Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) Спецкурс «Корекційно-реабілітаційні служби для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

Спецкурс «Корекційно-реабілітаційні служби для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка)

1. Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - система корекційно-реабілітаційних служб України, що здійснюють комплексну реабілітацію та супровід осіб з обмеженнями життєдіяльності.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта і педагогічна деонтологія», «Ортопсихологія», «Ортопедагогіка», «Загальна реабілітологія», «Основи професійного реабілітування», «Соціально-правове забезпечення осіб з ПФОРА» «Спеціальна андрагогіка та професійне реабілітування».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із історичними та теоретико-методологічними основами діяльності корекційно-реабілітаційних служб в Україні; практичними і нормативними засадами, статистичною інформацією, що створюють відповідне теоретичне та емпіричне підґрунтя для розуміння діяльності та міжсистемної співпраці корекційно–реабілітаційних служб з системами освіти та охорони здоров’я в Україні та за кордоном; практичні можливості для роботи і професійного самовдосконалення під час їх майбутнього працевлаштування в системі корекційної освіти і комплексної реабілітації дітей та дорослих осіб з інвалідністю.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення із сучасними принципами та системно-методологічними засадами діяльності та розвитку корекційно-реабілітаційних служб у світлі сучасної системно-синергетичної парадигми; вивчення основних понять та термінів; вивчення актуальних міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів; вивчення питань системи медико-соціальної реабілітації; вивчення порядку забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
 

Знати сутність поняття процесу побудови   діяльності корекційно-реабілітаційних служб та супроводу осіб з інвалідністю;

Вміти аналізувати спеціальну літературу з тематики, передбаченої програмою курсу; використовувати в корекційно-реабілітаційному процесі знання, отримані під час вивчення попередніх фахових дисциплін; підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, вдосконалювати педагогічну майстерність, виконувати професійні обов’язки з дотриманням етичних і моральних норм.

-        базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        базові знання в галузі фахових наук, необхідні для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін.

-      базові уявлення про типи дизонтогенетичного розвитку, загальні та специфічні особливості психофізичного розвитку осіб з інвалідністю;

-      сучасні уявлення про принципи психопрофілактичної роботи з особами, які мають різні особливості психофізичного розвитку.

22

Знати існуючу систему закладів та установ реабілітації, їх структуру, завдання;

Вміти вивчати і оцінювати ефективність супроводу корекційно-реабілітаційний служб, що реалізується в закладах; використовувати спеціальні технічні засоби навчання та реабілітації; визначати та розробляти найбільш ефективні форми й методи роботи, надавати консультативну допомогу з питань супроводу осіб в умовах сім’ї.

-       наполегливість у досягненні мети;

-       турбота про якість виконуваної роботи;

-       базові уявлення про етіологію, патогенез та класифікацію порушень розвитку;

-       володіння загальнонауковими та психолого-педагогічними методами вивчення осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

-       здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

 

Знати сучасні нормативно-правові документи з питань соціального забезпечення корекційно-реабілітаційними службами осіб з інвалідністю в умовах закладів різного профілю.

Вміти здійснювати аналіз законодавчих актів, що регламентують соціальну та освітню політику України в галузі соціального захисту, освіти та медичного забезпечення інвалідів загалом, та реабілітації зокрема.

-  розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей;

-  толерантність.

-       сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері соціального захисті;

-       володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу оцінки стану та якості соціального забезпечення.

-       здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

 

Знати специфічні методи та форми організації реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Вміти обирати ефективні методи і прийоми корекційно-реабілітаційного супроводу осіб з ураженнями центральної нервової системи службами соціального захисту населення.

- здатність застосовувати класичні та інноваційні освітні, реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичне підґрунтя розуміння нормативно-правової бази, що забезпечує надання корекційно-реабілітаційними службами та службами соціального захисту підтримки та послуг особам з інвалідністю. Залежність особливостей порушення та отримання послуг соціального захисту. Структура, зміст та діяльність корекційно-реабілітаційних служб в Україні. Особливості отримання пільг, індивідуальних засобів реабілітації, соціальних послуг.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом:V

Кількість кредитів ECTS: 3         Кількість годин: 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття   78
Практичні заняття 12  
Лабораторні заняття 8  
Самостійна робота 56  

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Шевцов А.Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здо-ров’я: Монографія. – К.: Соцінформ, 2004. - 200 с.
  2. Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я: Монографія. – К.: НТІ «Інститут соціальної політики», 2004. — 240 с.
  3. Шевцов А.Г. Освітні основи реабілітології: [монографія] / А.Г. Шевцов. – К.: «МП Леся», 2009. – 483 с.

10. Система оцінювання:

-          усні опитування;

-          проведення групових дискусій;

-          перевірки самостійної роботи студентів;

-          оцінювання індивідуально-дослідних завдань (рефератів);

Форма підсумкового контролю: Залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 187 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14356722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4975
14602
86285
12632424
281812
290441
14356722

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 08:17:15
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ