Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Консультативна робота з родиною»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Консультативна робота з родиною»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра ортопедагогіки та реабілітології.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни є консультативна робота з родиною, спрямована на компетентне батьківство дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП).

3. Міждисциплінарні зв’язки «Основи медичних знань з гігієною дітей та підлітків у системі корекційної освіти», «Психологія», «Педагогіка», «Ортопсихологія», «Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" і педагогічна деонтологія», «Ортодизонтогенез», «Ортопедагогіка».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є набуття об’єму теоретичних знань та практичних навичок які допоможуть здійснювати консультативну роботу, спрямовану на компетентне батьківство дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП).

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є - дати студентам знання про сучасні теорії та ефективні практики компетентного батьківського виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; - показати практичну значимість збільшення рівня компетентного батьківства дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП).

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати

досягнення й тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної теорії та практики навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Вміти

аналітично сприймати зовнішню інформацію і робити висновки; розрізняти науковий та побутовий способи мислення; постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, вдосконалювати педагогічну майстерність, виконувати професійні обов’язки з дотриманням етичних і моральних норм

соціально-особистісні:

 • креативність, здатність до системного мислення (КСО 05)
 • адаптивність і комунікабельність (КСО 06)

професійні:

 • сучасні уявлення про принципи організації, навчально-методичного забезпечення, та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку (КЗП–3)
 • уявлення про зміст корекційної роботи з різними групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку та диференційованими методами корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, розвивальної, попереджувальної роботи з ними (КЗП–9)
 

Знати

концептуальні засади та цільові установки сучасної корекційної педагогіки, сутність корекційно-реабілітаційних технологій, а також особливості їх реалізації щодо різних категорій дітей з порушеннями функціональних систем опорно-рухового апарата

Вміти

вивчати і оцінювати педагогічну ефективність навчально-виховного процесу, що реалізується в інклюзивному навчальному закладі по відношенню до дітей з полісистемними порушеннями (аутизмом/ДЦП) розвитку; використовувати спеціальні технічні засоби навчання та інше обладнання кабінетів, класів, ігрових кімнат тощо, створених для корекційно-реабілітаційної роботи;

залучати до корекційно-педагогічної діяльності найближчих родичів дитини, визначати та розробляти найбільш ефективні форми й методи роботи з ними, надавати їм консультативну допомогу з питань розвитку дитини в умовах сім’ї

соціально-особистісні:

 • наполегливість у досягненні мети (КСО 07)
 • турбота про якість виконуваної роботи (КСО 08)
 • толерантність (КСО 09)

професійні:

 • здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту (КЗП–6)
 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді (КЗП–18)

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у діагностичному обстеженні осіб з порушеннями психофізичного розвитку (КПС–3)
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку (КПС–6).
 

Знати

особливості та закономірності розвитку різних категорій дітей з полісистемними порушеннями (аутизмом/ДЦП), їхні потенційні можливості у досягненні певного рівня життєвої компетентності

Вміти

визначати потенційні можливості дітей з різним типом дизонтогенезу, прогнозувати динаміку їхнього розвитку, відбирати й обгрунтовувати оптимальні форми та методи профілактики і корекції вторинних відхилень; розробляти та сприяти реалізації індивідуальних програм соціальної адаптації та інтеграції таких дітей; вивчати і оцінювати педагогічну ефективність корекційно-реабілітаційного процесу, що реалізується по відношенню до дітей з порушеннями функціональних систем опорно-рухового апарата ;

забезпечувати дітям з полісистемними порушеннями (аутизмом/ДЦП) розвитку безпечні умови виховання та навчання

соціально-особистісні:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (КСО 01)
 • толерантність (КСО 09)

професійні:

 • сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних проблем корекційної освіти (КЗП–5)
 • володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу оцінки стану та якості корекційної освіти (КЗП–14)

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту (КПС–1)
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання у запровадженні до спільної діяльності недержавних (зокрема батьківських організацій та організацій інвалідів) для вирішення питань корекційної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку (КПС–6).

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретико-методологічні засади компетентного батьківства. Складові компетентності батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку. Сучасні теоретичні підходи до феномену батьківства. Зміст та рівні батьківської компетентності. Модель формування компетентності батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку в сучасних суспільно-педагогічних реаліях.Формуванні складових компетентності батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку.Методика незавершених ситуацій (МНС) у формуванні складових компетентності батьків дітей з полісистемними порушеннями розвитку.Тренінг «Батьківський коучинг».

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 7

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 18 12
Практичні заняття 12 8
Лабораторні заняття 14 4
Самостійна робота 46 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И.Сели­верстова. — М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 408 с.
 2. Миколайчук М.І. Наративна деконструкція в практиці соціально-педагогічного супроводу батьків дітей з психофізичними вадами // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.– Вип. IXX. В двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – С. 178-187.
 3. Михеева Н. Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал . – 09/2010 . – N9 . – С. 49-56.
 4. Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та в суспільстві. – Львів, 2008. – 334 с.
 5. Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети. – М.: Теревинф, 2007. – 368 с.
 6. Специальная семейная педагогика. Под. ред. В.И.Селиверстова – М., 2009.- 358 с.
 7. Ткачева В. В. Психологические особенности родителей, имеющих детей с детским церебральным параличом /  В. В. Ткачева // Специальная психология. – 2009. – №1. – С. 53-62.
 8. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие / В.В. Ткачева. — М.: АСТ; Астрель, 2007. — 318, [2] с. — (Высшая школа).
 9. Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому просторі. Методичні рекомендації фахівцям з організації та впровадження інклюзивної форми навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Навчально-методичний посібник / Шевцов А.Г., Романенко О.В., Ханзерук Л.О., Чеботарьова О.В., за заг. наук. ред. Шевцова А.Г.–К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 200 с.
 10. Сім’я і дитина в умовах інклюзивної освіти. Методичні поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Навчально-методичний посібник /Шевцов А.Г., Романенко О.В., Ханзерук Л.О., Чеботарьова О.В., за заг. наук. ред. Шевцова А.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 112 с.
 11. Студенти з порушеннями опорно-рухового апарату в інтегрованому навчальному закладі. Нариси до методики організації інтегрованого навчання молоді з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах професійної освіти. Навчально-методичний посібник / Шевцов А.Г., Єжова Т.Є., за заг. наук. ред. Шевцова А.Г. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 100 с.
 12. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004
 13. Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романенко О.В., Скрипка Н.С. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. Навчально-методичний посібник. / Т.Д.Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В. Романенко, Н.С. Скрипка – К.: Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи АПН України, 2003. – 155 с.
 14. Чеботарьова О.В. Індивідуальне навчання дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. – К.: «Літо», 2007. – 167 с.
 15. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания детей с детскими церебральными параличами / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М. : Академия, 2001. – 146 с.

1) 10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; ділові ігри; тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; складання глосаріїв; ситуаційні завдання й вправи.

Форма підсумкового контролю залік у 7 семестрі.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 100 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13305424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7779
9306
36305
11667418
104710
163430
13305424

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-12 22:12:10
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ