Анотація навчальної дисципліни вибіркової навчальної дисципліни «Методика ранньої корекції розвитку дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарата»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

вибіркової навчальної дисципліни

«Методика ранньої корекції розвитку дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарата»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка)

1. Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - система лікувально-педагогічних заходів, що мають на меті попередження виникнення та корекцію нервово-психічних і соматичних порушень, що призводять до стійких порушень психофізичного розвитку; стимуляцію розумового і психофізичного розвитку, корекцію та абілітування психічного розвитку, поведінки, мовлення, спілкування, моторики і інших психомоторних функцій у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та церебральним паралічем.

3. Міждисциплінарні зв’язки:«Вступ до спеціальності», «Ортопсихологія», «Ортопедагогіка», «Вікова та педагогічна ортопсихологія», «Педагогіка», «Невропатологія», «Спецметодики дошкільного виховання», «Дошкільна ортопедагогіка».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про організацію та проведення спеціальних індивідуальних занять для дітей раннього розвитку з добором методів роботи та реалізацією абілітаційної програми спрямованої на корекцію порушених функцій; формування в студентів знань про завдання, зміст, засоби і форми організації корекційно-педагогічного процесу в центрах раннього розвитку для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань про розвиток дітей раннього віку та особливості, що виникають при порушеннях функцій опорно-рухового апарату; формування знань про основні принципи лікувальної педагогіки; вивчення основних відомостей про мету та зміст ранньої стимуляції розвитку дитини; вивчення основних відомостей про корекційні методики раннього розвитку, спрямовані на усі сфери психічного розвитку дітей; вивчення змісту, засобів і форм організації корекційно-педагогічного процесу в центрах раннього розвитку та медичних, соціальних закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
 

Знати сутність процесу організації педагогічній діяльності в умовах центру раннього розвитку;

Вміти аналізувати спеціальну літературу з тематики, передбаченої програмою курсу; використовувати знання в корекційно-реабілітаційному процесі; постійно підвищувати професійний та рівень, педагогічну майстерність дотримуючись етичних і моральних норм.

загально-наукові:

-        базові знання фундаментальних та фахових наук, в обсязі, необхідному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін.

соціально-особистісні:

-креативність, здатність до системного мислення, адаптивність і комунікабельність.

професійні:

-      базові уявлення про типи дизонтогенетичного розвитку, загальні та специфічні особливості психофізичного розвитку дітей;

-      сучасні уявлення про принципи психодіагностичної, корекційної та психопрофілактичної роботи з дітьми раннього віку.

 

Знати існуючу систему закладів та установ, що реалізують програми раннього втручання, їх структуру, завдання та перспективи розвитку в Україні;

Вміти вивчати і оцінювати ефективність проведеної роботи; використовувати спеціальні методики та технічні засоби реабілітації; залучати до корекційно-виховної діяльності найближчих родичів дітей з інвалідністю, визначати ефективні форми й методи роботи з ними, надавати консультативну допомогу з питань соціально-педагогічного супроводу в умовах сім’ї.

соціально-особистісні:

-       наполегливість у досягненні мети;

-       турбота про якість виконуваної роботи, толерантність.

професійні:

-       базові уявлення про етіологію, патогенез та класифікації порушень психофізичного розвитку;

-       здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

спеціалізовано-професійні:

-       здатність використовувати професійно-профільовані знання у діагностичному обстеженні осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

-       здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань спеціальної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

 

Знати нормативно-правові документи з питань організації психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дитину з інвалідністю.

Вміти здійснювати аналіз законодавчих актів, що регламентують соціальну та освітню політику України в галузі соціального захисту, освіти та медичного забезпечення інвалідів загалом, та реабілітації зокрема.

соціально-особистісні:

-  розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей;

-  толерантність.

професійні:

-       сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері спеціальної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних проблем спеціальної освіти.

спеціалізовано-професійні:

-       здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

 

Знати специфічні методи та форми організації реабілітаційних заходів щодо корекційної роботи з дітьми раннього віку, зокрема з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Вміти обирати ефективні методи і прийоми раннього психолого-педагогічного супроводу дітей з ураженнями центральної нервової системи.

професійні:

-здатність використовувати класичні та інноваційні технології спеціальної освіти;

-здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичне підґрунтя розуміння нормативної бази щодо організації корекційно-реабілітаційного супроводу в загальноосвітніх школах. Структура надання послуг за умов інклюзивної форми навчання. Розуміння особливостей психолого-педагогічного розвитку дітей з порушеннями. Педагогічні умови побудови індивідуальної програми розвитку та її реалізація. Педагогічні умови організації корекційного супроводу в класі.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом:VIII

Кількість кредитів ECTS: 3           Кількість годин: 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 12
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10 8
Лабораторні заняття 11 4
Самостійна робота 55 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Бастун Н.А. Служби раннього втручання в Україні: шлях до інтеграції / Н.А. Бастун - К.:, 2005 – 184 с.
  2. Бейкер Брюс Л. Путь к независимости: обучение детей с особенностями развития бытовым навыкам. / Брюс Л. Бейкер, Алан Дж. Брайтман. - М.: Теревинф, 2000, 260 с.
  3. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет / Л. А.Венгер. — М., 1988. – 270 с.
  4. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. _ СПб.: КАРО, 2006. – 144 с.
  5. Доман Глен, Доман Дуглас, Хаги Брюс. Как сделать ребенка физически совершенным. Изд-во АСТ «Аквариум», Москва, 2000
  6. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями. / под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной. – 2-е изд. – М.: Экзамен, 2004. – 160 с.

Казарова Д.С. Опыт коррекционных занятий с детьми с ДЦП в интегрованных 10. Система оцінювання:

-                     усні опитування;

-                     проведення групових дискусій;

-                     перевірки самостійної роботи студентів;

-                     оцінювання індивідуально-дослідних завдань (модифіковані ІПР, адаптовані дидактичні матеріали);

Форма підсумкового контролю: Залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 70 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13305319
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7674
9306
36200
11667418
104605
163430
13305319

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-12 21:56:48
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ