Опис вибіркових дисциплін бакалавр

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Методика ранньої корекції розвитку розумово відсталих дітей»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - вивчення навчальної дисципліни є науково-методичні та практичні підходи до фахового використання методів психолого-педагогічного вивчення розвитку дітей раннього дошкільного віку з метою виявлення ознак психомовленнєвих розладів у дітей та наступної корекційно-розвивальної роботи.

3. Міждисциплінарні зв’язки - навчальна дисципліна пов’язана з «Корекційною дошкільною педагогікою», «Спеціальною психологією», «Психолого-педагогічною діагностикою», «Логопедією», «Теорією і методикою виховання розумово відсталих дітей», «Сімейним вихованням розумово відсталих дітей» та іншими дисциплінами.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення ґрунтовної підготовки майбутніх спеціалістів до раннього виявлення ознак психофізичного недорозвинення та наступної корекційно-розвивальної роботи.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів до корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього дошкільного віку з психомовленнєвими порушеннями; надання студентам уявлень про сучасні методи раннього виявлення ознак психомовленнєвих розладів; виявлення дітей «групи ризику»; конкретизація знань про вікові закономірності психомоторного розвитку дітей, а також закономірності формування у них мовленнєвих умінь і навичок; систематизація чинників повноцінного інтелектуального та мовленнєвого розвитку дитини; формування моральної (деонтологічної) позиції фахівця стосовно дітей з відхиленнями у психомовленнєвому розвитку та їх сімей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: сучасні науково-практичні підходи до раннього виявлення у дітей ознак психомовленнєвих розладів.

Вміти:виявляти дітей «групи ризику».

Володіння методологічними засадами сучасного процесу абілітації дітей з інтелектуальними порушеннями.
2.

Знати: принципи психолого-педагогічного вивчення розвитку дітей раннього дошкільного віку та принципи педагогічної деонтології.

Вміти: володіти методами виявлення ранніх ознак психічного та мовленнєвого недорозвинення дітей.

Володіння принципами та методами психолого-педагогічного вивчення дітей раннього дошкільного віку.
3.

Знати:чинники повноцінного інтелектуального та мовленнєвого розвитку дитини.

Вміти:проводити діагностику когнітивних і мовленнєвих порушень, а також оцінку комунікативної поведінки дитини.

Володіння практикою оцінки психічного розвитку дитини.
4.

Знати: вікові закономірності психомоторного розвитку дітей, а також закономірності формування у них мовленнєвих умінь і навичок.

Вміти: досконало володіти професійними вміннями, зокрема, майстерністю мовлення.

Використання традиційних та ефективних інноваційних підходів у сфері корекції раннього розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями.
5.

Знати: шляхи зростання виховного ресурсу та мовленнєвої компетенції батьків.

Вміти: сприяти зростанню виховного ресурсу та мовленнєвої компетенції батьків.

Позиціонування сімейно-центрованого підходу у процесі виховання розумово відсталих дітей раннього віку.
       

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретико-методологічні засади пропедевтики психомовленнєвих розладів у дітей. «Спеціальна методика ранньої корекції розвитку розумово відсталих дітей» як навчальний курс. Ключові аспекти розумового та мовленнєвого розвитку в ранньому онтогенезі та дизонтогенезі. Виявлення дітей раннього дошкільного віку з ознаками психомовленнєвих порушень. Діти «групи ризику» та їх виявлення. Рання діагностика відхилень у психомовленнєвому розвитку дитини. Зміст корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього дошкільного віку з психомовленнєвими порушеннями. Основні лінії корекційного розвитку дітей раннього віку з психомовленнєвими порушеннями. Формування виховного ресурсу батьків, які виховують розумово відсталих дітей раннього віку.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин _90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття 10  
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Аксарина Н. М. Важнейшие факторы развития речи детей раннего возраста // Вопросы педагогики раннего детства / Под ред. Н. Аксариной и Е. Радиной. – М.: Просвещение, 1964. – 117 с.

2. Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - є процес вивчення моделей та технологій соціально-реабілітаційної з дітьми, що мають порушення психофізичного розвитку.

3. Міждисциплінарні зв’язки - корекційна педагогіка, історія корекційної педагогіки, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з існуючими різноманітними зарубіжними і вітчизняними моделями та технологіями соціально-реабілітаційної роботи з різними категоріями дітей; розкрити особливості соціально-реабілітаційної роботи з особами, які мають вади психофізичного розвитку; надати студентам певні теоретичні знання з основних напрямів соціально-реабілітаційної роботи; озброїти студентів практичними вміннями створення індивідуальних моделей соціально-реабілітаційної роботи.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити особливості соціально-реабілітаційної роботи з особами, які мають вади психофізичного розвитку; надати студентам певні теоретичні знання з основних напрямів соціально-реабілітаційної роботи; ознайомити студентів із сучасними зарубіжними та вітчизняними моделями та технологіями соціально-реабілітаційної роботи з різними категоріями дітей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знатипринципи соціально-реабілітаційної роботи; теоретичні моделі соціально-реабілітаційної роботи; методологічні та теоретичні основи соціально-реабілітаційної роботи;

Вміти: використовувати індивідуальну програму соціальної реабілітації дитини; використовувати теоретичні знання з найбільш важливих проблем соціально-реабілітаційної роботи (соціальна адаптація, абілітація, соціалізація, інтеграція) при складанні індивідуальних корекційно-розвивальних програм для дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю.

Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі корекційної педагогіки, загальної, вікової та педагогічної спеціальної психології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень; адаптації та соціалізації осіб з психофізичними порушеннями;здатність використовувати професійні знання в процесі вибору та застосування різних форм організації навчання у спеціальних закладах освіти.
2.

Знати: моделі інклюзивної освіти в структурі різних освітніх систем

роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Вміти: аналізувати існуючі зарубіжні та вітчизняні загальні моделі соціально-реабілітаційної роботи; розробляти соціально-реабілітаційні та психомоделюючі технології роботи з розумово відсталими дітьми; адаптувати теоретичний і методичний матеріал для ефективного застосування його в корекційному навчанні в умовах інклюзивної освіти

Базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних

відхилень у психічному розвитку дитини з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями; розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

 

Знати зміст і завдання навчання та виховання розумово відсталих учнів та методичні вимоги до організацій корекційного навчання осіб з інтелектуальними порушеннями; класифікацію видів соціально-реабілітаційної роботи; характеристику вітчизняних та зарубіжних загальних моделей соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з інтелектуальною недостатністю; альтернативні системи соціально-реабілітаційної роботи.

Вміти застосовувати різні методичні прийоми з урахуванням індивідуальних особливостей учнів добирати методики і технології корекційного впливу з урахуванням комунікативно-мовленнєвого і особистісного статусу осіб з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

Базові знання науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу, форм, методів, прийомів та засобів навчання і виховання у спеціальних закладах освіти; базові знання про особливості реалізації індивідуального та диференційованого підходів у спеціальних закладах освіти;

здатність до реалізації цілеспрямованого педагогічного впливу у процесі виховання осіб з вадами зору різних вікових категорій з метою забезпечення гармонійного розвитку їхньої особистості; базові знання у галузі основ медичної, психологічної, педагогічної реабілітації осіб з інтелектуальними порушеннями, про організацію психологічної допомоги дітям та дорослим, які мають інтелектальні порушення; здатність використовувати професійні знання та вміння в процесі навчання дітей з інтелектальними порушеннями основних предметів початкової ланки освіти; здійснення корекційно-компенсаторного впливу на

формування знань, навичок та умінь у дітей з інтелектальними порушеннями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Мета, завдання та зміст курсу «Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи». Характеристика вітчизняних та зарубіжних моделей. Основні напрями діяльності вітчизняних моделей соціально-реабілітаційної роботи з особами, які мають інтелектуальні порушення. Альтернативні та інноваційні системи соціально-реабілітаційної роботи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин _90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 18 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 6  
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: підручник. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

2. Педагогические технологии обучения детей с нарушением интеллектуального развития: учебно-методическое пособие / под. ред. И.М.Яковлевой. – М.:ГБОУ ВПО МГПУ, 2012. – 308с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Образотворча діяльність з методикою викладання»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є процес розвитку образотворчої діяльності у розумово відсталих учнів.

3. Міждисциплінарні зв’язки образотворче мистецтво, математика, українська мова спеціальна психологія, психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навичками розвитку в учнів спеціальної загальноосвітньої школи образотворчої діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток у студентів образотворчої діяльності, дати поняття про її види та теоретичні знання з таких розділів: декоративне малювання, малювання з натури та тематичне малювання; показати шляхи і прийоми навчання образотворчій діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю в залежності від їх індивідуальних особливостей; розкрити корекційно-виховну спрямованість навчання образотворчій діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю; розкрити специфіку реалізації загально-дидактичних принципів навчання (свідомості, активності, науковості, доступності, наочності, індивідуального та диференційованого підходу) на уроках з образотворчого мистецтва.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення розвитку образотворчої діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, завдання, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості образотворчої діяльності у спеціальній школі.

Володіння теоретичними положеннями і практичними вміннями образотворчої діяльності
2.

Знати: •            особливості розвитку образотворчої діяльності розумово відсталих дітей;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості образотворчої діяльності розумово відсталих учнів.

Розуміння взаємозв’язку розвитку мовленнєвих і   мисленнєвих функцій у розумово відсталих учнів.
3.

Знати: •            психолого-педагогічні основи розвитку графічної діяльності;

Вміти: виявляти рівень готовності і підготовку розумово відсталих учнів до опанування графічною діяльністю

Здатність до використання алгоритму щодо формування первинної чуттєвої основи, як передумови ефективного засвоєння графічної діяльності.
4.

Знати: •            психологічні основи і особливості розвитку образотворчої діяльності у розумово відсталих учнів;

Вміти:впроваджувати образотворчу діяльність в навчальний процес на уроках образотворчого мистецтва.

Здатність до творчого використання методичних знань і практичних вмінь у практичній діяльності.

7. Короткий зміст дисципліни.

Розвиток образотворчої діяльності у дітей з інтелектуальною недостатністю раннього та дошкільного віку. Особливості розвитку образотворчої діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю раннього та дошкільного віку. Пропедевтичний період навчання образотворчої діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю. Урок малювання в корекційних школах. Види уроків з образотворчого мистецтва, їх специфіка. Позакласна робота з образотворчого мистецтва в корекційних закладах. Корекційно-розвивальна спрямованість уроків декоративного, тематичного та малювання з натури. Виховне значення позакласної роботи з образотворчої діяльності. Зміст і методика позакласної роботи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS3. Кількість годин 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 16
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 56 156

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гаврилушкина О.П. О некоторых особенностях изобразительной деятельности умственно отсталых дошкольников // Дефектология, 1972. №4. – С. 69-72.    

2. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. – М.: Педагогика, 1974. – 118 с.

3. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1982. – 168 с.

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи роботи з глибоко розумово відсталими дітьми»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - теорія і практика корекційно-педагогічної роботи з дітьми та дорослими з тяжкими інтелектуальними порушеннями.

3. Міждисциплінарні зв’язки - педагогіка, спеціальна педагогіка і психологія, логопедія, корекційна педагогіка і спеціальна психологія, дошкільна педагогіка, вікова та педагогічна психологія; загальна анатомія і фізіологія, нейрофізіологія, отоларингологія, невропатологія, дитяча психопатологія, педіатрія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є полягає у розширенні знань студентів у опануванні теорії і практики виховання дітей з інтелектуальними порушеннями, їх підготовці до практичної діяльності з дітьми з вираженими ступенями розумової відсталості (помірним, тяжким, глибоким) в закладах різних типів: освітніх, соціального забезпечення, реабілітаційних.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розширення знань студентів у опануванні теорії і практики виховання дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями, а саме: поглиблення знань про особливості психічного розвитку та організацію психолого-педагогічного вивчення дітей зазначеної категорії; ознайомлення з сучасною системою виховання і навчання дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями (принципами, змістом, методами та прийомами навчання); розкриття напрямків соціально-трудової адаптації, а також шляхів покращення соціалізації та інтеграції інвалідів з дитинства.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: розвиток вчення про глибоку розумову відсталість: від зародження ідей навчання і виховання до сучасних концептуальних підходів та ефективних технологій.

Вміти: будувати корекційно-педагогічний процес, використовуючи класичні та сучасні ефективні форми і методи роботи.

Креативність, здатність до системного мислення; цілісні уявлення про феномен дизонтогенетичного розвитку.

2.

Знати:особливості психічного розвитку та організації психолого-педагогічного вивчення осіб з тяжкими інтелектуальними порушеннями.

Вміти:виявляти потенційні можливості таких дітей до пізнавальної діяльності та соціально-трудової адаптації.

Цілісні уявлення про структуру порушеного розвитку та механізми формування системних відхилень.
3.

Знати: сучасну технологію виховання і навчання дітей та дорослих з тяжкими інтелектуальними порушеннями: принципи, зміст, методи та прийоми корекційного впливу на розвиток особистості.

Вміти:організовувати та проводити заняття з різних напрямків корекційного виховання і навчання дітей і дорослих з тяжкими інтелектуальними порушеннями.

Уявлення про специфіку корекційно-розвивального навчання дітей і дорослих з тяжкими інтелектуальними порушеннями.

       

7. Короткий зміст дисципліни.

Виховання та навчання осіб з тяжкими інтелектуальними порушеннями як соціально-педагогічна проблема.Історія розвитку та сучасний стан вчення про тяжкі інтелектуальні порушення. Зміст та організація психолого-педагогічного вивчення дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями.Характеристика методів виховання та навчання дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями.Класичні методичні підходи до навчання і виховання дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями. Сучасні методи роботи з дітьми з тяжкими інтелектуальні порушеннями. Соціально-трудова адаптація осіб з тяжкими інтелектуальними порушеннями. Мета завдання та зміст роботи з соціально-трудової адаптації осіб з тяжкою розумовою відсталістю. Трудове навчання дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 16
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 56 156

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: практическое пособие.-М.: АРКТИ, 2000.– 124с.

2. Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушениями интеллекта.-СПБ.: Дидактика плюс, 2002. – 236 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психолого-педагогічне вивчення дітей з інтелектуальними порушеннями»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни -

3. Міждисциплінарні зв’язки -

4. Метою викладання навчальної дисципліни є передбачається оволодіння психолого-педагогічними методами, які дозволяють кваліфікувати наявність або відсутність ознак відмежування розумової відсталості від подібних станів.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття теоретичних основ, організації та змісту роботи з комплектування закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; надавати консультативну допомогу дітям з порушеннями розумового розвитку.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: -сутність феномену дизонтогенетичного розвитку;

Вміти: -диференціювати різні варіанти дизонтогенетичного розвитку та організовувати відповідні корекційно-педагогічні умови;

Володіти науково-теоретичними засадами спеціальної психології та положеннями.
2.

Знати:структуру дизонтогенетичного розвитку та його властивості, а також місце у структурі інших наук;

Вміти:. - надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо корекційних підходів відповідно до структури дизонтогенетичного розвитку.

Розуміння сутності феномену дизонтогенетичного розвитку та механізму формування системних відхилень у розумово відсталих дітей та категоріального апарату спеціальної психології.
3.

Знати: • сучасні підходи до організації цілісної системи корекційно-розвивального навчання та основних напрямків роботи з корекції різних форм інтелектуального недорозвинення;

Вміти: -            організовувати корекційно-розвивальне навчання дітей з різними формами інтелектуального недорозвинення;

-запроваджувати в корекційно-розвивальний процес навчання сучасні спеціальні освітні технології.

Здатність до використання сучасних досліджень в корекційній педагогіці та педагогічних умов реалізації принципу корекційної спрямованості в навчально-виховному процесі.

       

7. Короткий зміст дисципліни.

Методи діагностики психічного розвитку розумово відсталих дітей та комплектуванняспеціальнихзакладів освіти.Діагностична робота ПМПК у системі освітиУкраїни. Розширенняповноважень ПМПК у вирішенні проблем дітей з вадамипсихофізичного розвитку.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 6 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття 10  
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Збірник нормативно-правовихдокументів психологічноїслужби та ПМПК системи освіти України. / К.: Шк. світ. 2008. – 256 с.

2. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів.Авторський колектив: Стадненко Н. М.та інші. - Кам’янець-Подільський:видавництво «Абетка», 1998. - 144 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціалізація осіб з психофізичними порушеннями»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – підготовка дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю до повноцінного самостійного життя.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка, соціально-правове забезпечення, профорієнтаційна робота.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є опанування складною інтегруючою дисципліною, що дає змогу простежити і зрозуміти складний процес соціальної адаптації та інтеграції індивіда в соціальний організм та поступове перетворення його на особистість.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити особливості соціально-реабілітаційної роботи з особами, які мають вади психофізичного розвитку; надати студентам певні теоретичні знання з основних напрямів соціально-реабілітаційної роботи; ознайомити ста унтів із сучасними зарубіжними та вітчизняними моделями та технологіями соціально-реабілітаційної роботи з різними категоріями дітей; озброїти студентів практичними уміннями створення індивідуальних моделей соціально-реабілітаційної роботи з розумово відсталими дітьми.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні напрямки соціальної реабілітації осіб з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: -            аналізувати програми соціальної підтримки дітей з інтелектуальною недостатністю;

Володіння теоретичними положеннями зарубіжної та вітчизняної літератури з проблеми соціалізації.
2.

Знати: •            структуру соціалізації, агенти та засоби соціалізації;

Вміти: використовувати набуті знання у подальшій власній професійній діяльності.

Базові уявлення про правову, фінансову, медичну, реабілітаційну, соціально-побутову, психолого-педагогічну підтримку осіб з психофізичними порушеннями та їх сімей;
3.

Знати: •            форми соціалізації та існуючі концепції соціалізації;

Вміти: розробляти індивідуальні програми соціальної реабілітації дитини.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо підготовки дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю до повноцінного самостійного життя.

7. Короткий зміст дисципліни.

Соціалізація особистості як соціальне та психолого-педагогічне явище. Зміст та завдання курсу. Історичні передумови виникнення поняття “Соціалізація”. Соціалізація як психолого-педагогічне та соціальне явище. Механізми та фактори соціалізації. Біологічні та соціальні фактори соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю. Механізми та джерела психосоціального розвитку дитини з інтелектуальною недостатністю. Зарубіжні концепції соціалізації.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 8 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3_ Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 18 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. В. Т. Куєвда Теоретичні основи соціалізації особистості людини / Молодь і дозвілля. – К., 1994.

2. А. В. Мудрик Введение в социальную педагогику. – М.: Институт практической психологии. 1997.

3. Д. И. Фельдштейн Социализация и индивидуализация – содержание социального взросления и социально-психологической реализации детства // Мир психологии, 1998, № 1.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Спец методика побутової фізики і хімії»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: процес вивчення побутової фізики і хімії учнями з інтелектуальною недостатністю.

3. Міждисциплінарні зв’язки психокорекційна педагогіка, спеціальна психологія, спецметодика математики, соціально-побутове орієнтування, професійно-трудове навчання.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретичними знаннями і практичними навичками навчання учнів спеціальної загальноосвітньої школи з побутової фізики та хімії; розкрити характерні особливості викладання побутової фізики та хімії в корекційних школах для дітей з інтелектуальною недостатністю.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є озброїти студентів практичними вміннями і навичками з усіх розділів методики; обгрунтувати методи і прийоми навчання побутової фізики та хімії дітей з інтелектуальною недостатністю в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей; розкрити завдання виховання та корекційну спрямованість навчання побутової фізики та хімії дітей з інтелектуальною недостатністю.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності  
1.

Знати:            основні положення методики викладання побутової фізики і хімії в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, завдання, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання методики викладання побутової фізики та хімії у спеціальній школі.

Володіння теоретичними положеннями методики викладання побутової фізики та хімії.
2.

Знати: •            особливості засвоєння знань з побутової фізики і хімії учнями з інтелектуальною недостатністю;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості мислення учнів з інтелектуальною недостатністю

Розуміння розвитку мисленнєвих процесів в учнів з інтелектуальною недостатністю.
3.

Знати: •            психолого-педагогічні основи методики викладання побутової фізики і хімії;

Вміти: виявляти рівень готовності і підготовку учнів з інтелектуальною недостатністю до засвоєння знань з побутової фізики і хімії.

Здатність до використання алгоритму щодо формування первинної чуттєвої основи, як передумови ефективного засвоєння курсу.
4.

Знати: •              особливості засвоєння знань з побутової фізики і хімії..

Вміти: реалізовувати дидактичні методичні принципи в період вивчення побутової фізики і хімії.

Здатність до використання основних положень побутової фізики і хімії в спеціальній загальноосвітній школі.
         

7. Короткий зміст дисципліни.

Предмет і завдання курсу “Спеціальна методика побутової фізики та хімії”. Зв’язок курсу “Спеціальна методика побутової фізики та хімії”з іншими навчальними дисциплінами. Освітньо-виховні та корекційні завдання вивчення побутової фізики і хімії. Урок побутової фізики та хімії в корекційних школах. Корекційно-розвивальне значення уроків побутової фізики і хімії. Урок побутової фізики та хімії в корекційних школах. Корекційно-розвивальне значення уроків побутової фізики і хімії. Характеристика і методика використання наочних методів на уроках побутової фізики і хімії в спеціальній загальноосвітній школі. Особливості проведення лабораторних робіт з побутової фізики та хімії в корекційних школах.

 

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 6 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття 10  
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Береснева Л.М. Развитие внимания у детей с трудностями в обучении на уроках физики // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2005. № 6.С. 31-40.

2. Бондар В.І., Цесельський В.Л. Фізика. Підручник для 7 класу допоміжної школи. – К.: Освіта, 1996. – 72 с.

3. Гнатюк Л. Особливості проведення лабораторних робіт з фізики в допоміжній школі // Дефектологія. – 2000. № – С. 27-30.

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Спецметодика СПО»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра психокорекційної педагогіки та психології.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є процес навчання розумово відсталих учнів з метою формування в них соціально-побутових навичок, корекції їх пізнавальної діяльності.

3. Міждисциплінарні зв’язки «Психологія», «Педагогіка», «Спеціальна психологія», «Психокорекційна педагогіка», «Методика природознавства», «Методики викладання української мови».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретичними і практичними навичками навчання учнів спеціальних закладів соціально-побутовому орієнтування, розкриття специфіки навчання СПО, показати шляхи і прийоми навчання СПО.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити специфіку навчання СПО в корекційних закладах;

- озброїти студентів практичними навичками і вміннями з усіх розділів методики;

- показати шляхи і прийоми навчання СПО розумово відсталих учнів в залежності від вікових та індивідуальних особливостей;

- розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: -основні положення методики викладання спец методики СПО в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю

Вміти: визначати об’єкт, предмет, завдання, реалізовувати принципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання методики СПО.

Володіння теоретичними положеннями методики СПО.
2.

Знати: психологічні основи і особливості навчання розумово відсталих учнів;

Вміти:. – аналізувати і розкривати основи та використовувати методичні знання і практичні вміння у практичній діяльності.

Здатність до творчого використання методичних знань і практичних вмінь відповідно до особливостей навчання розумово відсталих дітей.
3.

Знати: особливості засвоєння побутових навичок учнями корекційних закладів.

Вміти: -реалізовувати дидактичні та методичні принципи в період навчання СПО учнів корекційних закладах.

Здатність до використання дидактичних та методичних принципів в період навчання навчання СПО.
       

 

7. Короткий зміст дисципліни.

Навчальна програма має на меті озброїти студентів теоретичними і практичними навичками навчання учнів кореційних закладів соціально-побутовому орієнтування; розкрити специфіку навчання соціально-побутової орієнтації в корекційних закладах, озброїти студентів практичними навичками і вміннями з усіх розділів методики; показати шляхи і прийоми навчання соціально-побутової орієнтації розумово відсталих учнів в залежності від вікових та індивідуальних особливостей, розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 20  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В.В. Воронковой. м., 1994.

2.Диагностика и формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового и ручного труда у умственно ограниченных детей: методические материалы в помощь педагогам специальных учреждений и родителям. минск, 1997.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання,контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Ручна праця з методикою викладання»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни вивчення навчальної дисципліни є процес навчання розумово відсталих учнів з метою формування в них трудових вмінь, їх корекції пізнавальної діяльності.

3. Міждисциплінарні зв’язки «Психологія», «Педагогіка», «Спеціальна психологія», «Психокорекційна педагогіка», «Методика природознавства», «Методики викладання української мови».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретичними і практичними навичками навчання учнів корекційних закладів ручної праці і розкриття специфіку навчання ручної праці в корекційних закладах.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є дати студентам певні теоретичні знання з основних розділів методики ручної праці;

- показати прийоми навчання розумово відсталих учнів в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей;

- розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання їх ручній праці;

- сформувати вміння виконувати трудові операції, уміння;

- розробляти та проводити уроки ручної праці та інші форми навчання та позакласної роботи.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: -основні положення методики викладання ручної праці в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю

Вміти: визначати об’єкт, предмет, завдання, наукво розуміти проблему навчання розумово відсталих учнів ручній праці, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання

Володіння теоретичними положеннями методики ручної праці.
2.

Знати:особливості розвитку трудової та предметно-прктичної діяльності розумово відсталих дітей;

Вміти:. – аналізувати і розкривати основи методики навчання ручної праці.

Здатність виконувати трудові прийоми та операції.
       

7. Короткий зміст дисципліни.

Сучасна система навчання ручній праці дітей з інтелектуальною недостатністю.Завдання та зміст навчання ручній праці в корекційних закладах. Організація та зміст навчальної роботи на уроках ручної праці. Методичне забезпечення та організація навчання дітей з інтелектуальною недостатністю. Принципи та методи навчання розумово відсталих учнів ручній праці. Обладнання кабінету та підготовка вчителя до проведення уроків ручної праці. Особливості засвоєння трудових вмінь та навичок учнями молодших класів в корекційних закладах. Психолого – педагогічні вимоги до методики навчальної роботи дітей з інтелектуальною недостатністю. Методика роботи з природними матеріалами, глиною та пластиліном. Методика роботи з папером та картоном. Методика роботи з текстильними матеріалами. Методика роботи з деревиною та металом.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 4 семестр.

Кількість кредитів ECTS __3___Кількість годин ____90___

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 16
Семінарські заняття 10  
Практичні заняття   4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 56 156

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Турчинська К. М. Робота з папером і картоном на уроках ручної праці в допоміжній школі., методичний лист., К., 1964.

2.Граборов А. Н. Ручной труд во вспомогательной школе. - М., 1948. 3.Дульнев Г. М. 3.Основы трудового обучения во вспомогательной школе. - М., 1969

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціально-правове забезпечення»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є правові підходи до навчання і виховання дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю з метою забезпечення їх соціально-правового захисту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - основи наукових досліджень, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із законодавчими і підзаконними актами, системою діючої державної допомоги дітям-інвалідам, соціально-правовим захистом дитини-інваліда в Україні; вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам;

Вміти: аналізувати міжнародні законодавчі документи та документи республіки України стосовно соціально-правового захисту дітей та осіб з розумовою відсталістю.

Володіти законодавчою базою забезпечення дітей інвалідів в Україні.
2.

Знати: основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

Вміти: надавати консультативні послуги означеній категорії осіб.

Здатність володіти принципами державної допомоги розумово відсталим інвалідам

7. Короткий зміст дисципліни.

Після опанування курсу студенти повинні знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам; основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 20 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Андрусишин Б. І., Синьов В. М. Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 176 с.

2. Збірник правових документів "Права інвалідів в Україні" / Міжнародний Благодійний Фонд. – К .: Видавництво Сфера, 1998.

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Соціально-правове забезпечення»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є правові підходи до навчання і виховання дітей та осіб з інтелектуальною недостатністю з метою забезпечення їх соціально-правового захисту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - основи наукових досліджень, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із законодавчими і підзаконними актами, системою діючої державної допомоги дітям-інвалідам, соціально-правовим захистом дитини-інваліда в Україні; вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчити науково-теоретичну базу для подальшого опанування студентами дисциплін соціального спрямування та підготовки корекційного педагога до надання практичної соціально-правової допомоги інваліду або родині, яка виховує таку дитину.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам;

Вміти: аналізувати міжнародні законодавчі документи та документи республіки України стосовно соціально-правового захисту дітей та осіб з розумовою відсталістю.

Володіти законодавчою базою забезпечення дітей інвалідів в Україні.
2.

Знати: основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

Вміти: надавати консультативні послуги означеній категорії осіб.

Здатність володіти принципами державної допомоги розумово відсталим інвалідам

7. Короткий зміст дисципліни.

Після опанування курсу студенти повинні знати: основні положення нормативно-правових актів, що визначають принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам та їх родинам; основні принципи надання державної допомоги розумово відсталим інвалідам у закладах системи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я; функції соціального працівника при роботі з родинами, які виховують дитину-інваліда.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 5 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 20 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Андрусишин Б. І., Синьов В. М. Соціально-правовий захист дітей з вадами розумового розвитку. Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 176 с.

2. Збірник правових документів "Права інвалідів в Україні" / Міжнародний Благодійний Фонд. – К .: Видавництво Сфера, 1998.

 

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 277 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ