Опис вибіркових дисциплін бакалавр

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Спецметодика ігрової діяльності»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни –специфіка ті методи формуванняігрової діяльності в дошкільних закладах для дітей з порушеннями слуху

3. Міждисциплінарні зв’язки пов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, дошкільна сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія та ін.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретико-методологічними основами науки з навчання дітей з порушеннями слуху ігровій діяльності, уміннями і навичками для практичної діяльності на посаді вихователя спеціальних дошкільних закладів освіти.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- визначити специфіку даного курсу з-поміж інших дисциплін сурдопедагогічного циклу;

- розкрити особливості формування ігрової діяльності в навчально-виховному процесі спеціальних дошкільних закладів освіти;

- показати значення гри в умовах спеціального навчання дітей з порушеннями слуху;

- виявити специфіку в завданнях, методах, формах роботи щодо реалізації програмного змісту в закладах для глухих і слабочуючих дітей;

- розвивати навички самостійної роботи студентів з літературними джерелами з метою самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: історію виникнення та розвитку спецметодикиігрової діяльності як науки і навчального предмету;

Вміти:виділяти етапи становлення спецметодикиігрової діяльності.

Інформаційні

2.

Знати:мету, завдання, предмет та принципинавчальної дисципліни;

Вміти:володіти методичною та методологічною базою навчальної дисципліни;

Наукові
3.

Знати:особливостімовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації

Вміти:аналізувати науково- теоретичні положення відповідно до особливостей розвиткудітей з вадами слуху

Загально-теоретичні
4.

Знати:науково-теоретичний та методичний доробок окремих осіб в спецметодикуігрової діяльності

Вміти: вміти аналізувати та виокремлювати необхідну інформацію теоретичного та практичного спрямування

Організаційно-педагогічні
5.

Знати:основнінауково-педагогічніта методичні поняттяікатегорії, передбаченінавчальноюпрограмою;

Вміти: творчо застосовувати знання у практичній діяльності

Творчі

7. Короткий зміст дисципліни.

Спеціальна методика ігрової діяльності як наука. Методика ігрової діяльності як навчальна дисципліна. Короткий огляд історії розвитку методики ігрової діяльності Завдання, зміст, види і форми роботи. Вивчення специфічних та характерних особливостей ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху. Вивчення основних етапів правильної організації ігрової діяльності.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 8 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 12 12
Самостійна робота 54  

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Головчиц Л.А. Дошкільна сурдопедагогіка 2001.

2.Жуковська Р.І. Гра та її педагогічне значення, М., 2005.

3.Поніманська Т.І. Дошкільна сурдопедагогіка. – К., 2006.

4. Бєлова Л.О. Спеціальна педагогіка.- К., 1982.

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою семінарських та лабораторних занять; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань на практичних заняттях; письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Управління людськими ресурсами»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є розвиток педагогічних навичок, набуття вмінь щодо організації навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних технологій у навчанні.

3. Міждисциплінарні зв’язки пов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни єрозвиток у студентів необхідні професійні педагогічні якості щодо спілкування та гармонійної взаємодії з учнями.

5.Основними завданнями є ознайомлення з методами організації та планування викладацької діяльності, з існуючими техніками педагогічної майстерності, України / За ред. В.Г.Кременя – Тернопіль,2004. – 147 с.

розширити світогляд та сформувати психолого-педагогічний погляд на проблеми навчання і виховання дітей з вадами слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: спеціальну термінологію

Вміти:оперування професійною термінологією в даній сфері практичної діяльності;

Аналітичні
2.

Знати:. Основні теоретичні моделі управління людськими ресурсами

Вміти:Самостійно розбиратися на постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з організацією тренінгової роботи

Загально-наукові
3.

Знати:вікову динаміку розвитку адаптаційних та компенсаторних процесів у людей з порушеною слуховою функцією

Вміти:визначити ефективність спеціальних методик психологічного тренінгу управління самопізнання, спираючись на методологію розуміння їх сутності

Корекційно-розвивальні  
4.

Знати:особливості розвитку дитини з нормою онтогенез і з порушеннями слуху

Вміти:Реалізовувати в практичній діяльності основні методи управління

Організаційно-педагогічні
5.

Знати:Етичні норми роботи практичногопсихолога

Вміти: застосувати сучасні форми психологічного управління людськими ресурсами

Інформаційні

7. Короткий зміст дисципліни. завдання, методи, принципи управління людськими ресурсами в сурдопедагогіці

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 -
Семінарські заняття 2 -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 2 -
Самостійна робота 78  

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Крижко В. Теорія та практика менеджменту а освіті.-К.: Освіта України, 2005.-225 с.

2.Карамушка Л.М. Психологія освітньго менеджменту.- К.: Либідь, 2004 – 424 с. 3. Основні засади розвитку вищої освіти

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою семінарських та лабораторних занять; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань;письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Спецметодика літератури»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - специфікавикладання української літератури в школах для дітей з порушеннями слуху

3. Міждисциплінарні зв’язкипов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія мистецтва, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія, методика літератури ін.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретико-методологічними основами науки з навчання учнів з порушеннями слуху української літератури, уміннями і навичками для практичної діяльності на посаді вчителя літератури спеціальних закладів освіти.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- визначити специфіку даного курсу з-поміж інших дисциплін сурдопедагогічного циклу;

- розкрити особливості викладання української літератури як шкільного предмету в навчально-виховному процесі спеціальних закладів освіти;

- показати значення літератури як навчального предмету в умовах спеціального навчання дітей з порушеннями слуху;

- виявити специфіку в завданнях, методах, формах роботи щодо реалізації програмного літературного курсу в школах для глухих і слабочуючих дітей;

- розвивати навички самостійної роботи студентів з літературними джерелами з метою самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: історію виникнення та розвитку спецметодики літератури як науки і навчального предмету;

Вміти:виділяти етапи становлення спецметодики літератури

Інформаційні

2.

Знати:мету, завдання, предмет та принципинавчальної дисципліни;

Вміти:володіти методичною та методологічною базою навчальної дисципліни;

Наукові
3.

Знати:особливості мовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації

Вміти:аналізувати науково- теоретичні положення відповідно до особливостей розвиткудітей з вадами слуху

Загально-теоретичні
4.

Знати:науково-теоретичний та методичний доробок окремих осіб в спецметодику літератури

Вміти: вміти аналізувати та виокремлювати необхідну інформацію теоретичного та практичного спрямування

 

Організаційно-педагогічні
5.

Знати:основнінауково-педагогічніта методичні поняттяікатегорії, передбаченінавчальноюпрограмою;

Вміти: творчо застосовувати знання у практичній діяльності

 

Творчі

 

7. Короткий зміст дисципліни.

Спеціальна методика викладання літератури як наука. Література як навчальна дисципліна. Короткий огляд історії розвитку методики літератури Глухий учень як читач художньої літератури. Вплив мовного і мовленнєвого недорозвитку і недостатнього читацького досвіду на усвідомлення літератури як мистецтва слова. Принципи, методи і прийоми аналізу художнього твору. Словникова робота на уроках літератури. Етапи роботи з літературним твором Вступні заняття до вивчення літературної теми Читання художнього твору. Аналіз тексту художнього твору. Підсумкові заняття у вивченні художнього твору. Методика вивчення творів різних жанрів . Завдання, зміст, види і форми позакласної роботи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 8 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 8
Семінарські заняття 4 4
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 6 -
Самостійна робота 56 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы.- М., 1981.

2. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие школьников.- Л., 1974

3. Никитина М.И. Пути совершенствования литературного образования слабослышащих учащихся .- Л., 1979

4. Никитина М.И. Преподавание литературы в школе для слабослышащих.- М., 1983

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою семінарських та лабораторних занять; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань на практичних заняттях; письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Тренінг самопізнання осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни –особливості проведення тренінгусамопізнання з особами з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язкипов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія мистецтва, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія, методика літератури ін.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними знаннями про тренінг самопізнання, засвоєння навичок самостійного аналізу власної особистості та кращого розуміння партнерів зі спілкування.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання студентами знань про особистість та індивідуальність людини, гармонійний розвиток особистості, особливості самоактуалізованої та невротичної особистості, шляхи налагодження взаємостосунків в колективі та сім’ї; формування вмінь аналізувати і систематизувати інформацію, отриману на основі самодіагностики, логічних аргументів, перевірених фактів; демонструвати знання й розуміння професійного саморозвитку та самовдосконалення.

 

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: спеціальну термінологію

Вміти:оперування професійною термінологією в даній сфері практичної діяльності;

Аналітичні
2.

Знати:. Основні теоретичні моделі тренінгу самопізнання

Вміти:Самостійно розбиратися на постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з організацією тренінгової роботи

Загально-наукові
3.

Знати:вікову динаміку розвитку адаптаційних та компенсаторних процесів у людей з порушеною слуховою функцією

Вміти:визначити ефективність спеціальних методик психологічного тренінгу самопізнання, спираючись на методологію розуміння їх сутності

Корекційно-розвивальні  
4.

Знати:особливості розвитку дитини з нормою онтогенез і з порушеннями слуху

Вміти:Реалізовувати в практичній діяльності основні тренінгові методи

Організаційно-педагогічні
5.

Знати:Етичні норми роботи практичногопсихолога

Вміти: застосувати сучасні форми психологічного тренінгу

Інформаційні

 

7. Короткий зміст дисципліни.

 

Психологічний тренінг: поняття, принципи, цілі, сукупність методів практичної психології; психічний розвиток дітей з порушеннями слуху, його особливості; використання залишків слуху в процесі навчання дітей з недоліками слуху. Можливості розвитку мовлення у глухих і слабочуючих дітей; психологічний тренінг особистісногозростання дитини з порушеннями слуху;тренінг із формування комунікативних умінь і навичок.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 -
Семінарські заняття 2 -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 2 -
Самостійна робота 78  

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з анг. В.Хомика. -К.: Вид. дім „КМ Академия",2003.-288с.
 2. Жуков Ю.М., Мастеров Б.М. Групповой тренинг // Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 97-179.
  1. Макаров Ю. В. Социально-психологический тренинг как социогуманитарная коммуникативная технология.// Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2012. - В. № 145. 8. МарасановГ,И. Социально-психологический тренинг. М.: КогитоЦентр, 2001.249 с.
 3. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные группы: теория и практика. М.: Прогресс, Универс, 1993. 367 с.

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою семінарських та лабораторних занять; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань;письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Фізичні основи акустики»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафдера сурдопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – систематизація знань з аудіології, в тому числі з анатомії і фізіології органів слуху та мовлення, вивчення причин зниження слуху, їх класифікації, сучасних методів дослідження слухової функції, способів реабілітації хворих з туговухістю та глухотою за допомогою кохлеарної імплантації і слухопротезування.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Анатомія, фізіологія та патологія центрального і периферійного слухового аналізатора».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є:

- дати студентам уявлення про аудіологію як науку про слух,

- навчити студентів діагностиці ступеню збереженості слуху, правильній його інтерпретації та профілактиці патологічних змін в утворенні умовно-рефлекторних зв’язків між органами слуху і мовлення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомлення з фізичними та фізіологічними основами акустики;

- ознайомлення з психоакустичними характеристиками слуху та причинами його зниження;

- вивчення психоакустичних та об’єктивних методів дослідження слуху з використанням сучасної діагностичної апаратури;

- вивчення способів реабілітації хворих з туговухістю та глухотою за допомогою кохлеарної імплантації та звукопідсилюючої апаратури.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: психоакустичні характеристики слуху;об’єктивні та суб’єктивні методи дослідження слуху;способи реабілітації хворих з туговухістю і глухотою;останні моделі звукопідсилюючої апаратури, що використовуються для слухопротезування та навчально-виховного процесу в спеціальній школі.

Вміти: діагностувати стан слуху;оптимально використовувати методи і прийоми добору звукопідсилюючої апаратури;правильно користуватись наявною діагностичною апаратурою для дослідження слуху;орієнтуватися у видах і типах слухової апаратури та способах її застосування;об’єктивно оцінювати підібраний настроєний слуховий апарат

здатність використовувати базові знання про анатомію і фізіологію органів слуху та мовлення, причини зниження слуху для оволодіння способами реабілітації хворих з туговухістю та глухотою за допомогою кохлеарної імплантації, слухопротезування слуховими апаратами та різними типами звукопідсилюючої апаратури

7. Короткий зміст дисципліни.

Початковівідомості про фізіологічну акустику та електроакустику. Психоакустичні характеристики слуху. Методидослідження слуху за допомогоюсучасноїапаратури. Методи дослідження слуху без застосування технічнихзасобів. Слухопротезування. Кохлеарна імплантація.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 10 8
Семінарські заняття 8 4
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 16 -
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. Руководство по аудиологии. – М., 2003.
 2. Богомильский М.Р., Сапожников Я.М. Современные методы диагностики, лечения и коррекции тугоухости и глухоты у детей. – М., 2001.
 3. Руленкова Л.И., Смирнова О.И. Аудиология и слухопротезирование. Учебное пособие. – М., 2003.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: опитування, опорний конспект, поточна контрольна робота, модульне письмове тестування

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Фізичне виховання осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та вивчення основних понять та особливостей фізичного розвитку осіб з порушеннями слуху та вплив вад слуху на психічний розвиток.

3. Міждисциплінарні зв’язки з сурдопсихологією, сурдопедагогікою, дисциплінами медичного циклу, загальною психологією.

4.Метоювикладання навчальної дисципліни є озброєння студентів знаннями, уміннями та навичками які пов’язані із забезпеченням фізичного розвитку осіб з порушеннями слуху, охороною та зміцненням їх здоров’я.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння системи знань, що пов’язані з теоретичними, методичними та організаційними основами фізичної культури.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: основні поняття фізичного розвитку, особливості організації та зміст роботи з фізичного розвитку осіб з порушеннями слуху.

Вміти: проводити різні форми та методи роботи з фізичного розвитку

Розуміння необхідності формування фізичної культури як системної якості особистості, невід’ємного компонента загальної культури майбутнього фахівця, здатного реалізувати її в навчально-корекційній роботі.
2.

Знати: особливості фізичного розвитку осіб з порушеннями слуху різних вікових груп, особливості розвитку рухів та психофізичних якостей.

Вміти: створювати умови щодо забезпечення охорони життя та здоров’я людей, володіти змістом індивідуальної та групової роботи з фізичного розвитку осіб з порушеннями слуху.

Володіння методами та засобами навчання, які сприяють фізичному розвитку осіб з порушенням слуху.

7. Короткий зміст дисципліни.

Вивчення курсу «Фізичний розвиток осіб з порушеннями слуху» має на меті формування комплексу знань та вмінь, які органічно будуть впливати на загальну систему підготовки майбутніх фахівців які допоможуть адаптувати осіб з порушеннями слуху до життя. Спецкурс передбачає оволодіння спеціальними методиками та вміннями застосування їх прироботі з особами з порушеннями слуху, а також будуть сприяти загальному фізичному розвитку.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 5 семестр.

Кількість кредитів ECTS- 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 22 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 12 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Навч. посіб. - Суми: ВТД Університетська книга, 2008. - 428 с.
 2. Овсянникова Е.Ю. Методика коррекции физического развития и физической подготовленности глухих школьников в процессе непрерывного адаптивного: дис. канд. пед. наук / Е.Ю. Овсянникова. Киров, 2006. – 165 с.
 3. Трофимова, Г. В. Развитие движений у детей с нарушениями слуха в специальном детском саду: дис. канд. пед. наук / Г. В. Трофимова. М., 1980.- 136 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю тести, есе, реферати.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Спеціальні методики предметного опосередкування»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - система методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках ручної праці в спеціальних школах для дітей з вадами слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язки: сурдопсихологія; вікова, педагогічна та соціальна сурдопсихологія, дошкільна сурдопсихологія, сурдопедагогіка, дошкільна сурдопедагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка студентів до професійної діяльності, спрямованої на розвиток, навчання та виховання учнів з вадами слуху засобами образотворчого мистецтва, формування у них знань, умінь та навичок, потрібних для проведення занять з праці в спеціальних закладах освіти для дітей з вадами слуху.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- дати студентам уявлення про психологічні особливості трудового навчання дітей з вадами слуху;

надати ґрунтовну інформацію про мету, структуру уроків ручної праці, на яких діти набувають перші трудові навички, вміння працювати в колективі; ознайомлюються з основними властивостями різних матеріалів, оволодівають доступними для них прийомами їх обробки, а також вчаться раціонально і правильно використовувати матеріали та інструменти;

- підвести студентів до розуміння, що трудовий процес є важливим корегуючим засобом, який впливає на розвиток мовлення та мислення учнів, просторових уявлень, координації рухів, що даний шкільний предмет є базою для успішного засвоєння матеріалу інших навчальних дисциплін, що заняття ручною працею – це перший крок до професійної підготовки;

- навчити вмінням і навичкам в роботі з різними матеріалами;

- знайомство з теоретичними основами образотворчої грамоти (композиція, форма, колір, простір);

- надання уявлення про специфічні та характерні особливості образотворчої діяльності дітей з вадами слуху, своєрідність виконаних ними робіт;

- навчати студентів відбирати характер і вид пояснення, зокрема будувати словесне пояснення послідовності виконання завдання;

- формування у студентів графічних навичок та вмінь, необхідних для педагогічної роботи.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: психологічні особливості трудового навчання молодших школярів; загальні відомості щодо властивостей різних матеріалів, які використовуються на уроках ручної праці та предметно-практичного навчання в школі; види технологічних операцій, що необхідні для обробки матеріалів та способи з’єднання деталей; технології практичних робіт, котрі входять до програм шкіл для дітей з вадами слуху; правила техніки безпеки при роботі з різними інструментами; види дидактичних ігор, які можуть бути використані на уроках ручної праці.

Вміти: виготовляти вироби до всього курсу передбаченого програмою з ручної праці; застосовувати найбільш раціональну технологію виготовлення об’єктів; оформляти заняття та уроки наочним матеріалом, зразками; вірно відбирати мовленнєвий матеріал відповідно до змісту уроку.

здатність використовувати професійно-профільовані знання з формування трудових умінь і навичок при організації та проведенні уроків предметно-практичної діяльності з метою забезпечення виконання освітніх, розвивальних, виховних, корекційних завдань спеціальної школи
2.

Знати: відомості з теорії образотворчої грамоти; особливості дитячих малюнків; особливості образотворчої діяльності дітей з вадами слуху та закономірності її розвитку; загальні принципи і методи перспективного зображення предметів навколишньої діяльності; закони лінійної і повітряної перспективи; технічні прийоми роботи, властивості різних художніх матеріалів.

Вміти: аналізувати форму, пропорції предметів в процесі малювання; передавати пропорції предмета, колір предмета; малювати крейдою на дошці; виготовляти наочні посібники та різноманітний дидактичний матеріал до уроків.

базові знання техніки малювання, методів і прийомів навчання та здатність використовувати їх в процесі навчання образотворчої діяльності дітей з вадами слуху

7. Короткий зміст дисципліни.

Образотворче мистецтво та його сутність. Особливості образотворчої діяльності дітей з вадами слуху та закономірності її розвитку. Специфіка уроку образотворчого мистецтва в школі для глухих та слабочуючих дітей. Ручна праця як засіб формування творчо-активної особистості дитини. Мета, завдання і зміст конструювання та ручної праці в закладах для дітей з вадами слуху. Методи та прийоми навчання на заняттях з конструювання та ручної праці.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 6 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 10 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 24 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Гозова А.П. Психология трудового обучения глухих. – М.: Педагогика, 1979.

2. Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха (1-3 кл.): Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальні завдання, опорний конспект, практичні роботи (вироби), модульні контрольні роботи.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Риторика, культура мовлення корекційного педагога»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - це публічний виступ у процесі комунікації; норми літературної мови, види спілкування, етичні норми спілкування, основи мистецтва спілкування; техніка мовлення педагога.

3. Міждисциплінарні зв’язки: українська мова, українська література.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є дати студентам глибокі теоретичні знання і виробити стійкі практичні навички з культури української мови, удосконалити й систематизували мовну освіту майбутніх учителів, підвищити рівень їх лінгвістичної компетенції, сприяти формуванню висококультурної національно-мовної особистості педагога.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- дати уявлення про культуру мовлення корекційного педагога та шляхи досягнення ефективності мовленнєвої комунікації в сфері освіти;

- ознайомити з основами психології та етики педагогічного спілкування, актуальними для формування навичок педагогічної риторики;

- поглибити уявлення про основні усні професійно значущі мовленнєві жанри (педагогічна бесіда, спілкування телефоном, публічний виступ тощо);

- формувати мовленнєві вміння та навички в сфері педагогічної комунікації;

- виробити уважне та критичне ставлення до власного мовлення.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: різновиди літературного мовлення; особливості усного і писемного мовлення; основні ознаки культури мови; види помилок, які зустрічаються в мовленні; недоліки мовлення; головні психологічні засади стосунків між людьми; правила мовного етикету; види та жанри ораторського мовлення; методику підготовки усного виступу.

Вміти: володіти мовними нормами, якостями мовлення, технікою мовлення; усувати недоліки мовлення; вести розгорнутий монолог (лекцію тощо) з фахової проблематики; вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини; володіти полемічним мистецтвом, культурою конструктивного діалогу та полілогу; володіти етикою оратора; виробити індивідуальний образ оратора, власний авторський стиль.

Володіння культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйманню інформації.

Вміння логічно правильно, аргументовано будувати усне і писемне мовлення, здатністю вільно володіти навичками педагогічної комунікації.

7. Короткий зміст дисципліни.

Риторика як самостійна дисципліна. Розвиток ораторського мистецтва в Україні. Види та жанри ораторського мовлення. Методика підготовки усного виступу. Культура усного мовлення оратора. Норми літературної мови. Якості мовлення. Недоліки мовлення та їх усунення. Інтонація, логічний наголос, логічні паузи. Етикет як сукупність норм і правил, які визначають і регламентують зовнішні форми спілкування та поведінки. Техніка мовлення вчителя та гігієна його голосу.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 5 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 22 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 12 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003.

2. Техніка мови вчителя та гігієна його голосу. Методичний лист. – К.: Рад.школа, 1971.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: письмові вправи, опорний конспект, усний виступ, модульне письмове тестування.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи інформаційних технологій»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами адекватними знаннями, уміннями та навичками користування сучасними інформаційними технологіями.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Аудіологія», «Фоніатрія», «Технічні засоби корекційного навчання».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів-сурдопедагогів необхідного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманітних задач в процесі навчання у ВНЗ та роботі за фахом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння студентами-сурдопедагогами повним об’ємом науково-теоретичних знань про сучасні інформаційні технології та формування практичних умінь і навичок користування комп’ютерною технікою , основними програмами Microsoft та комп’ютерними мережами Internet, а також застосування даних ЗУН у навчально-виховному процесі спеціальних закладів для дітей з вадами слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати історію розвитку інформаційних технологій;

Вміти впроваджувати знання історії інформатики в процес навчання спецшколи для дітей з вадами слуху.

володіння усталеною науковою термінологією та наявність базових знань фактичного матеріалу з основ інформаційних технологій та використовувати їх в житті.
2.

Знати основи сучасних інформаційних технологій та створення інформаційних систем;

Вміти використовувати комп’ютерну техніку та програмні засоби в практичній діяльності.

впевнено користуватись основним системним пакетом Microsoft Office, зокрема MS Access, MS Excel, MSInfoPath, MSOutlook, MSPowerPoint, MSPublisher, MS Word.
3.

Знати сучасний стан та напрямки розвитку комп’ютерної техніки та програмних засобів;

Вміти на достатньому рівні користуватись всесвітньою мережею Internet.

володіння стійкими навичками ефективного застосування сучасного програмного забезпечення для обробки різноманітних даних та розв’язування різноманітних задач.

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні поняття інформаційних технологій. Форми існування інформації. Основна інформаційна система. Поняття комп’ютерної інформаційної технології. Види сучасних інформаційних технологій. Етапи розвитку та використання сучасних інформаційних технологій. Тенденції розвитку та розповсюдження сучасних інформаційних технологій. Загальні поняття та відомості про комп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Internet. Основи роботи з системним пакетом Microsoft Office. Робота з текстом в програмі MS Word. Загальні відомості про текстовий редактор MS Word. Основні принципи роботи текстового редактора. Робота з електронними таблицями в програмі MS Excel. Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних. Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних. Створення презентацій в програмі MS PowerPoint. Історія виникнення і розвитку комп`ютерної програми MS PowerPoint. Основи роботи з програмою MSPowerPoint. ОсновироботизпрограмамиMSAccess, MSInfoPath, MSOutlook, MSPublisher.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом - 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 16 -
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Браткевич В.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Браткевич, М.В. Бутов, І.О. Золотарьова та ін.; За ред. О.І. Пушкаря. – К.: ВЦ Академія, 2002. – 704 с.
 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ. вищих навчальних закладів / Л.М. Дибкова– К.: ВЦ Академія, 2002. – 320 с.
 3. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О.  Кравчук, В.О.  Шонін. – К.: ІВЦ, 2005. – 344 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат;виклад навчального матеріалу в електронній формі.

Форма підсумкового контролю: підсумкове письмове тестування, залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Аномалії психічного розвитку»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та механізми виникнення психічного дизонтогенезу.

3. Міждисциплінарні зв’язки:«Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психопатологія», «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» та педагогічна деонтологія».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сприяння створенню у студента цілісного та стійкого уявлення про проблеми та специфіку аномального психічного розвитку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- формування у студентів професійних якостей мислення, необхідних при аналізі психологічних особливостей аномалій психічного розвитку.

- формування стійких знань про закономірності та діагностику психічного дизонтогенезу.

- сприяння професійному самовизначенню студентів.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: клінічні та психологічні закономірності дизонтогенезу;основні параметри оцінки психічного дизонтогенезу; класифікацію психічного дизонтогенезу; особливості порушення психічного розвитку дітей; критерії диференціальної діагностики різних варіантів дизонтогенезу.

Вміти:розробляти структуру психологічного дослідження;формулювати розгорнутий структурований психологічний висновок, що відповідаєцілям дослідження в контексті психологічної теорії; здійснювати клініко-психологічну профілактику з метою попередження виникнення різних варіантів дизонтогенезу.

Володіння діагностичним інструментарієм, що виявляє порушення психічного розвитку удітей.

Володіння психокорекційними методами в роботі з дітьми, що мають різні види порушеньпсихічного розвитку.

7. Короткий зміст дисципліни.

Норма і патологія у психофізичному розвитку дитини. Закономірності психічного розвитку в нормі та патології.Параметри оцінки психічного дизонтогенезу. Основні положення і поняття психопатології дитячого віку в контексті проблеми психічного дизонтогенезу.Психогенні реакції в дитячому віці. Феноменологія психосоматичних порушень. Психічні порушення в контексті проблемидизонтогенезу. Характеристика основних факторів, що сприяють виникненню первинних дефектів у дітей.Дизонтогенетичні порушення в клініці психічних і соматичних розладів у дітей.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 8 семестр.

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 22 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 8 -
Самостійна робота 54 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2005.

2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2005.

3. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской.- М., 2002.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування; модульний контроль.

Форма підсумкового контролю: залік


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Корекційна андрагогіка»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності, принципи організації навчання, освіти дорослих з порушеннями слуху, що передбачає визначення цілей, завдань змісту, методів, форм, засобів залучення дорослого до оволодіння соціальним досвідом людства, його культурними цінностями.

3. Міждисциплінарні зв’язки:«Вступдо спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія», «Педагогіка», «Сурдопсихологія», «Сурдопедагогіка».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка корекційного андрагога до роботи з дорослими особами з порушеннями слуху, забезпечення їм необхідних психолого-педагогічних умов з метою оволодіння професією та успішною адаптацією, інтеграцією й соціалізацією в трудовому колективі.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- формувати в студентів категоріальні поняття корекційної андрагогіки на основі вивчення історичного науково-практичного досвіду їх становлення;

- виховувати толерантне ставлення студентів до дорослих з особливими потребами й, зокрема, дорослих з порушеннями слуху;

- навчати студентів моделювати та реалізовувати систему спеціальної андрагогічної корекційно-розвиткової допомоги дорослим з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: технології андрагогіки;систему роботи з дорослими з порушеннями слуху;роль самостійної роботи та самоосвіти в навчанні дорослих з порушеннями слуху;сучасні тенденції та пріоритети розвитку освіти дорослих з порушеннями слуху;закономірності розвитку дорослих з порушеннями слуху;особливості розвитку здібностей та когнітивної, сенсорної і вольової сфер особистості;андрагогічні принципи, методи, прийоми, корекційні засоби навчання дорослих з порушеннями слуху різних вікових категорій.

Вміти:добирати методи, прийоми, корекційні засоби навчання і виховання дорослих різних вікових категорій, які мають порушення слуху;використовувати дані про стан залишкового слуху, усного мовлення дорослих з порушеннями слуху для аналізу і складання корекційних навчальних та індивідуальних програм;визначати й удосконалювати форми та зміст андрагогічного корекційно-виховного процесу, спрямованого на оптимізацію особистісного розвитку дорослих, опанування ними професією, соціальну та професійну адаптацію та інтеграцію.

Здатність адекватно застосовувати методи психолого-педагогічної діагностики з метою визначення особливостей розвитку дорослих людей з порушеннями слуху та специфіки застосування форм і видів андрагогічної корекційно-розвиткової роботи з ними.

Здатність здійснювати індивідуально-диференційований підхід до дорослих з порушеннями слуху на основі знань про стан залишкового слуху та особливості мовленнєвого розвитку,соціальних умов проживання, соматичного стану, здібностей та когнітивної, сенсорної і вольової сфер розвитку їх особистості.

7. Короткий зміст дисципліни.

Поняття про корекційну андрагогіку, етапи її розвитку. Доросла людина з порушеннями слуху як суб’єкт освіти. Стан проблеми освіти дорослих з порушеннями слуху на сучасному етапі розвитку суспільства.Актуальність і значення освіти дорослих з порушеннями слуху на сучасному етапі розвитку суспільства.Специфіка освіти дорослих з порушеннями слухуУмови організації ефективного навчання дорослих з порушеннями слуху.

8.Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 8 семестр.

Кількість кредитів ECTS- 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 12 4
Самостійна робота 54 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Архипова С.П. Основи андрагогіки: Навчальний посібник. – Черкаси, 2002.

2. Засенко В.В. Соціально-трудова адаптація випускників шкіл-інтернатів для глухих і слабочуючих. – К.: Знання, 2002. – 255 с.

3. Колесникова И.А., Марон А.Е., Тонконогая Е.П. и др. Основы андрагогики: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М., Издательский центр «Академия», 2003. 240 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю тести, есе, реферати.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сурдопедагогічний супровід дітей в інклюзивній освіті»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення комфортних педагогічних умов для навчання дітей з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна сурдопсихологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, дисципліни фахового спрямування.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є висвітлення основних наукових підходів і практичних методів розвитку інклюзивної освіти, засвоєння нормативно-правових, організаційних та методичних засад інклюзивної освіти в Україні, інклюзивного підходу до навчання дітей з вадами слуху.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизувати знання студентів щодо основних положень інклюзивної освіти, особливостей розвитку дитини з вадами слуху, побудови стратегій взаємодії з батьками учнів та спеціалістів, сутності та завдань корекційно-розвивальної роботи, основ диференційованого викладання; сформувати навички здійснювати необхідні методики викладання; приймати обґрунтовані рішення на основі інформації з багатьох джерел.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: звязки навчання, виховання та розвитку особистості в інклюзивній освіті;

Вміти:дотримуватися прав та обовязків громадянина демократисної держави та нести відповідальність за свої дії;

здатність знаходити організаціно-управлінські рішення у нестандартних ситуаціях і готовність нести за них відповідальність
2.

Знати: зміст сучасної інклюзивної освіти;

Вміти: організовувати реалізацію програм соціально-педагогічного супроводу дітей та підлітків з порушеним слухом

здатність володіти основними методами, способома та засобами отримання, зберігання, переробки інформації, сучасними освітніми технологіями, способоми організації інклюзивної учбової діяльності

7. Короткий зміст дисципліни.

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічне визначення та основні принципи. Інклюзія - стратегія міжнародного законодавства. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. Особливості впровадження інклюзивної навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти. Особливості розвитку дітей з порушеннями слуху. Батьки учнів з вадами слуху та інклюзія. Корекційно-розвивальна робота – як складова інклюзивного навчання. Особистісно-орієнтована модель навчання в інклюзивній освіті. Освітні технології та інноваційні методики викладання. Методичні основи формування мови, мовлення, понять, математичних уявлень у дітей з вадами слуху в інклюзивному класі. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Розвиток міжособистісних стосунків в учнівському колективі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 8
Семінарські заняття - 2
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Будник О.Б. Інклюзивна освіта : посібник. – Івано-Франківськ, 2015. –152 с.
 2. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. –К.:Самміт-Книга, 2009. –272 с.
 3. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління :навчально-методичний осібник/Кол.авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., СофійН.З. та ін.: за заг.ред. Даниленко Л.І.–К., 2007. –128 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульний контроль, тести, усне опитування.

Форма підсумкового контролю: залік.


Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сурдопедагогічний супровід в інклюзивній освіті»

освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення комфортних педагогічних умов для навчання дітей з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна сурдопсихологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, дисципліни фахового спрямування.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є висвітлення основних наукових підходів і практичних методів розвитку інклюзивної освіти, засвоєння нормативно-правових, організаційних та методичних засад інклюзивної освіти в Україні, інклюзивного підходу до навчання дітей з вадами слуху.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизувати знання студентів щодо основних положень інклюзивної освіти, особливостей розвитку дитини з вадами слуху, побудови стратегій взаємодії з батьками учнів та спеціалістів, сутності та завдань корекційно-розвивальної роботи, основ диференційованого викладання; сформувати навички здійснювати необхідні методики викладання; приймати обґрунтовані рішення на основі інформації з багатьох джерел.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-наукової програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: звязки навчання, виховання та розвитку особистості в інклюзивній освіті;

Вміти:дотримуватися прав та обовязків громадянина демократисної держави та нести відповідальність за свої дії;

здатність знаходити організаціно-управлінські рішення у нестандартних ситуаціях і готовність нести за них відповідальність
2.

Знати: зміст сучасної інклюзивної освіти;

Вміти: організовувати реалізацію програм соціально-педагогічного супроводу дітей та підлітків з порушеним слухом

здатність володіти основними методами, способома та засобами отримання, зберігання, переробки інформації, сучасними освітніми технологіями, способоми організації інклюзивної учбової діяльності

7. Короткий зміст дисципліни.

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічне визначення та основні принципи. Інклюзія - стратегія міжнародного законодавства. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі. Особливості впровадження інклюзивної навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти. Особливості розвитку дітей з порушеннями слуху. Батьки учнів з вадами слуху та інклюзія. Корекційно-розвивальна робота – як складова інклюзивного навчання. Особистісно-орієнтована модель навчання в інклюзивній освіті. Освітні технології та інноваційні методики викладання. Методичні основи формування мови, мовлення, понять, математичних уявлень у дітей з вадами слуху в інклюзивному класі. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі. Розвиток міжособистісних стосунків в учнівському колективі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 14 -
Самостійна робота 64 -

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Будник О.Б. Інклюзивна освіта : посібник. – Івано-Франківськ, 2015. –152 с.
 2. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. –К.:Самміт-Книга, 2009. –272 с.
 3. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління :навчально-методичний осібник/Кол.авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., СофійН.З. та ін.: за заг.ред. Даниленко Л.І.–К., 2007. –128 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульний контроль, тести, усне опитування.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента)

«Фоніатрія осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогікита сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліникомплекс спеціальних цілеспрямовано диференційованих педагогічних впливів, орієнтованих на встановлення у осіб з порушеннями слуху оптимального способу функціонування голосового апарата, що обумовлює його повноцінну емісію акустичного ефекту з найменшим навантаженням.

3. Міждисциплінарні зв’язки: анатомія, фізіологія та патологія центрального і периферійного слухового аналізатора, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, психологія мовлення, ритміка з методикою, спеціальна методика формування вимови, фізичні основи акустики.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх сурдопедагогів теоретичних знань і практичних умінь для реалізації педагогічного процесу корекції голосу осіб з порушеннями слуху.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ґрунтовне оволодіння студентами засобами, формами, методами педагогічної – фонопедичної - корекції голосу осіб з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№з/п Результат навчання Компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Знати: теоретико-методологічні основи педагогічної корекції голосу осіб з порушеннями слуху; фізіолого-акустичні засади корекції голосу осіб з порушеннями слуху; спеціальні педагогічні умови корекції голосу осіб з порушеннями слуху.

Вміти: різнорівнево діагностувати особливості порушень голосу осіб сурдологічної нозології; визначати ефективні шляхи та обирати оптимальні засоби педагогічної корекції голосу осіб з порушеннями слуху; володіти сучасними засобами педагогічної корекції голосу; орієнтуватися в інноваційних технологіях корекції голосу; оптимально критично, відповідально й креативно використовувати у практичній діяльності сучасні досягнення суміжних галузей знань, застосовуючи нанотехнологічний підхід; застосовувати набуті знання у фаховій практичній діяльності.

Здатність і готовність до використання знань про будову голосового апарата, його функціонування в нормі й патологи; здатність і готовність осмислювати динаміку процесу корекції голосу в осіб з порушенням слуху; здатність і готовність з великим ступенем самостійності здобувати нові знання, використовуючи сучасні фронтальні, корпоративні, типізовані інформаційні технології; здатність і готовність до постійної й систематичної роботи, спрямованої на вдосконалення своєї професійної майстерності; здатність і готовність до реалізації процесуальної переробки діагностичної акустичної інформації у процесі голосоутворення на основі мікрокогнітивних актів; спроможність класифікувати корекційні завдання з наступним рішенням і вибором певного алгоритму впливу на голосовий апарат залежно від особливостей його функціювання; спроможність і здатність використовувати набуті знання у корекційному процесі передачі відповідної інформації реципієнтам за допомогою різноманітних форм і способів впливу (вербальних, невербальних, віртуальних, дистанційних тощо); усвідомлення власного рівня саморегуляції, розширення самосвідомості, фахової самореалізації та підвищення кваліфікації, саморозвитку.

 

7. Короткий зміст дисципліни. Голосовий апарат як складнокоординована система взаємодії комплексу органів. Акустичні параметри голосу (норма, патологія). Розвиток голосу в онтогенезі. Принципи та методи (інженерні, педагогічні) дослідження голосу. Психофізіологічні особливості аудіювання сигналів (vocal./verb.): норма, патологія. Теорії сприйняття мовлення. Теорії голосоутворення; корекційно-педагогічні аспекти їхньої реалізації. Методи корекції голосу осіб з порушеннями слуху: традиційні, комп’ютерні. Соматичний, акустичний, педагогічний, психологічний скрінінг методів корекції. Матриці результатів аналізу динаміки процесу корекції голосу з векторно диференційованим типологічним репозиторієм. Охорона голосу осіб з порушеннями слуху. Гігієна голосу, слуху. Екологія акустичного ландшафту.

8. Навчальне навантаження з дисципліни: Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр. Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 22 8
Семінарські заняття 6 4
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 8 -
Самостійна робота 54 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Вильсон Д. К. Нарушения голоса у детей: Пер. с англ.—М.: Медицина, 1990. 2.Василенко Ю.С. Голос.–М.:Энергоиздат, 2002. 3.Зарицкий Л.А., Тринос В.А., Тринос Л.А. Практическая фониатрия: учеб. пособие.-Киев,1984. 4.Комісаров О.В. Навчання співу школярів на фонетичній основі рідної мови.-К.:«ОКО», 2017. 5.Лаврова Е.В. Логопедия: основы фонопедии.-М.:Академия, 2007. 6.Рудин Л.Б. Основы фониатрии и гигиены голоса.–М.: МГУКИ, 2008.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне, фронтальне, ущільненене опитування; колоквіум, співбесіда; модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування; реферат; самостійне оцінювання студентами власних знань, самоаналіз; контроль за допомогою технічних засобів та інформаційних систем (у т.ч.Іnternet, Intranet); програмований контроль у періодах контрольних заходів - постлекційний; посттематичний; постмодульний; резидуальний; фінальний.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Методи дослідження порушення слухової функції»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: процес дослідження мовленнєвого слуху у дітей з порушеннями слухового аналізатора.

3. Міждисциплінарні зв'язки: з сурдопедагогікою, сурдопсихологією, аудіологією, діагностикою, психокорекцією розвитку осіб з вадами слуху, спецметодикоюрозвитку мовлення осіб з вадами слуху, комп'ютерними технологіями та іншими.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами дослідження слухової функції у дітей різних вікових груп, особливостями використання психофізичних та об'єктивних методів дослідження слуху класифікацією порушень слуху та організацією сурдологічної допомоги дітям.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з методами і прийомами дослідження слухової функції у дітей з порушеннями слуху; ознайомлення з механізмом сприймання усного мовлення в умовах порушеної слухової функції; ознайомлення студентів з методами дослідження слуху дитини мовою та тональною аудіометрією.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо професійної програми:

№з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: науково-теоретичні основи розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху; методику використання апаратури для дослідження слухової функції; методи дослідження слухової функції у дітей.

Вміти: використовувати апаратуру для дослідження слухової функції; досліджувати слух дитини мовою та тональної аудіометрією; застосовувати методи дослідження слуху дитини.

базові уявлення про психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвого слуху, знання та застосування на практиці сучасних методів дослідження слухової функції

7. Короткий зміст дисципліни.

Значення дослідження залишкового слуху у дітей для ранньої профілактики туговухості та патологічних змін мовного центру головного мозку. Суб'єктивні методи дослідження слуху: дослідження слуху мовою, камертоном; тональна та мовна аудіометрія. Класифікація дітей з порушеннями слуху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 6 семестр. Кількість кредитів ECTS - 3. Кількість годин - 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 10 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 24 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Велицкий А.П. Методика исследования слуховой функции: - М., 1972.

2. Назарова Н.М. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха.-М., 2001.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Методи дослідження порушення слухової функції»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: процес дослідження мовленнєвого слуху у дітей з порушеннями слухового аналізатора.

3. Міждисциплінарні зв'язки: з сурдопедагогікою, сурдопсихологією, аудіологією, діагностикою, психокорекцією розвитку осіб з вадами слуху, спецметодикоюрозвитку мовлення осіб з вадами слуху, комп'ютерними технологіями та іншими.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами дослідження слухової функції у дітей різних вікових груп, особливостями використання психофізичних та об'єктивних методів дослідження слуху класифікацією порушень слуху та організацією сурдологічної допомоги дітям.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з методами і прийомами дослідження слухової функції у дітей з порушеннями слуху; ознайомлення з механізмом сприймання усного мовлення в умовах порушеної слухової функції; ознайомлення студентів з методами дослідження слуху дитини мовою та тональною аудіометрією.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо професійної програми:

№з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: науково-теоретичні основи розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху; методику використання апаратури для дослідження слухової функції; методи дослідження слухової функції у дітей.

Вміти: використовувати апаратуру для дослідження слухової функції; досліджувати слух дитини мовою та тональної аудіометрією; застосовувати методи дослідження слуху дитини.

базові уявлення про психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвого слуху, знання та застосування на практиці сучасних методів дослідження слухової функції

7. Короткий зміст дисципліни.

Значення дослідження залишкового слуху у дітей для ранньої профілактики туговухості та патологічних змін мовного центру головного мозку. Суб'єктивні методи дослідження слуху: дослідження слуху мовою, камертоном; тональна та мовна аудіометрія. Класифікація дітей з порушеннями слуху.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 6 семестр. Кількість кредитів ECTS - 3. Кількість годин - 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 10 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 24 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Велицкий А.П. Методика исследования слуховой функции: - М., 1972.

2. Назарова Н.М. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха.-М., 2001.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: опитування, індивідуальні завдання, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Індивідуальні слухові апарати»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни –є систематизація знань про сучасні способи слухопротезування індивідуальними слуховими апаратами, про типи сучасних слухових апаратів індивідуального використання,проособливості сурдопедагогічної реабілітації після слухопротезування.

3. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна спирається на досягнення оториноларингології,фонеатрії, нейрофізіології, сурдопедагогіки; безпосередньо пов’язана з курсами«Анатомія, фізіологія, патологіяцентрального і периферійного слухового аналізатора», «Інформаційні технології та технічні засобикорекційного навчання», «Методика розвитку слухового сприймання у дітей з вадами слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є - надати уявлення про психофізіологічні наслідки порушень слуху і способи слухової реабілітації, вивчатиструктурну побудову слухових апаратів та їхніх функціональних можливостей,ознайомити з порівняльною оцінкою ефективності слухопротезування аналоговими і цифровими слуховими апаратами, ознайомити з експлуатацією та уходом за слуховим апаратом і вкладкою.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомлення з різними типами слухових апаратів;

- ознайомлення з сучасними слуховими апаратами та особливостями слухопротезування дітей з порушеннями слуху;

- вивчення клінічних та аудіологічних аспектів слухопротезування;

- ознайомлення зі способами підбору і налаштуванню слухових апаратів;

- розуміння ролі експлуатації та уходу за слуховим апаратом і вкладкою.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:типи звукопідсилювальної апаратури та сучасних слухових апаратів, їх характеристики;

Вміти: аналізувати фактори, що впливають на сприйняття мовлення людиною зі слуховим апаратом: мовця, оточення, слухового апарата, слухача.

Навички роботи з комп'ютером.
2.

Знати:останні моделі звукопідсилюючої апаратури, що використовуються для слухопротезування та навчально-виховного процесу в спеціальній освіті;

Вміти:оцінювати перспективи слухопротезування, потребу в слуховому апарату та в його моделі, перевіряти його придатність.

Базові уявлення про психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвого слуху та можливості його розвитку в нечуючих та слабочуючих дітей.

7. Короткий зміст дисципліни.

Історія розвитку слухових апаратів. Загальна конструкція слухового апарату. Класифікація слухових апаратів: кишенькові СА, завушні СА, внутрішньо вушні СА, СА в окулярній оправі. Конструктивні особливості слухових апаратів різних типів (мікрофони, телефони СА, елементи управління, підсилювач, індуктивна катушка). Електроакустичні параметри слухових апаратів. Основні параметри слухових апаратів повітряного звукопроведення та кісткового звукопроведення. Цифрові слухові апарати.Загальні принципи слухопротезування. Підбір слухового апарату. Слухопротезування дітей зі різними типами порушення слуху. Налаштування СА. Адаптація дитини до слухового апарату. Робота з батьками. Проблеми користування СА. Бінауральне слухопротезування. Експлуатація СА та його можливості використання. Метрологія слухових апаратів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 8 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 24 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 12 4
Самостійна робота 54 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.            Слухові апарати, структура і функціональні можливості / сост. В.П.Овсяник, Б.С.Мороз и др. – К.: С-принт, 2006. – 52с.

2.            Фолантен Анди, АрндтХорст. Слуховыеаппараты / А.Фолантен, Х.Арндт. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 304с.

3.            Королева И.В. Введение в аудиологию и слухопротезирование / И.В.Королева. — СПб.: КАРО, 2012.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: модульний контроль.

Форма підсумкового контролю: залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 306 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ