципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання розумово відсталих дітей у спеціальній школі та реабілітаційних центрах.

Володіння теоретичними положеннями психокореційної педагогіки.
2.

Знати: •            особливості психофізичного та соматичного розвитку розумово відсталих осіб;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості корекційно- реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку.

Розуміння взаємозв’язку психічного та соматичного розвитку розумово відсталих осіб. Розкриття особливостей корекційно- реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку.
3.

Знати: •            принципи і методи корекційно- реабілітаційної роботи навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти: визначати шляхи використання корекційно- реабілітаційної роботи з порушеннями психофізичного розвитку у навчально – реабілітаційних закладах різних типів

Здатність до використання в роботі принципів і методів і різних шляхів навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку у навчально – реабілітаційних закладах різних типів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Принципи і методи корекційно – реабілітаційної роботи, засоби, шляхи запровадження корекціно – реабілітаційної роботи у навчально – реабілітаційних закладах різних типів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS - 3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Синьов В.М. Особливості корекційно – реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. – К.: МП «Леся», 2010. – 278 с.,

2. Шевцов А. Г. Реабілітологія. – К.: Либідь, 2011. – 327 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування, реферат.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Організація педагогічного процесу в корекційній освіті»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : сучасні тенденції модернізації освіти в організації педагогічного процесу.

3. Міждисциплінарні зв’язки : «Етика», «Корекційно-реабілітаційні служби та реабілітаційний менеджмент», «Менеджмент інтегрованої (інклюзивної) освіти» «Соціально-правове забезпечення інвалідів».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами управлінської діяльності в навчальних та реабілітаційних закладах.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є усвідомлення сутності управлінської діяльності керівника;

-розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості;

-вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності;

-розширення професійного та культурного світогляду;

-вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
 

Знати базові засади реалізації загальних функцій управління організацією

Вміти планувати стратегічну та поточну діяльності організації

соціально-особистісні:

 • креативність, здатність до системного мислення
 • адаптивність і комунікабельність

професійні:

 • сучасні уявлення про основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень;
 • навики впровадження раціональних схем планування і організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для планування й аналізу діяльності організації;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для оцінювання потенціалу та динаміки розвитку організації; проведення моніторингу основних конкурентів організації
 

Знати основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень

Вміти уміння розробляти стратегічні та оперативні плани поточної діяльності організації;

обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність;

працювати у команді, організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі

соціально-особистісні:

 • наполегливість у досягненні мети
 • турбота про якість виконуваної роботи

професійні:

 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для організації процесу виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання у взаємодії з іншими людьми, управлінні конфліктами та стресами;
  • здатність нести персональну відповідальність за результати діяльності організації
 

Знати методи забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку

Вміти творчо мислити, доводити та відстоювати власну думку;

використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;

обирати критерії оцінки суб’єктів діяльності

соціально-особистісні:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

 

професійні:

 • сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти та реабілітації
 • володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу й оцінки стану та якості діяльності організації

 

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту

7. Короткий зміст дисципліни.

Наукові засади управління в освітніх та реабілітаційних установах. Системний підхід в питаннях теорії і практики управління. Структура та принципи управління освітою та реабілітацією в Україні. Керівництво навчально-реабілітаційним процесом. Наукова організація педагогічної праці. Програмно-цільовий підхід до управління розвитком закладу (установи). Система внутрішнього контролю в навчальних та реабілітаційних закладах.Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 6
Семінарські заняття 10 6
Практичні заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Григораш В.В. Управління навчальним закладом. У двох частинах. – Харків., 2003. 2.Рудківська О.В. та ін. Менеджмент. – К., 2002.

3.Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. Навчальний посібник. – К.: МАУП. 1996. 4.Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К. , 2003.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Профорієнтаційна робота в спеціальних закладах»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - трудове виховання і професійна орієнтація розумово відсталих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія, основи теорії і методики виховної роботи.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є розкривати проблему трудового виховання і професійної орієнтації розумово відсталих дітей в сучасних умовах загальноосвітніх спеціальних закладів освіти

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити ефективні шляхи підготовки розумово відсталих дітей до вибору майбутньої професії;

- впроваджувати корекційно-педагогічні технології в навчальний і виховний процес загальноосвітніх спеціальних закладів освіти.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: - -         основні теоретичні положення психокорекційної педагогіки, теорії і методики виховної роботи;

Вміти: - -          використовувати ефективні шляхи підготовки розумово відсталих дітей до вибору майбутньої професії;

Володіти науково-теоретичними положеннями психокорекційної педагогіки.
2.

Знати:-          методи і прийоми навчання й виховання розумово відсталих дітей відповідно до їх пізнавальних можливостей та перспектив розвитку;

Вміти:. - -         впроваджувати інноваційні технології в навчальний і виховний процес загальноосвітніх спеціальних закладів освіти;

Здатність до використання сучасних досліджень в навчально-виховному процесі спеціальних загальноосвітніх закладів.
3.

Знати: • -нахили розумово відсталих учнів для здійснення адекватного вибору майбутньої професії;

Вміти:--враховувати соціально-педагогічний аспект профорієнтаційної роботи з розумово відсталими дітьми.

Розуміння особливостей психічного розвитку розумово відсталих дітей з метою ефективного проведення профорієнтаційної роботи.
       

7. Короткий зміст дисципліни.

Зміст і форми профорієнтаційної роботи в умовах спеціальних (корекційних) закладів освіти. Поняття професійної орієнтації на сучасному етапі розвитку дефектологічної науки в Україні. Професійна освіта і пропаганда в умовах спеціальних (корекційних) закладів освіти. Формування національної свідомості учнів в процесі їх трудової підготовки. Діагностування учнів з вадами у розвитку на ті чи інші професії. Індивідуальні та психофізичні можливості дітей спеціальних (корекційних) закладів освіти на доступні їм види професій.Ставлення до обслуговуючої праці, важливий фактор до трудової адаптації дітей з обмеженими можливостями.Соціально-педагогічний аспект профорієнтації учнів з вадами розвитку. Соціально-особистісна орієнтація дитини з вадами у розвитку на вибір майбутньої професії. Особливості підготовки учнів з вадами у розвитку до виробничої адаптації. Особливості інтеграцій дітей з вадами психофізичного розвитку в соціально-трудове оточення.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 7 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. – К., 1976.

2.Турчинская К.М. Профориентация во вспомогательной школе. – М., 1976. 3.Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. – М., 1969.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - тестові завдання, плани-конспекти уроків, доповідь, творче завдання, творча робота, реферати.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота гувернера – дефектолога»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процес соціалізації розумово відсталих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності
1.

Знати: особливості роботи соціального гувернера-дефектолога в родині;

Вміти: надавати розумово відсталій дитині та її родині кваліфіковану допомогу;

Володіння особливостями роботи соціального гувернера-дефектолога
2.

Знати:основні теоретичні положення   з основних питань роботи соціального гувернера-дефектолога;

Вміти: використовувати набуті знання з різних розділів методики роботи гувернера-дефектолога в практичній діяльності;

Здатність до використання основних теоретичних положень з головних питань роботи гувернера-дефектолога.
3.

Знати:основні завдання соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектологом.

Вміти: використовувати різноманітні шляхи і прийоми роботи з розумово відсталими дітьми, які мають додаткові ускладнення (розлади поведінки, ДЦП, психічні захворювання);

Виконання основних .завдань соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектолом.

7. Короткий зміст дисципліни.

Навчальна програма має на меті переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом; особистісний ріст кожного учасника в процесі корекційних занять.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин _90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Беляева М.А., Кузнєцов И.Е. Социально-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида: Учеб. Пособие / Академия социального образования. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2001. – 120с.

2.Кравченко Р.І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий патронаж / Київ. –2007. –129с.

3.Куприянов С.В. Организация работы гувернерской службы. – Иваново, 1992. 4.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. –СПб.: Речь, 2003. –400с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота з дітьми-сиротами»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – психокорекційна педагогіка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : є методика роботи з дітьми сиротами.

3. Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна психологія, психологія, корекційна психокорекційна педагогіка, дошкільна корекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи з розумово відсталими дітьми-сиротами в умовах державних і приватних установ та в умовах прийомної сім’ї, патронату, фостерну.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з особливостями навчально-виховної та корекційної роботи з дітьми сиротами.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення методики роботи з розумово відсталими дітьми в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання роботи з дітьми, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання розумово відсталих дітей у спеціальній школі.

Володіння теоретичними положеннями психокореційної педагогіки.
2.

Знати:•            особливості психофізичного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

Розуміння взаємозв’язку психічного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів. Розкриття особливостей корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.
3.

Знати:•            принципи і методи навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти: визначати особливості корекційно-розвиткової роботи з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність до використання в роботі принципів і методів навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
4.

Знати:•            психофізіологічні особливості засвоєння знань та умінь дітьми з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти:спілкуватися з розумово відсталими дітьми різних нозологій.

Здатність до творчого використання теоретичних знань і практичних умінь у практичній діяльності.
5.

Знати:•              особливості засвоєння знань та умінь розумово відсталими учнями.

Вміти:реалізовувати дидактичні принципи в процесі навчально-вихвоної роботи з розумово відсталими учнями.

Здатність до використання основних положень психокорекційної педагогіки щодо навчання, корекції та розвитку розумово відсталих учнів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Передумови виникнення дітей-сиріт в зоні військових конфліктів.Психофізичний стан військовослужбовців із зони військових конфліктів. Стосунки в сім’ях військовослужбовців із зони АТО. Корекційно-абілітаційна робота з дітьми-сиротами із зони конфліктів. Психофізичний стан дітей-сиріт дошкільного віку із зони АТО. Стрес у підлітків із зони конфліктів та його подолання.Особливості поведінки дітей-сиріт, які пережили психотравмуючу ситуацію. Соціально-психологічна допомога дітям-сиротам із зони конфлікту. Корекційно-абілітаційна робота з метою соціальної адаптації дітей-сиріт із зони конфліктів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Колесник І. П. , Кравець Н. П. Робота з розумово відсталими дітьми – сиротами . К. - : Вид-Во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2014. – 84 с.

2. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей сирот : профессиональная замещающая семья . – М.: Генезис, 2006 . – 364 с.

3. Вчителі – батьки – вихователі / За ред. В. П. Постового . – К. : ІЗМН, 1990. – 207 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування, реферат.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сімейне виховання дітей з інтелектуальними порушеннями»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - взаємозв’язок виховного процесу спеціальних (корекційних) закладів освіти та сім’ї і виховання дитини з особливими потребами.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є полягають у оволодінні знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи з сім’єю, яка виховує дитину з інтелектуальним порушенням, а також у формуванні моральної позиції фахівця щодо такої сім'ї.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є підвищення педагогічної компетентності батьків покладено перед педагогічним персоналом спеціальних (корекційних) закладів освіти.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:законодавчі матеріали про сімю, права та обовязки батьків;

Вміти: правомірно використовувати законодавчі матеріали з метою надання психолого-педагогічної допомоги та консультації батькам з проблеми корекційно-виховної роботи з дитиною.

Володіти законодавчою базою про сімю, права та обовязки батьків.
2.

Знати:особливості становленння та розвитку інституту сім’ї;

Вміти: враховуючі психофізичні особливості дітей надавати консультативну допомогу сімям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

Здатність володіти принципами, методами і шляхами корекційно-розвивальної роботи у процесі надання допомоги сім’ям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. Законодавчі матеріали про сім’ю, права та обов’язки батьків. Сім’я як соціокультурний осередок у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Всебічне вивчення сім’ї – важливий ланцюг у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Зміст виховної роботи спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками. Залучення батьків (одного з батьків) до виховного процесу. Основні напрямки і форми роботи педагогів-дефектологів з батьками. Надання психолого-педагогічної допомоги, проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань корекційно-виховної роботи з дитиною (спільно з психологом та лікарем). Співпраця педагогічного колективу спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками вихованця. Система корекційно-виховної роботи з батьками. Школа батьків дитини з обмеженими можливостями (підготовка наукових, методичних порад батькам, виставки спеціальної літератури з конкретних проблем, а також дитячих поробок та малюнків, розробка навчально-методичного плану роботи з батьками вихованця). Робота з батьками з трудового виховання дитини з обмеженими можливостями. Антидискримінаційні методи виховання дитини з обмеженими можливостями в сім’ї. Інформування батьків про сучасні досягнення дефектологічної науки їх навчання.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейноевоспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 408 с.

2. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Л. В. Борщевська, Л. В. Зіборова, І. Б. Іванова та ін.. – К.: Укр. Ін.-т соціальних досліджень, 1999. -79 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сімейне виховання дітей з інтелектуальними порушеннями»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - взаємозв’язок виховного процесу спеціальних (корекційних) закладів освіти та сім’ї і виховання дитини з особливими потребами.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є полягають у оволодінні знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи з сім’єю, яка виховує дитину з інтелектуальним порушенням, а також у формуванні моральної позиції фахівця щодо такої сім'ї.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є підвищення педагогічної компетентності батьків покладено перед педагогічним персоналом спеціальних (корекційних) закладів освіти.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:законодавчі матеріали про сімю, права та обовязки батьків;

Вміти: правомірно використовувати законодавчі матеріали з метою надання психолого-педагогічної допомоги та консультації батькам з проблеми корекційно-виховної роботи з дитиною.

Володіти законодавчою базою про сімю, права та обовязки батьків.
2.

Знати:особливості становленння та розвитку інституту сім’ї;

Вміти: враховуючі психофізичні особливості дітей надавати консультативну допомогу сімям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

Здатність володіти принципами, методами і шляхами корекційно-розвивальної роботи у процесі надання допомоги сім’ям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. Законодавчі матеріали про сім’ю, права та обов’язки батьків. Сім’я як соціокультурний осередок у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Всебічне вивчення сім’ї – важливий ланцюг у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Зміст виховної роботи спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками. Залучення батьків (одного з батьків) до виховного процесу. Основні напрямки і форми роботи педагогів-дефектологів з батьками. Надання психолого-педагогічної допомоги, проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань корекційно-виховної роботи з дитиною (спільно з психологом та лікарем). Співпраця педагогічного колективу спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками вихованця. Система корекційно-виховної роботи з батьками. Школа батьків дитини з обмеженими можливостями (підготовка наукових, методичних порад батькам, виставки спеціальної літератури з конкретних проблем, а також дитячих поробок та малюнків, розробка навчально-методичного плану роботи з батьками вихованця). Робота з батьками з трудового виховання дитини з обмеженими можливостями. Антидискримінаційні методи виховання дитини з обмеженими можливостями в сім’ї. Інформування батьків про сучасні досягнення дефектологічної науки їх навчання.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейноевоспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 408 с.

2. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Л. В. Борщевська, Л. В. Зіборова, І. Б. Іванова та ін.. – К.: Укр. Ін.-т соціальних досліджень, 1999. -79 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 235 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ