Опис вибіркових дисциплін магістрів

Деталі

Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.02

                                                                           Шифр

Сучасні тифлопедагогічні технології

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів - 3 ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
10 8
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова) варіативна

6 4
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, захист рефератів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2019) - -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 8 год

74 78

Форма підсумкового контролю:

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/4,6

1/6,5

Передумови навчання: тифлопедагогіка,

тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із сучасними тифлопедагогічними технологіями навчання дітей з порушеннями зору та сформувати в них готовність до їх впровадження у практику навчально-виховного та корекційного процесів.

Програма навчальної дисципліни: тифлотехнічні технологічні підходи в навчанні дітей з порушеннями зору; інформаційно-комунікаційні технології навчання; інтерактивні технології у навчанні дітей з порушеннями зору; технології та технічні засоби, зорієнтовані на тактильне та слухове сприймання у навчанні дітей з глибокими порушеннями зору.

Бібліографія: 1.Федоренко І. В. Особливості практичної підготовки студентів-дефектологів до використання новітніх інформаційних технологій у процесі корекційного навчання / І. В. Федоренко // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 3 (11). – С. 139-148. 2. Федорець П. С. Технічні засоби в реабілітації інвалідів по зору: навч. посіб. / П. С. Федорець. – К., 2006. – 74 с. 3. Шарко В. Д. Нові технології навчання / В. Д. Шарк. – Херсон, 2000. – 92 с.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційного та роздаткового матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).              

Зауваження: необхідні знання тифлопедагогіки, основ інформаційних технологій.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет: спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м.Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                       Шифр

Система офтальмо-педагогічного супроводу осіб з порушеннями зору

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів - 3   ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи, самостійні роботи, метод проекту

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна  

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
14 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- 2
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 2 (2019) 10 -
Індивідуальна робота:

Семестр IІІ

- -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 3 год

- самостійна робота: 3 год

66 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/3 1/6,5

Передумови навчання

тифлопсихологія, офтальмогігієнічні основи навчання та виховання

Мета і завдання навчальної дисципліни - підготувати студентів до роботи з дітьми, які мають різноманітні порушення зору та різні можливості зорового сприймання; сформувати знання офтальмогігієнічних вимог до освітнього процесу та познайомити з методиками охорони та розвитку зору; навчити здійснювати профілактичну роботу.

Програма навчальної дисципліни: предмет, об’єкт, мета та завдання курсу. Особливості зорового сприймання осіб з порушеннями зору. Офтальмогігієнічні вимоги до навчально-виховного процесу дітей зі зниженим зором. Зміст роботи по охороні, відновленню та збереженню залишкового зору.

Бібліографія: 1. Гребенюк Т.М. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенюк Т. М., Сасіна І. О.,Тімакова Ю. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. - 146 с.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, PowerPoint презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)               

Зауваження: необхідні загальні знання анатомії, фізіології та патології органу зору, тифлопедагогіки та тифлопсихології.

Лектор: Тімакова Юлія Вікторівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет:спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.


Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                                          Шифр

Корекція розвитку дітей з комплексними порушеннями

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ECTS

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів. Практичні і лабораторні заняття

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин -90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
14 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

варіативна

- 2
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2019) 10 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   3 год

- самостійна робота: 6 год

66 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)  

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання – українська 1/3 1/6,5

Передумови навчання

клініка РВД, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення з особливостями психічного розвитку дитини з комплексними порушеннями. Оволодіння студентами основними методами корекційно-педагогічного супроводу сліпоглухих дітей, дітей з комплексними порушеннями інтелекту, опорно-рухового апарату та зору.

Програма навчальної дисципліни: поняття та класифікація комплексних порушень розвитку. Методика роботи зі сліпоглухими дітьми. Особливості корекційно-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору та інтелекту. Навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та зору. Індивідуальне планування навчального процесу для дітей з КПР.

Бібліографія: 1. Певзнер, М.С. Комплексное изучение детей со сложными сенсорными дефектами [Текст] / М.С. Певзнер, Г.П. Бертынь, Р.А. Мареева // Дефектология. - 1979. - №4. - С. 3-11. 2. Певзнер М.С., Бертынь Г.П., Мареева Р.А. Этиологическая и клиническая дифференциация слепоглухоты. - В кн.: Наследственные формы олигофрении и других аномалий развития у детей. - М., 1983.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, PowerPoint презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні загальні знання з корекційної педагогіки, психології осіб з інтелектуальними порушеннями, сурдо- та орто-психології.

Лектор: Медведок Лілія Григорівна, доцент, кандидат педагогічних наук.

Факультет: спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

 

Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Організаційно-методичне забезпечення профільного навчання осіб з порушеннями зору

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів - 3 ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
14 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

варіативна

- 2
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, представлення методичних матеріалів, захист рефератів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2019) 10 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне: 3 год

- самостійна робота: 6 год

66 78

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/3 1/6,5
Передумови навчання: психодіагностика

Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів необхідними знаннями і науково-методичними рекомендаціями щодо ефективної організації роботи з профдіагностики та сучасними технологіями профвідбору.

Програма навчальної дисципліни: ознайомлення із сучасними методиками діагностики та технологіями профвідбору осіб з порушеннями зору; структура та напрями професійної орієнтації молоді з порушеннями зору; профдіагностика та профвідбір як складові профорієнтаційної роботи; професійне самовизначення у методиці профвідбору; вимоги до професійного відбору, медико-психолого-педагогічне профконсультування осіб з порушеннями зору.

Бібліографія:1.Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю: Посібник / За ред. А. Г. Шевцова. – Львів, 2009. – 140 с. 2. Профорієнтація молоді з інвалідністю. Методичні матеріали до тренінгу. – К.: ТОВ "Вольф", 2009. – 148 с.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційного та роздаткового матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання особливостей психофізичного розвитку, психодіагностики, психокорекції та психоконсультування осіб з порушеннями зору.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет: спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.04

                                                                       Шифр

Експертна діяльність психолога спеціальних закладів освіти

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)

Кількість кредитів - 3 ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи, метод проектів

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна  

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
14 10
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- 2
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, реферати

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 2 (2019) 10 -
Індивідуальна робота:
Семестр IІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 3 год

- самостійна робота: 6 год

66 78

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/3 1/6,5

Передумови навчання

психодіагностика психічного розвитку

Мета і завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основекспертної діяльності психолога в галузі освіти. Студент повинен отримати знання про здійснення експертної діяльності в напрямку виявлення, психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Програма навчальної дисципліни: загальна характеристика експертної діяльності психолога. Організація і зміст діяльності психолога на психолого-медико-педагогічній консультації. Організація експертної діяльності психолога в складі психолого-медико-педагогічного консиліуму.

Бібліографія:1. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих материалов / Под общ. ред. М.М. Семаго. — М.: Аркти, 2001. 2. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів / Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівська. - Кам'янець-Подільський : Зволейко, 2006. - 35 с

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)                в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні загальні знання з загальної психології і тифлопсихології.

Лектор: Сасіна Ірина Олександрівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет: спеціальної та інклюзивної освіти.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 304 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ