About Institute  

   

Education resurse  

   

Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у школі»

Details

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у школі»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – особливості психологічної готовності дитини з обмеженими сенсорними можливостями до навчання

3. Міждисциплінарні зв’язки пов’язані із комплексом психолого-педагогічних, соціальних та медичних наук, зокрема, педагогікою (загальною та спеціальною), психологією (загальною та спеціальною), віковою, соціальною психологією тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів знаннями з формування якостей особистості, що сприятимуть успішному входженню дитини з порушенням слуху в шкільне середовище, освоєнню нею провідної діяльності – навчальної

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з концепціями та теоріями готовності дитини з порушенням слуху до навчання, їхня характеристика, принципи і напрямки корекційно-педагогічної роботи

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: методологічні засади сурдопедагогіки як базової дисципліни для вивчення даного курсу;

Вміти: застосувати знання зі спеціальної педагогіки при вивченні психолого-педагогічних дисциплін сурдопедагогічного циклу;

Володіння базовими уявленнями про залежність розвитку та прояви психіки дітей з вадами слуху від ступеня, характеру та часу виникнення вади.
2.

Знати:особливості психічного відображення при вадах слуху

Вміти: висновувати про специфіку розвитку пізнавальних процесів даної категорії дітей та шляхи корекції вад

Присвоєння соціально-психологічних знань про закони і закономірності психічного розвитку дітей з вадами слуху.
3.

Знати:шляхи компенсації та корекції при вадах слуху;

Вміти: розробляти прогностичні рекомендації щодо розвитку психічних функцій дітей з вадами слуху;

Застосування в професійній діяльності знань основних закономірностей розвитку психіки дітей з вадами слуху при звуженні сенсорної сфери.
4.

Знати:методики при вивченні дітей з вадами слуху (можливості та обмеження застосування);

Вміти:проводитиспостереження за окремимипсихічними феноменами;

Здатність орієнтування та оцінювання психологічної ситуації у стосунках з дитиною, колективом; вибір раціонального способу спілкування.
5.

Знати:методи діагностики порушень психічного розвитку осіб з вадами слуху;

Вміти:володіти методами дослідницької роботи при виконанні завдань, пов'язаних із вивченням індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами слуху відповідно до методик дослідження;

Теоретично обґрунтовувати засоби і адекватні шляхи для формування повноцінної особистості.

7. Короткий зміст дисципліни. Програмою передбачається розгляд питань щодо існуючих наукових підходів, поглядів, точок зору, позицій із проблеми готовності дітей з вадами слуху до шкільного навчання.

Представлена система діагностики особистісної, емоційної, вольової, розумової готовності дитини до шкільного навчання. Наведено психолого – педагогічні характеристики особистісного і інтелектуального розвитку дітей з вадами слуху. Висвітлено апробовані на практиці педагогічні шляхи і засоби підвищення ефективності підготовки дітей до школи. Розглядаються педагогічні рекомендації, що базуються на реальних можливостях дитини, і орієнтовані не лише на актуальний рівень її розвитку, але і на перспективу, педагогічні шляхи і засоби, що сприятимуть оптимізації їхньої підготовки до школи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS - 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - 2
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М., 1993
  2. Белова Н.И. Основы специальной дошкольной сурдопедагогики. – М., 1979
  3. Речицкая Е.Г. Формирование учебной деятельности у глухих школьников мадших классов.- ., 1990.- 234с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усне опитування; захист рефератів (доповідей, повідомлень, ессе) на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; поточне та підсумкове тестування; контрольні роботи (поточні та модульні).

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Login Form  

   

Всього відвідувань  

10896944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3096
7661
53057
9230434
156217
184048
10896944

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-11-18 15:41:36
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ