About Institute  

   

Education resurse  

   

Професорсько-викладацький склад кафедри логопедії та логопсихології

Details

Шеремет Марія Купріянівна

weremet 427 x 600  Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Посада

Професор. Завідувач кафедри логопедії ФКПП, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Тема дисертації Тема докторської дисертації: "Психолого-педагогічні основи підготовки слабочуючих дітей до навчання в школі" (13.00.03. - корекційна педагогіка, 1997 р.)
Коло наукових інтересів Досліджує проблему: "Науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення".
Публікації

 Автор понад 300 наукових публікацій, серед яких: підручники, монографії, програми.
Основні наукові праці:«Буквар для підготовчого класу школи глухих» (у співавторстві) (1995 р.), Монографія «Готовність слабочуючих дітей до навчання в школі» (1996 р.), Навчальна програма «Психологія мовлення», «Вимова» (1998, 2001 р.), «Хрестоматія по логопедії» (2005 р.), "Формування мовленнєвої готовності у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі (у співавт. з Пахомовою Н.Г., 2009р.) " «Навчальна програма з логопедії», «Навчальна програма для спеціальних шкіл підготовчих та 1-4о класів для дітей з прушеннями мовлення», навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого», підручники: «Логопедія» (2010 р.), «Логопедія. Друге видання» (2013 р), «Логопедія. Третє видання» (2015), "Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією" (у співавт. з Боряк О.В., 2013 р.).Очолювала групу науковців з написання стандартів вищої освіти з логопедії.

Дисципліни, які викладає

«Логопедія», «Психолінгвістика», займається керівництвом магістерських робіт студентів. Під керівництвом захищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій.

 Інше

Очолює редколегію науково-методичного журналу "Логопедія", є членом редакційної колегії Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія
19. Корекційна педагогіки та спеціальна психологія, членом редколегії Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, членом редколегії науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» Полтавського державного педагогічного університетц імені В.Г. Короленка.
Заступник голови спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 13.00.03 – корекційна освіта, є членом спеціалізованих Вчених рад інших спеціальностей. Є віце-президентом ВГО "Українська асоціація корекційних педагогів".

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України.
Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=FDdgUhIAAAAJ&hl=uk

 

Конопляста Світлана Юріївна

 

konopljasta

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання

Професор

Посада

Професор кафедри логопедії

Тема дисертації

Тема кандидатської дисертації: «Виховання готовності до господарсько-побутової праці учнів допоміжної школи» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1991 р.)
Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 2010 р.)

Коло наукових інтересів

Клінічна логопедія, логопатологія дитячого віку, психомовленнєвий дизонтогенез дітей із ТПМ, психологія дітей із ТПМ та психолого-педагогічна діагностика їхнього розвитку.

Публікації

Автор понад 250 публікацій, які мають науково-теоретичний, науково-дослідницький та навчально-методичний характер. Досліджує особливості функціональної системи мови та мовлення дітей із ТПМ. Розвиває клініко-психолого-логопедичний науковий напрям досліджень в Україні.
Основні публікації: Монографія «Ринолалія від А до Я» (2015). «Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика: Монографія» (2008); «Ранній дитячий аутизм. Навч. посіб» (2005); «Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків Навч.-метод. посіб» (2004); «Ринолалія»//Хрестоматія з логопедії : навч. посіб. /у співавт/» (2006); «Логопсихологія : навч. посіб. /(у співавт)» (2009, 2010); «Логопедія: Підручник. - (співавт.)» (2010, 2011, 2015). Типові навчальні програми з логопедії («Ринолалія», «Дизартрія»). «Психолого-педагогічна діагностика», «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень», «Логопсихологія» та ін.

Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Логопедія з методикою викладання», «Логопсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика осіб з ТПМ».
Інше Під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, керує проблемною науково-студентською групою. Голова науково-методичної ради кафедри. Член двох спеціалізованих Вчених рад ФКПП НПУ імені М.П. Драгоманова. Відмінник освіти України.
Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fqhKHioAAAAJ&hl=uk

 

 Тарасун Валентина Володимирівна

 

 

tarasunnew

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання

Професор

Посада

Професор кафедри логопедії

Тема дисертації

Тема кандидатської дисертації: «Шляхи підвищення якості засвоєння рідної мови учнями з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1984 р.).
Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічні основи превентивного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку» (13.00.03 – корекційна педагогіка, 1999 р.).

Коло наукових інтересів

 Ключовою, наскрізною темою досліджень науковця є багаторічна розробка шляхів уніфікації початкового етапу корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку з особливостями в психічному і фізичному розвитку з урахуванням результатів психологічних, нейропсихологічних і нейробіологічних досліджень. Впровадила в корекційно-розвивальний процес психолого-педагогічні способи стимуляції діяльності ретикулярно-лімбічної формації підкірки головного мозку і методи розвитку сукцесивно-симультанних структур кори головного мозку дитини в діагностичних і корекційно-превентивних цілях.

 Публікації

 Автор понад 200 наукових праць, основними з яких є: Аутологія: Монографія. - К. 2014. – 580 с. Психолого-педагогічна допомога дітям раннього віку з особливостями в розвитку: Монографія. – К.: 2012. – 398 с., Логодидактика. Науково-методичний посібник. – К.: 2011.–392с., Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями в розвитку: діагностика і формування. Монографія. – К.: 2008. – 294 с., Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку. Монографія.– К.: 1998. – 255с., Особливості навчання математики в молодшій школі. Навчальний посібник (в співав.). – К.-Подільський: – 2007. – 268 с., Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень. – К.: 2007. – 151с., Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом (редагування): Науково-методичний посібник. У 2-х томах (у співав.). – К.: 2006. Т.1 – 273 с., Т.2 ––К. 249 с., Трансверсальні здібності: оцінювання і розвиток. Науково-методичний посібник (у співав.).– К: 2005.– 160 с., Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Навчальний посібник (у співав.).- К.: 2004, 98 с., Тесты учебных способностей для 1 класса. Научно-методическое пособие. – М.: 1996. -107с.

Підручники у співавторстві: «Логопедія» (2010 р.), «Логопедія. Друге видання» (2013 р), «Логопедія. Третє видання» (2015).

Дисципліни, які викладає «Вступ до спеціальності», «Основи психосоматики», «Основи теорії і практики аутології», «Нейробіологія навчання і розвитку»
Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=VGcheT0AAAAJ&hl=uk

 

Тищенко Владислав Володимирович 

Tiwenko B.B  Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук;

Вчене звання

старший науковий співробітник;

Посада

доцент кафедри логопедії

Тема дисертації «Формування інтелектуального компоненту мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку» (13.00.03 — спеціальна педагогіка, 1999 р.)
Коло наукових інтересів

- психолінгвістична структура мовленнєвої діяльності;
- психологічні механізми розвитку мовлення при нормальному та порушеному онтогенезі;
- діагностика та корекції системних порушень мовлення;
- зміст та методика викладання української мови в школах для дітей з ТПМ;
- індексація української логопедичної термінології.

Публікації Автор та співавтор 134 наукових публікацій: науково-методичних посібників; методичних рекомендацій; підручників та програм для спеціальних закладів освіти; підручників та навчальних програм для вищих навчальних закладів; словників; наукових статей.
Дисципліни, які викладає «Логопедія», «Методика ранньої діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку», «Спецкурс».
Інше Академічний куратор групи 2л2, куратор ECTS груп: 2л1, 2л2
Сторінка в Googlе Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=QdSUnxkAAAAJ&hl=uk

 

 Чередніченко Наталія Володимирівна 

Cherednichenko new  Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання

Доцент

Посада

Доцент кафедри логопедії

Тема дисертації

«Формування навичок грамотного письма у дітей із важкими вадами мовлення в умовах корекційного навчання» (13.00.03 – спеціальна педагогіка, 1999 р.)

Коло наукових інтересів

Діагностика та корекція порушень письма у молодших школярів. Профілактика дисграфії, дислексії та дизорфографії у старших дошкільників та молодших школярів із різними мовленнєвими вадами. Методики початкового навчання рідної мови дітей із ТПМ. Формування у молодших школярів із вадами усного та писемного мовлення фонетико-графічних та орфографічних умінь та навичок.

Публікації

Розділ «Порушення писемного мовлення» у підручнику «Логопедія», навчально-методичні посібники: «Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), «Формування графічної навички письма у дітей із різними вадами мовлення в умовах корекційного навчання».

Автор близько 40 наукових статей, серед яких: «Психолінгвістичний підхід до вивчення причин та механізмів виникнення дизорфографії у молодших школярів із вадами мовленнєвого розвитку», «Комплексна діагностика дисграфічних та дизорфографічних помилок у письмі молодших школярів із порушеннями писемного мовлення», «Діагностика фонетико-графічних умінь та навичок у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення», «Організація та зміст корекційної логопедичної роботи з молодшими школярами з порушеннями писемного мовлення», «Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів», «Теоретико-методичні аспекти формування вимови у дітей із тяжкими порушеннями мовлення», «Методика формування в учнів із тяжкими вадами мовлення звукового аналізу та синтезу слів», «Вироблення орфографічної пильності в учнів молодших класів із важкими вадами мовлення», «Сучасне розуміння сутності аномального розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення».

Навчальні програми курсів: «Спеціальна методика початкового навчання рідної мови в школі для дітей із тяжкими вадами мовлення», «Логопедія», «Логопедичні практикуми», програми практики студентів 5 курсу стаціонарної та заочної форми навчання.

Дисципліни, які викладає  «Логопедія», «Спеціальна методика початкового навчання рідної мови дітей із ТПМ», «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей із ТПМ», «Спеціальна методика викладання української мови у спеціальній школі для дітей із ТПМ», «Логопедичні практикуми».
Інше  

Проведення курсів підвищення кваліфікації логопедів, вчителів початкових класів спец.шкіл, майстеркласів та семінарів. Консультування дітей із ТПМ та батьків.

Відповідальна за проведення виробничої педагогічної практики студентів 5 курсу заочної форми навчання. Куратор 1 курсу магістрів стаціонару, куратор ЄКТС студентів 5 курсу заочної форми навчання.
Сторінка в Googlе Академії  https://scholar.google.com.ua/citations?user=aJEUrPEAAAAJ&hl=uk

 

Савицький Андрій Миколайович

savickij A.   Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає

 

Спеціальні методики дошкільного та фізичного виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення . Спеціальні методики фізичного виховання дітей з ТПМ. Досліджує проблему корекційно-відновлювального навчання та реабілітації порушених функцій мовленнєвої та фізичної сфери дітей з постопераційною моторною афазією. Вивчає особливості розвитку дітей з синдромом Дауна.

Публікації Автор понад 30 наукових публікацій.
Інше

 Майстер спорту. Має кваліфікацію з лікувального масажу (стаж роботи понад 20 років). Докторант НПУ ім. М.П.Драгоманова. Керівник волонтерської практики на 2 курсі.

 

 Марченко Інна Сергіївна

 mar4enko Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає

«Спеціальна методикарозвитку мовлення», «Логопедія», «Новітні комунікативні технології».

Публікації

Автор понад 40 наукових праць і статей. Основні роботи: «Формування творчого зв"язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку. Науково-методичний посібник», «Спеціальна методика початкового навчання української мови» (2010 р.),«Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП» (у співавторстві із О..Г. Тюленєвою) (2013 р.),«Спеціальна методика початкового навчання української мови»(2013 р.).

Інше

Секретар кафедри логопедії, куратор 2Л1 групи.Керівник пропедевтичної практики на 3 курсі

 

Корнєв Сергій Іванович 

Kornew new  Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни, які викладає

«Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень», «Спеціальна методика виховної роботи в початкових класах спеціальної школи», «Логопедія».

Публікації

Автор понад 15 статей.

 Інше Куратор 1л2 групи. Керівник виробничої логопедичної практики студентів 4 курсу стаціонару.

 

Мартиненко Ірина Володимирівна

martinenko i v  Посада Докторант кафедри логопедії
Наукові ступені і звання

Кандидат психологічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає

«Логопсихологія», «Логопсихологія з методикою викладання», «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія».

Публікації

 

Автор більше 70 наукових публікацій. Основні наукові праці: «Особливості формування мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей 6-річного віку із ЗНМ», «Хрестоматія з логопедії» (у співавторстві з М. К. Шеремет)(2008 р.), розділ «Афазія» у підручнику «Логопедія» (2010 р.), Логопсихологія. Курс лекцій (2014р)

Інше

 

Виконавчий директор Української асоціації корекційних педагогів. Керує проектною діяльністю кафедри логопедії. Відповідальний секретар редакції журналу «Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів». Вчений секретар Вченої Ради зі спеціальності 19.00.08 "Спеціальна психологія".Сертифікований дитячий психотерапевт.

 

 Коломієць Юлія Вікторівна

 kolomietc Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії.

Дисципліни,
які викладає
«Логоритміка з методикою», «Спецпедагогіка з історією», «Основи нейрофізіології», «Основи нейропсихологічної діагностики дітей з ТПМ».
Публікації

Автор понад 35 наукових робіт.

Інше

 Член організаційного комітету "Української асоціації корекційних педагогів"

 

Пінчук Юлія Володимирівна

 Pin4yk Y.B Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає

 

«Риторика, культура та техніка мовлення», «Логопедія», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Спеціальні методики дошкільного виховання», «Логопедичні технології», «Спецсемінар з логопедії».

Публікації

 

Автор понад 40 наукових публікацій, серед них навчально-методичні посібники «Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда», «Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога», «Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків р, рь, л, ль», розподіл "Організація логопедичної допомоги в Україні" у підручнику "Логопедія"(2014р.)

 

Інше

Куратор 5л групи, куратор EKTS 5 курсу, профорг кафедри.

  

Королько Наталія Іванівна 

korolko  Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни, які викладає

«Спеціальна методика викладання математики», «Спеціальна методика викладання навчального предмету «Я і Україна»», «Соціально-правове забезпечення інвалідів», «Корекційно-реабілітаційні служби».

Публікації

 

Автор понад 50 наукових публікацій, серед них навчально-методичні посібники.

Основні наукові праці

 

«Спеціальна методика викладання математики в допоміжній школі: курс лекцій» (2006 р.), «Математика. Підручник для 2 класу допоміжної школи» (2005 р.), «Зошит з математики для 2 класу» (2006 р.), «Програма з математики для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей» (2010 р.), «Формування кількісних уявлень у розумово відсталих дітей дошкільного віку//Програма виховання та розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку».
Математика. Підручник для 6 класу допоміжної школи (2014); Програма з математики для підготовчих-5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (2014р.)

 

Січкарчук Наталія Дмитріївна

Sichkarchyk new  Посада Старший викладач кафедри логопедії.
Наукові
ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни,
які викладає

«Ігри в логопедичній роботі», «Теорія і методика виховної роботи»

Публікації

Автор понад 15 наукових статей у фахових  виданнях.

 

 Качуровська Оксана Борисівна 

Kachyrovska new  Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Технічні засоби навчання осіб з ТПМ», «Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади».
Публікації  Автор понад 30 наукових статей у фахових виданнях.
Інше

Керівник студентського наукового гуртка кафедри логопедії. 
Керівник практики на 4 курсу стаціонарного і заочного відділення.

 

Потапенко Оксана Миколаївна

Potapenko new  Посада Доцент кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни,
які викладає

«Ігри в логопедичній роботі», «Логопедія», «Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення»

Публікації Автор понад 17 наукових статей у фахових виданнях.
Інше

 Куратор ECTS4 курсу стаціонару. Керівник практики 4, 5 спецкурсу та керівник курсовими роботами 4 і 5 спецкурсу.

 
Швалюк Тетяна Миколаївна 

wvaluk 2  Посада Старший викладач кафедри логопедії.
Наукові
ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни,
які викладає

«Логопедія», «Спецметодика розвитку мовлення», «Спецметодика початкового навчання української мови», «Спецметодика математики з основами математики», «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень», «Логопедичні технології», «Логопедичні практикуми», «Логоритміка з методикою»,.
Публікації

Автор понад 15 наукових статей у фахових виданнях.

Інше

 Куратор EKTS3 курсу, спецфакультету

 

Базима Наталія Валентинівна 

  Посада Старший викладач кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни, які викладає

 

«Методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ», «Мовленнєвий розвиток дітей з аутистичними порушеннями», «Основи психотренінгу осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія», «Логопсихологія».

Публікації  Автор 40 наукових публікацій у фахових виданнях.
Інше

 

Куратор 3л1 групи; керівник виробничої логопедичної та психологічної практики студентів 5 курсу кафедри логопедії стаціонарної форми навчання; відповідальний секретар науково-методичного журналу «Логопедія».

 

Козинець Олександр Володимирович

Kozinec new  Посада Старший викладач кафедри логопедії.
Наукові ступені і звання

Кандидат педагогічних наук.

Дисципліни, які викладає  «Основи дефектології та логопедії», «Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ», «Дитяча практична психологія», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія», «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення», «Соціальна логопсихологія» та інші
Публікації  Автор понад 40 наукових публікацій у фахових виданнях.
Інше  Академічний куратор 1л2 групи, куратор EKTS 3 курсу стаціонару та 2 курсу заочного відділення, «Освітянин року-2012» (нагорода тижневика «Освіта»)

 

   

Login Form  

   

Всього відвідувань  

13714462
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4879
8427
37049
12078915
203284
310464
13714462

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-24 13:23:04
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ