Опис вибіркових дисциплін магістрів

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Інноваційні технології навчання і виховання дітей з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістрспеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

    1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

    2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процес забезпечення сфери освіти методологією й практикою розробки й оптимального використання інноваційних технологій навчання і виховання, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних сурдопедагогічних освітніх цілей.

3. Міждисциплінарні зв’язки передбачають володіння студентами знань з дисциплін - «Основи інформаційних технологій», «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Новітні технології реабілітації осіб з вадами слуху», «Риторика, культура мовлення корекційного педагога», «Ритміка з методикою».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам уявлення про основні проблеми інформатизації освіти на актуально концептуальному рівні, де викладаються можливості засобів сучасних інформаційних освітніх ресурсів, педагогічна доцільність їхнього використання, психолого-педагогічні вимоги, що пред’являються до них, оптимальні умови їхнього застосування в сурдопедагогічній освіті; формування загальнокультурних і професійних компетенцій, спрямованих на теоретичне засвоєння й практичне використання інноваційних технологій в освіті дітей з порушеннями слуху.

    5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-    запропонувати студентам шляхи реалізації концептуальних положень щодо створення й застосування учбово-матеріальної бази забезпечення процесу навчання і виховання дітей з порушеннями слуху шляхом використання інформаційних технологій;

-    розглянути питання доцільності використання навчального, демонстраційного встаткування, що сполучається з ЕОМ, призначеного для організації й здійснення експериментально-дослідницької діяльності;

-    оптимально доцільно з урахуванням специфіки фахової спрямованості студентів приділити увагу аналізу можливостей програмних засобів і систем навчального призначення й педагогічної доцільності їхнього використання в спеціальному освітньому процесі.

-    використати у даному курсі навчальний матеріал з різних, але дифузно асоційованих галузей наук, що зумовлює певну проблемність вивчення цієї дисципліни, оскільки педагогічна креативність студента – майбутнього сурдопедагога - є необхідною парадигмою в реалізації освітніх завдань.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результат навчання Компетентності
1.

Знати:

-   системи інструментальних освітніх ПЗ;

-   теоретичні й методичні аспекти навчання і виховання дітей сурдонозології з використанням інформаційних технологій;

-   основні інформаційні технології, що використовуються у корекційно-розвивальному процесі;

-   принципи організації корекційної роботи з дітьми з порушеннями слуху з використанням інноваційних технологій;

Вміти:

-   аналізувати й критично оцінювати інноваційні технології навчання і виховання дітей з порушеннями слуху;

-   забезпечити володіння термінами й поняттями, пов'язаними із проблемами інформатизації освіти, а також з описом використання можливостей засобів інноваційних;

-   самостійно набувати та накопичувати спеціальні знання в динамізованих умовах розвитку інноваційних технологій у навчанні та вихованні дітей з порушеннями слуху;

- орієнтація у ступенях мотиваційних спонукань, що впливають на відношення фахівця до роботи за обраним фахом;

- розуміння сутності технологічного підходу до реалізації фахової діяльності;

- усвідомлення власного рівня саморегуляції, розширення самосвідомості, фахової самореалізації;

- готовність приймати рішення при нестачі достовірної інформації й навіть тоді, коли інформація викликає сумніви;

- адекватне сприйняття, об’єктивний аналіз, ретрансляція освітньої інформації;

- пошукова навігація необхідної інформації для оптимізації здійснення навчально-виховного процесу.

2.

Знати:

-   склад навичок користування у сфері інноваційних технологій навчання і виховання дітей з порушеннями слуху;

-   шляхи педагогічного використання програмних засобів (ПЗ) навчального та виховного призначення;

-   проблеми реально існуючого сурдопедагогічного потенціалу систем фронтальних, корпоративних і типізованих сучасних інноваційних освітніх ресурсів навчання і виховання;

-   можливості інформаційних систем, що функціонують на базі комп’ютерних технологій, що забезпечують автоматизацію уведення, накопичення, обробки, передачі, оперативного керування інформацією.

Вміти:

-   реалізовувати інноваційні форми і засоби навчання та виховання дітей з порушеннями слуху;

-   показувати як інноваційні технології можуть змінювати саме розуміння життя, чим відкриває дорогу до панування над способом існування людини у соціумі.

- процесуальна переробка інформації на основі мікрокогнітивних актів;

спроможність класифікувати завдання за типами з наступним рішенням і вибором певного технічного засобу залежно від його основних характеристик;

- маніпулювання програмними продуктами та їхніми секвестрами, технічними засобами комунікацій у процесі передачі інформації учням за допомогою різноманітних форм і способів спілкування (вербальних, невербальних, віртуальних, дистанційних тощо).

3.

Знати:

-   дидактичні можливості інноваційних технологій навчання і виховання дітей з порушеннями слуху;

-   засоби динамічної активізації розумових можливостей інтенсифікації процесів інтелектуального розвитку індивіда;

-   прийоми та методи використання комп’ютерних, інформаційних мультимедійних засобів у різних видах та формах освітньої діяльності.

Вміти:

-   організовувати освітню роботу з дітьми сур-донозології з використанням комп’ютерних технологій;

-   знаходити шляхи міждисциплінарних зв’язків для інтенсифікації та оптимізації навчання і виховання дітей з порушеннями слуху;

-   обирати оптимальні шляхи використання самоінтерактивності у навчанні та вихованні дітей з порушеннями слуху;

- розуміння принципів роботи, можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для автоматизованого пошуку й обробки інформації;

- визначення особливостей засобів інформаційних технологій щодо пошуку, переробки й зберіганню інформації;

- виявлення, створення й прогнозування можливих технологічних етапів впровадження інформаційних потоків у навчальний процес за допомогою засобів новітніх освітньо-інформаційних технологій;

- потреба у самостійній постановці цілей в руслі освітньої інформаційно-комунікаційної діяльності й досягати їх.

7. Короткий зміст дисципліни.

Освітні інформаційні технології. Інформаційні освітні ресурси. Інфор­маційні навички у вищій освіті. «Мультимедіа». Сучасні інформаційні освітні ресурси. Теоретичні основи створення й використання програмних засобів навчального призначення. Експертно-аналітична оцінка якості програмних засобів навчального призначення. Мультимедійні комп’ютерні посібники. Проблеми використання фронтальних, корпоративних і типізованих сучасних інформаційних освітніх ресурсів. Освітні комп’ютерні програми: фронтальні, корпоративні, типізовані. Психолого-педагогічний аналіз доцільності вико­ристання комп’ютерних програмних засобів у навчальному процесі. Перспе­ктиви використання засобів інноваційних технологій в сурдопедагогічній освіті

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 1-, 2-й.

Кількість кредитів ECTS – 6. Кількість годин - 180.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - 2
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Гертнер Д.А. Электронная совесть - феномен информационных технологий // Конфидент. - 2004. № 6.
 2. Балабанов В., Балабанов И. Нанотехнологии. Правда и вымысел. – М.: Эксмо, 2010. – 384 с.
 3. Комісаров О.В. Педагогічна та психологічна експертиза комп’ютерних програм мелотипії / Інститут розвитку дитини: Науковий часопис. Вісник № 35. - К., 2016.
 4. Роберт И.В. Средства новых информационных технологий в обучении: дидактические проблемы, перспективы использования // Информатика и образование. - 1991. - № 4.
 5. Шевцов А. Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я: Монографія. / – К.: Соцінформ, 2004. – 200 с.

10. Система оцінювання:

    Форми поточного контролю: тестування; співбесіда; колоквіум.

    Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сурдопсихологія конфліктів»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями про закономірності стосунків та поведінки осіб з порушеннями слуху у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Сурдопсихологія», «Сурдопедагогіка», «Сурдопереклад», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Комунікативна діяльність осіб з порушеннями слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: підготовка студентів-сурдопедагогів, які б вміли передбачати конфліктні ситуації, конструктивно вирішувати і запобігати конфліктів у педагогічній діяльності, корегувати поведінку осіб з порушеннями слуху у конфліктній ситуації.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння студентами-сурдопедагогами знаннями проособливості діагностування і прогнозування конфліктів і конфліктних ситуацій у осіб з порушеннями слуху, формування практичних умінь та навичок попередження складних і проблемних ситуацій в напрямі їх ескалації у конфлікти в процесі навчально-виховної роботи спеціальних закладів для дітей з порушеннями слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
11

Знати: базові категорії психології конфлікту, причини виникнення конфліктів у осіб з порушеннями слуху;

Вміти: аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт, визначати причини конфлікту, передбачати шляхи запобігання та врегулювання конфліктів у навчанні та вихованні осіб з порушеннями слуху.

наявність базових знань про конфлікти, особливості поведінки осіб з порушеннями слуху у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.
22

Знати: стилі і стратегії поведінки осіб з порушеннями слуху в конфліктних ситуаціях;

Вміти: використовувати різні технології розв’язання конфліктних ситуацій в процесі навчання та виховання осіб з порушеннями слуху.

Володіння навичками ефективного психологічного впливу на осіб з порушеннями слуху в конфліктних ситуаціях.

7. Короткий зміст дисципліни.

Предмет і завдання «Сурдопсихології конфліктів». Конфлікт як вид критичних ситуацій. Феноменологія і аналіз конфлікту. Психологічні причини виникнення конфліктів у осіб з порушеннями слуху. Типології конфліктних особистостей. Внутрішньоособистісний конфлікт. Конфлікти у міжособистісних відносинах осіб з порушеннями слуху. Психодіагностика як засіб прогнозування конфлікту у осіб з порушенями слуху. Психологія управління конфліктами. Вибір стилю поведінки нечуючих учасників як умова і засіб вирішення конфлікту. Технології конструктивного спілкування та раціональної поведінки осіб з порушеннями слуху у конфліктах

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 2 семестр.

Кількість кредитів ECTS – 5. Кількість годин – 150.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 26 14
Семінарські заняття 6 -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 8 6
Самостійна робота 110 130

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина, 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.
 2. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель – К. : Професіонал, 2007. – 416 с.
 3. Начаєв В. М. Конфліктологія: навчальний посібник / В. М. Начаєв – К. : Центр навч. літ., 2004. – 198 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-конспект, модульне письмове тестування, доповідь.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сучасні сурдопедагогічні технології»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами-сурдопедагогами адекватними знаннями, уміннями та навичками користування сучасними сурдопедагогічними технологіями.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Сурдопедагогіка», «Сурдопсихологія», «Аудіологія», «Фоніатрія», «Технічні засоби корекційного навчання».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів-сурдопедагогів необхідного рівня інформаційної культури, використання сучасних сурдопедагогічних технологій для розв’язування різноманітних задач в процесі навчання у ВНЗ та роботі за фахом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння студентами-сурдопедагогами повним об’ємом науково-теоретичних знань про сучасні сурдопедагогічні технології та формування умінь застосування даних ЗУН у навчально-виховному процесі спеціальних закладів для дітей з вадами слуху.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: історію розвитку сурдопедагогічних технологій;

Вміти: впроваджувати знання в процес навчання спеціальної школи для дітей з вадами слуху.

володіння усталеною науковою термінологією та наявність базових знань фактичного матеріалу з основ сурдопедагогічних технологій та використовувати їх в житті.
3.

Знати: сучасний стан та напрямки розвитку комп’ютерної техніки та програмних засобів;

Вміти: на достатньому рівні користуватись всесвітньою мережею Internet.

володіння стійкими навичками ефективного застосування сучасного програмного забезпечення для обробки різноманітних даних та розв’язування різноманітних задач.

 

7. Короткий зміст дисципліни.

Основні поняття сучасних сурдопедагогічних технологій. Форми існування інформації. Основна інформаційна система. Поняття комп’ютерної інформаційної технології. Види сучасних інформаційних технологій. Етапи розвитку та використання сучасних інформаційних технологій. Тенденції розвитку та розповсюдження сучасних інформаційних технологій. Загальні поняття та відомості про комп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Internet. Основи роботи з системним пакетом Microsoft Office. Робота з текстом в програмі MS Word. Загальні відомості про текстовий редактор MS Word. Основні принципи роботи текстового редактора. Робота з електронними таблицями в програмі MS Excel. Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних. Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних. Створення презентацій в програмі MS PowerPoint. Історія виникнення і розвитку комп`ютерної програми MS PowerPoint. Основи роботи з програмою MS PowerPoint.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом - 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 4
Лабораторні заняття 16 -
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Браткевич В.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Браткевич, М.В. Бутов, І.О. Золотарьова та ін.; За ред. О.І. Пушкаря. – К.: ВЦ Академія, 2002. – 704 с.
 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ. вищих навчальних закладів / Л.М. Дибкова– К.: ВЦ Академія, 2002. – 320 с.
 3. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О.  Кравчук, В.О.  Шонін. – К.: ІВЦ, 2005. – 344 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, ущільнене опитування, співбесіда; опорний конспект, план-проспект, модульне письмове тестування, реферат; виклад навчального матеріалу в електронній формі.

Форма підсумкового контролю: залік.

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Новітні технології особистісного зростання»

освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – дитина та особливості застосування технологій розвитку її потенціалу і особистісного зростання.

3. Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані із комплексом психолого-педагогічних, соціальних та медичних наук, зокрема, педагогікою (загальною та спеціальною), психологією (загальною та спеціальною), віковою, соціальною психологією тощо.

4. Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати в студентів уявлення про особистість як внутрішню систему саморегуляції людини, що розвивається на основі вроджених біологічних передумов та набутого соціального досвіду і предметної діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- надати студентам теоретичні знання з особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання;

- розкрити суть традиційного та розвивального навчання, їхнє значення для розвитку особистості дитини;

-сформувати систему понять щодо концептуальних ідей про особистісне зростання індивіда;

- озброїти формами, методами, способами і засобами виховного впливу на дитину як суб’єкта навчання;

- розвивати навички самостійної роботи з науково-літературними джерелами з метою самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності студентів.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: психолого-педагогічні технології впливу на особистість

Вміти: аналізувати дослідження і публікації з розв’язання проблеми особистісного зростання

Знання загальнотеоретичних та методологічних проблем психології
2.

Знати: модель цілеспрямованого самовдосконалення особистості

Вміти: свідомо керувати процесом особистісного розвитку дитини та освоєння нею нових навичок

Обізнаність з основними характеристиками особистісного розвитку
3.

Знати: структуру особистості

Вміти: виділяти складові зрілості особистості

Володіння психологічними знаннями щодо структури особистісного зростання

7. Короткий зміст дисципліни.

                Поняття "особистість" та "я - концепція". Предмет, завдання, методи, структура особистості та її складові зрілості, рівні ціннісного орієнтування особистості, стрижень особистості, її потенціал та особистісне зростання, Основні характеристики особистісного розвитку - його етапи, спрямованість, активність, рівні та масштаби. Дитина в традиційному навчанні. Дитина в розвивальному навчанні. Особистісно-орієнтовані системи та технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку (Марії Монтессорі). Технологія організації групової навчальної діяльності школярів.

                Проектна технологія. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія «створення ситуації успіху». Сугестивна технологія. Технологія формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Нові інформаційні технології навчання. Технологія проблемного навчання. Ігрові технології навчання. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія інтерактивного навчання. Технології колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання. Технології кооперативного навчання. Технології навчання у дискусії.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 14 -
Самостійна робота 64 -

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учебн. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с.

2. Питюков В.Ю. Основи педагогічної технології. - М., 1997. - С. – 135с.

3. Якиманська І. С. Технологія особистісно-орієнтованої освіти. - М: «Вересень», 2000.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усне опитування; захист рефератів (доповідей, повідомлень, есе) на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; поточне та підсумкове тестування; контрольні роботи (поточні та модульні).

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у школі»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни –особливості підготовки дітей з порушеннями слуху до навчання у школі

3. Міждисциплінарні зв’язкипов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія, ін.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретико-методологічними підходами щодо формування якостей особистостідитини з порушенням слуху задля освоєння нею провідного виду діяльності – навчальної діяльності.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- визначити специфіку даного курсу з-поміж інших дисциплін сурдопедагогічного циклу;

- актуалізувати знання студентів зметодологічних основ загальної психології у частині, що стосуєтьсярозвитку пізнавальної сфери дітей в нормі онтогенезу;

-надатистудентам знання з психологічної характеристики навчальної діяльності дитини;

- ознайомити з точками зору, концепціями та теоріями щодо готовності дітей з порушеннями слуху до навчання, входженню в шкільне середовище;

- розвивати навички самостійної роботи студентів з літературними джерелами з метою самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:мету, завдання, предмет та принципинавчальної дисципліни;

Вміти:володіти методичною та методологічною базою навчальної дисципліни;

Наукові

2.

Знати:розвиток пізнавальної сфери дітей в нормі онтогенезу;

Вміти:виділяти етапи становлення психіки дитини

Теоретичні
3.

Знати:особливості мовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації

Вміти:аналізувати науково- теоретичні положення відповідно до особливостей розвиткудітей з порушеннями слуху

Корекційні
4.

Знати:науково-теоретичний та методичний доробок окремих осіб в сурдопедагогіку

Вміти: вміти аналізувати та виокремлювати необхідну інформацію теоретичного та практичного спрямування

 

Організаційно-педагогічні
5.

Знати:основні науково-педагогічні та методичні поняття і категорії, передбачені навчальною програмою;

Вміти: творчо застосовувати знання у практичній діяльності

 

Творчі

 

7. Короткий зміст дисципліни.

Мета, завдання, предмет та принципинавчальної дисципліни;розвиток пізнавальної сфери дітей в нормі онтогенезу; особливості розвитку пізнавальної сфери дітей порушеннями слуху; особливості мовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації; психологічна характеристика навчальної діяльності дитини; точки зору, концепції та теорії готовності дитини з порушенням слуху до навчання; особливості психологічної готовності итини з обмеженими сенсорними можливостями до навчання. формування якостей особистості, що сприятимуть успішному входженню дитини з порушенням слуху в шкільне середовище, освоєнню нею провідної діяльності – навчальної; принципи і напрямки корекційно-педагогічної роботи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 -
Самостійна робота 66 -

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учебн. пособие.-М.:Издательский центр «Академия», 2002.-224 с.

2. Речицкая Е.Г. Формирование учебной деятельности у глухих школьников мадших классов.- ., 1990.- 234с.

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань на лабораторних заняттях; письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Моделі проектів життєутвердження осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – метод проектів як засіб ефективного розвитку особистості дітей з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язкипов’язані із комплексом дисциплін психолого-педагогічного циклу: педагогічна психологія, соціальна психологія, сурдопсихологія, сурдопедагогіка, вікова психологія, дошкільна сурдопсихологія, ін.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними навичками щодо можливих моделей проектів розвитку особистості дітей з порушеннями слуху.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- визначити специфіку даного курсу з-поміж інших дисциплін сурдопедагогічного циклу;

- актуалізувати знання студентів з теоретико-методологічних основ сурдопсихології у частині, що стосується особливостей розвитку особистості дітей з порушеннями слуху;

- ознайомити студентів з можливими проектнимитехнологіямирозвиткуособистостідітей з порушеннями слуху;

- розвивати навички самостійної роботи студентів з літературними джерелами з метою самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:мету, завдання, предмет та принципинавчальної дисципліни;

Вміти:володіти методичною та методологічною базою навчальної дисципліни;

Наукові

2.

Знати:розвиток особистості дітей з порушеннями слуху;

Вміти:визначати модель проекту життєутвердження дитиниз порушеннями слуху

Корекційні
3.

Знати:особливості мовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації

Вміти:аналізувати науково- теоретичні положення відповідно до особливостей розвиткудітей з порушеннями слуху

Теоретичні
4.

Знати:основнінауково-педагогічніта методичні поняттяікатегорії, передбаченінавчальноюпрограмою;

Вміти: творчо застосовувати знання у практичній діяльності

 

Організаційно-педагогічні

 

7. Короткий зміст дисципліни.

Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни;типологія проектів; учасники проекту; постановка проблеми; мета й завдання проекту; опис проекту; особливості втілення проектної технології у спеціальній школі; типи проектів; особливості розвитку пізнавальної сфери дітей порушеннями слуху; особливості мовного і мовленнєвого розвитку дитини в умовах слухової депривації; структура особистості та її складові зрілості, рівні ціннісного орієнтування особистості, її потенціал та особистісне зростання; основні характеристики особистісного розвитку - його етапи, спрямованість, активність, рівні;дитина в традиційному навчанні; дитина в розвивальному навчанні; особистісно-орієнтовані системи та технології;Вальдорфська педагогіка; технологія саморозвитку (Марії Монтессорі).

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом: 3 семестр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 -
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 14 -
Самостійна робота 64 -

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учебн. пособие.-М.:Издательский центр «Академия», 2002.-224 с.

2.Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с.

3. Речицкая Е.Г. Формированиеучебнойдеятельности у глухих школьниковмадшихклассов.- ., 1990.- 234с.

10. Система оцінювання:

Оцінювання кожної прослуханої студентом теми шляхом: усного опитування за темою; захисту рефератів на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; контрольного опитування у вигляді письмових тестів; творчих завдань на лабораторних заняттях; письмової відповіді на питання лекційного заняття; виконання поточних та підсумкових тестових завдань; написання контрольних робіт; виконання підсумкової модульної контрольної роботи.

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

 

 

 

 

 

 

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 289 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ