Опис вибіркових дисциплін бакалавр

Деталі

Дисципліни ІІ циклу ВВ2.2.

Опис начальної дисципліни ВВ 2.2.01

                                                            Шифр

Основи інформаційих технологій

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції. Практичні та лабораторні заняття

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна
Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр) Лекції:
8 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

варіативна

10 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестування, опитування, виконання лабораторних робіт

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2-й 16  
Індивідуальна робота:
Семестр                  ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2 год

- самостійна робота: 3 год

56 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1,7 1/6,5

Передумови навчання

Інформатика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування необхідного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасних ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язування різноманітних задач у процесі роботі за фахом..

Програма навчальної дисципліни: Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасній школі. Технологія створення, редагування та форматування електронних таблиць та діаграм.Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в педагогіці.

Бібліографія: 1. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. -К.: Видавнича група ВНУ, 2006.. 2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології/В.А.Баженов, П.С.Венгерський, В.М.Горлач та ін. – Київ: Каравела, 2004. 3. Жалдак М.І., Володько І.В., Макаренко О.Л., Снігур О.М., Хомік О.А. Лабораторний практикум з курсу “Нові інформаційні технології” /За заг. ред. М.І.Жалдака. - К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001.

Методичне забезпечення:прикладне програмне забезпечення.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 2 семестру.

Зауваження: Необхідні знання із основ інформатики.

Лектор: Федоренко Світлана Володимирівна, професор, доктор педагогічних наук.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни__ВВ2.2.05_

                                                             Шифр

Соціально-правове забезпечення інвалідів по зору

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна
Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр) Лекції:
16 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

12 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 4 год

- самостійна робота: 4 год

46 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1 1/6

Передумови навчання

Тифлопедагогіка, тифлопсихологія, правознавство.

Мета і завдання навчальної дисципліни - дати студентам необхідну теоретичну, практичну та методичну підготовку щодо соціально – правового захисту інвалідів. Розкрити специфіку правового і соціального захисту інвалідів в Україні, дати студентам основні теоретичні знання з основних етапів викладання методики, озброїти студентів основними практичними вміннями та навичками для соціально-правової допомоги інвалідам зору; із міжнародним досвідом і найважливішими документами.

Програма навчальної дисципліни: Загальні засади правового і соціального захисту інвалідів. Сім`я в якій проживає інвалід. Захист прав дітей з особливостями психофізичного розвитку. Міжнародно-правові документи. Національне законодавство України. Державні органи в Україні, що забезпечують правовий і соціальний захист інвалідів. Громадські організації. Концепція державної сімейної політики. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Освіта та праця інвалідів.

Бібліографія: 1. Закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 2. Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів». 2. Закон України про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. м. Київ, 16 листопада 2000 року. N 2109-III.

Методичне забезпечення: відеоматеріали; аналітичні матеріали.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Лектор: Войтюк Юрій Олександровий, доцент, кандидат біологічних наук.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.06

                                                            Шифр

Корекційно-реабілітаційні служби

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна
Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр) Лекції:
16 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

12 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   4 год

- самостійна робота: 4 год

46 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1 1/6

Передумови навчання

Тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів із історичними та теоретико-методологічними основами, практичними і нормативними засадами, статистичною інформацією, що створюють відповідне теоретичне та емпіричне підґрунтя для вивчення корекційно–реабілітаційних служб в Україні та за кордоном.

Програма навчальної дисципліни: Ознайомлення із сучасними принципами та системно-методологічними засадами діяльності та розвитку корекційно-реабілітаційних служб. Питання системи медико-соціальної реабілітації, соціально-побутової та технічної реабілітації інвалідів, корекційних, спеціальних освітніх і навчально-реабілітаційних закладів. Основи організації системи центрів та установ медико-соціальної, психолого-педагогічної та професійної реабілітації інвалідів. Інтегральні реабілітаційні технології та реабілітаційні конструкти. Питання професійної реабілітації та системи працевлаштування дорослих осіб з інвалідністю.

Бібліографія: 1. Соціальна робота із молоддю із обмеженою дієздатністю /Під ред./ – С.О. Пінчук – К.: 2000. 2. Система центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Україні. – К.: НТІ „Інститут соціальної політики”, 2003. – 256 с.

Методичне забезпечення: Навчально-методичні розробки, законодавчі акти.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: знання з тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Лектор: Войтюк Юрій Олександрович, доцент, кандидат біологічних наук

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Дисципліни ІІІ циклу ВВ2.3.

Опис начальної дисципліни ВВ 2.3.01

                                                                 Шифр

Спеціальна методика зміцнення здоров’я та фізичного виховання

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101

Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні і практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:
16 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

12 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр   VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 4 год

- самостійна робота: 4 год

46 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/1 1/3

Передумови навчання

тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни озброєння студентів теоретичними знаннями з методики фізичного виховання. Навчити вільно користуватися методами та прийомами навчання осіб з порушеннями зору основних рухів і фізичних вправ.

Програма навчальної дисципліни: мета та завдання фізичного виховання дітей з порушеннями зору. Вплив рухового аналізатору на компенсаційні процеси у дітей з порушеннями зору. Закономірності формування рухових умінь та навичок. Принципи та методи навчання руховим діям. Методика проведення різних форм організації фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями зору.

Бібліографія: 1. Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А. Г. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников. М.: Советский спорт. 2000. – 160 с.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 сесместру.

Зауваження: необхідні загальні знання з тифлопедагогіки, тифлопсихології та реабілітаційних методик.

Лектор: Тімакова Юлія Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ 2.3.02

                                                                 Шифр

Спецметодика ігрової діяльності

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101

Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні і практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:
16 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

12 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр   VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 4 год

- самостійна робота: 4 год

46 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/1 1/3

Передумови навчання

тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни розкрити студентам природу гри, її значення для психічного розвитку дитини, озброїти їх знаннями та методами навчання гри дітей з порушеннями зору, а також використовувати ігрову діяльність з корекційною метою у роботі з даною категорією дітей.

Програма навчальної дисципліни: Предмет та завдання курсу. Види ігор та іграшок. Вимоги до їх змісту та оформлення. Структура ігрової діяльності. Визначення рівня розвитку різних складових частин гри у дошкільника.Методика навчання сюжетно-рольовим, дидактичним та рухливим іграм дітей з порушеннями зору.Зміст та методи роботи з розвитку ігрової діяльності сліпих та слабозорих дітей різних вікових груп.

Бібліографія: 1. Бутенко В.А., Бутенко А.В., Потамошнєва О.М. Ігри та іграшки для незрячої дитини. / Методичний посібник. – Харків: Крок, 2008. – 78 с. 2. Стерніна Є.М. Роль гри у вихованні сліпих та слабозорих школярів. - К., 1981.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 сесместру.

Зауваження: необхідні загальні знання з тифлопедагогіки, тифлопсихології.

Лектор: Гребенюк Тетяна миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.3.03

                                                            Шифр

Основи навчання та виховання сліпоглухих дітей

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)                

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і відеоматеріалів. Практичні і лабораторні заняття.

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
16 12
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

12 8
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 4 год

- самостійна робота: 3 год

46 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1 1/6

Передумови навчання

Вступ до спеціальності, анатомія, фізіологія і патологія, педагогіка

Мета і завдання навчальної дисципліни полягають в озброєнні студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними уміннями для здійснення корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають комбіновану втрату зору та слуху.

Програма навчальної дисципліни: Сліпоглухота як комплексний дефект. Причини виникнення та діагностика сліпоглухоти. Динаміка психічного розвитку сліпоглухих. Можливості комунікативного розвитку сліпоглухих та методика навчання засобам спілкування. Формування навичок самообслуговування, орієнтування та мобільності. Соціальний та емоційний розвиток. Індивідуальне планування навчального процесу. Методичні засади роботи навчально-виховних закладів для сліпоглухих дітей.

Бібліографія: 1. Глушенко К.О. Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 197с. 2. Ярмоленко А. В. Очерки психологии слепоглухонемых. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1961.

Методичне забезпечення: Опорні конспекти лекцій, PowerPoint презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: Необхідні загальні знання анатомії, фізіології та патології органу зору та слуху, тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Лектор: Медведок Лілія Григорівна, канд.пед.наук., доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.04

                                                                                Шифр

Риторика, культура мовлення корекційного педагога

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101

Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
12 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, виголошення доповідей, захист рефератів,

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр                  VIIІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 5 год

- самостійна робота: 7 год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/7

Передумови навчання:

Українська мова, Етика та естетика, Логіка, Тифлопедагогіка, Тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни полягають у засвоєнні вимог культури мовлення та комунікативної поведінки тифлопедагога. Робота спрямована на оволодіння мистецтвом переконання, впливу та досягнення поставлених цілей у різних сферах професійної комунікації тифлопедагога.

Програма навчальної дисципліни: засвоєння вимог культури мовлення та комунікативної поведінки тифлопедагога; оволодіння риторичною термінологією; особливості застосування лінгвістичних та паралінгвістичних засобів у мовленні тифлопедагога (інтонування, наголоси, паузи); добір та використання зображувально-виражальних мовних засобів (тропи та фігури); етичні аспекти ведення дискусії тощо.

Бібліографія: 1. Мацько Л. І. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько – К.: Вища шк., 2003. 2. Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда. / Ю. В. Пінчук– К.: КНТ, 2007. 3. Сагач Г. М. Риторика. / Г. М. Сагач К., 2000.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційних матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: Необхідні знання з української мови та тифлопедагогіки.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна – доцент кафедри тифлопедагогіки, канд. філол. н.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.3.05

                                                                     Шифр

Спеціальна методика ритміки

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні і практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:
12 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр   VІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 5 год

- самостійна робота: 7 год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/2 1/3

Передумови навчання

тифлопедагогіка, вікова та пед. тифлопсихологія, спеціальна методика фізичного виховання

Мета і завдання навчальної дисципліни: читання лекційного курсу та проведення лабораторно-практичних занять спрямоване на розкриття студентам значущості ритміки для гармонійного розвитку дитини, яка має порушення зору; ознайомлення з історією виникнення музики і танців.

Програма навчальної дисципліни: значення ритміки для розвитку та корекції вторинних відхилень у дітей з порушеннями зору. Рухи та засоби музичної виразності, їх взаємозв’язок на заняттях з ритміки. Музично-ритмічні вправи та ігри, їх класифікація. Методика проведення занять з ритміки в спеціальних закладах освіти.

Бібліографія:1. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. М.: Просвещение, 1990.Остапенко Н. А. Содержание и методика занятий по ритмике в спецшколе для детей с нарушениями зрения. – Одесса, 1988.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: необхідні загальні знання з тифлопедагогіки, тифлопсихології та з курсу «Спеціальна методика зміцнення здоров’я та фізичного виховання».

Лектор: Тімакова Юлія Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.3.06

                                                                        Шифр

Ознайомлення з навколишнім та розвиток мовлення дітей з порушеннями зору

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101

Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні і практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

бакалавр

бакалавр/магістр)

Лекції:
12 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне та письмове опитування, творчі завдання, конспекти занять

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр 8 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження ( год)

- аудиторне: 5 год

- самостійна робота: 7год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/2 1/7
Передумови навчання: дошкільна тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни: сформувати у студентів знання про основні завдання, принципи, методи та прийоми розвитку мовлення сліпих та дітей зі зниженим зором дошкільного віку в процесі ознайомлення з навколишнім середовищем.

Програма навчальної дисципліни: Методика розвитку мовлення в системі всебічного розвитку дошкільників з порушеннями зору. Методика роботи над словником, виховання звукової культури мови, зв’язного мовлення, граматичної будови мови дітей з порушеннями зору. Формування невербальних засобів спілкування у дітей з порушеннями зору. Планування тифлопедагогом роботи щодо розвитку мовлення в різних вікових групах спеціального дошкільного закладу.

Бібліографія: 1.              Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови та ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. - К., 1995. – 362 с. 5. 2. Денискина В.3. Формирование неречевых средств общения у детей с нарушением зрения. -   Верхняя Пышма, 1997. – 122 с. 7.

3. Никулина Г.В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в условиях образовательного и реабилитационного процесса: Монография.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. – 299 с.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)             в кінці 6 семестру.

Зауваження: необхідні знання з тифлопсихології та дошкільної тифлопедагогіки.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна – доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.3.07

                                                                         Шифр

Корекційна андрагогіка

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна
Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр) Лекції:
12 8
Семінарські(практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16    -
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   5 год

- самостійна робота: 7 год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1,2 1/6

Передумови навчання

Педагогіка, тифлопсихологія, тифлопедагогіка.

Мета і завдання навчальної дисципліни - полягають в оволодінні студентами знаннями, необхідними для здійснення корекційного впливу на розвиток дитини з вадами зору. Завданнями курсу є: розвиток готовності збережених аналізаторів до сприймання ознак та властивостей навколишнього світу; розвиток слухового і зорового сприймання; орієнтування в мікро- та макропросторі.

Програма навчальної дисципліни: Корекційна андрагогіка в системі підготовки корекційного педагога та реабілітолога. Принципи вікової психології у галузі корекційної андрагогіки. Освіта. Сучасні технології надання професійної освіти особам з інвалідністю. Інформаційно-комунікаційні технології та освіта інвалідів по зору.

Бібліографія: 1. Болтівець С. Український андрагогічний словник / Болтівець С. //Освіта і управління. - 1999.-N4. - С.129-138. 2. Зміїв С.І. Технологія навчання дорослих // Педагогіка. — 1998. — №7. 3. Основы андрагогики : Учебное пособие / И.Колесникова, А.Марон, Е.Тонконогая и др. – М.: „Академія, 2003. – 240 с.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)             

Зауваження: Необхідні базові знання із курсу загальної андрагогіки та можливість проведення практичних занять в центрах зайнятості стосовно інвалідів.

Лектор: Войтюк Юрій Олександрович, доцент, кандидат біологічних наук.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.3.08

                                                     Шифр

Організація роботи асистента вчителя школи з інклюзивною формою навчання

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції, лабораторні і практичні роботи

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:
12 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 4-й 16 -
Індивідуальна робота:
Семестр   VІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 5 год

- самостійна робота: 7 год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/2 1/7

Передумови навчання

Основи інклюзивного навчання

Мета і завдання навчальної дисципліни ознайомлення з особливостями роботи в загальноосвітньому навчальному закладі за умов інклюзивного. Студент повинен ознайомитись з нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність асистента вчителя. Він повинен вміти організовувати навчально-виховний процес в класі з інклюзивним навчанням.

Програма навчальної дисципліни: Основні завдання, ролі та функції асистента вчителя. Особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі. Міждисциплінарний підхід як умова забезпечення якісної освіти в інклюзивному класі.

Бібліографія: 1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с. 2. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / під заг. ред. А.А.Колупаєвої– К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: Необхідні загальні знання з курсу «Основи інклюзивного навчання»

Лектор: Сасіна Ірина Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни__ ВВ2.3.09_

                                                            Шифр

Методика ранньої корекції розвитку дітей з порушеннями зору

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)                

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і відеоматеріалів. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність 016

Спеціальна освіта

(код, назва)            

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр)

Лекції:
12 12
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

7 8
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16 4
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   5 год

- самостійна робота: 3 год

35 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/2 1/6

Передумови навчання

Загальна і дошкільна тифлопедагогіка, загальна і вікова тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни полягають в розкритті значення раннього втручання для розвитку дитини з порушеннями зору, формуванні у студентів знань та умінь розробляти індивідуальні програми розвитку дітей раннього віку з порушеннями зору за основним визначеними сферами розвитку.

Програма навчальної дисципліни: Основні принципи і напрямки діяльності служб ранньої корекції розвитку дітей з різними порушеннями. Рання комплексна діагностика рівня розвитку дітей з різними порушеннями. Методика складання та впровадження індивідуальних програм ранньої корекції розвитку дітей з порушеннями зору за основними сферами розвитку.

Бібліографія: 1. Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник.-К.: Знання, 2008 - 365с.

2. Синьова Є. П. Тифлопедагогіка : підручник / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 325 с.

Методичне забезпечення: Опорні конспекти лекцій, PowerPoint презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 сесместру.

Зауваження: Необхідні знання загальної, вікової психології та тифлопсихології.

Лектор: Медведок Лілія Григорівна, канд.пед.наук., доцент.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис начальної дисципліни ВВ 2.3.10

                                                            Шифр

Економічне виховання дітей з порушеннями зору

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 9 ЄКТС

Методи навчання

Лекції. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

(код, назва)

Загальна кількість годин -270
Денна Заочна
Освітній рівень бакалавр (бакалавр/магістр) Лекції:
12 8
Практичні заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

варітивна

7 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4-й 16  
Індивідуальна робота:
Семестр                  VІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   5 год

- самостійна робота: 7 год

55 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Екзамен

(письмовий/усний)

Залік (звичайний/диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання українська 1/1,3 1/6,5

Передумови навчання

Тифлопедагогіка, тифлопсихологія, спецметодика виховної роботи

Мета і завдання навчальної дисципліни - озброєння студентів теоретичними знаннями і практичними навичками з економічного виховання учнів початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору, формування вмінь вільно користуватися методами та прийомами економічного виховання в залежності від особливостей психофізичного розвитку цієї категорії дітей.

Програма навчальної дисципліни:Сутність, структура, зміст, засоби, принципи, методи економічного дітей з порушеннями зору. Форми організації економічного виховання дітей з порушеннями зору. Економічне виховання в позакласній роботі в школах для дітей з порушеннями зору. Робота з батьками.

Бібліографія: 1. Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. 2. Синьова Є.П. Тифлопедагогіка. Теорія виховання сліпих та слабозорих дітей. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009.

Методичне забезпечення: Протягом лабораторних занять студентам демонструються записи виховних заходів у спеціальних школах.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці 6 семестру.

Зауваження: Необхідні знання з тифлопедагогіки, тифлопсихології та спецметодик виховання дітей з порушеннями зору.

Лектор: Федоренко Світлана Володимирівна, професор, доктор педагогічних наук.

Факультет: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 304 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ