Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Адаптивне фізичне виховання та фізична реабілітація»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (ортопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу кафедра ортопедагогіки та реабілітології.

2. Предмет:техніки адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації, що застосовуються в роботі з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату.

3. Міждисциплінарні зв’язки: загальна реабілітологія; ортодизонтогенез; вікова та педагогічна ортопсихологія; ортопсихологія.

4. Метою є:формування у студентів понять про фізичну культуру та реабілітацію осіб, які мають органічні ураження ЦНС, а також – порушення опорно-рухового апарату в результаті травми; набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для проведення адаптивних занять з дітьми, які мають порушення опорно- рухового апарату.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості з порушенням опорно-рухового апарату, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, скерованість на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання; формувати систему знань з фізичної реабілітації, необхідних в процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному, фізичному вихованні людей з порушенням опорно - рухового апарату;

- оволодівати системою практичних умінь і навичок в адаптивному вихованні дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

знати: сучасні педагогічні підходи до характеристики порушень функцій опорно-рухового

апарату, методи діагностики та оцінювання фізичних можливостей дітей з моторними

порушеннями різної етіології;теоретичні засоби педагогічної класифікації дітей з

порушеннями функцій опорно-рухового апарату та їх основні категорії.

вміти: діагностувати особливості фізичного розвитку дітей та визначати характер рухових

порушень;розробляти перспективні корекційні програми на основі отриманих у процесі

діагностики результатів (для однієї дитини або групи дітей з подібними порушеннями);

- організовувати корекційне фізичне виховання: вибір форм та варіантів фізичного

виховання, підбір адекватних фізичних вправ в кожному з основних рухових режимів,

методів рухової реабілітації, а також обладнання залів, групових кімнат та майданчиків

необхідним фізкультурним інвентарем

- базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін КЗН 5;

- сучасні уявлення про принципи організації та функціонування спеціальних закладів освіти різних типів КЗП 4;

- здатність використовувати класичні та інноваційні технології корекційної освіти КЗП 5;

- базові уявлення про методи і прийоми навчання й виховання дітей з порушеннями

психофізичного розвитку, з урахуванням їх пізнавальних можливостей та перспективи

розвитку КЗП 6;

-здатність використовувати знання щодо процесу навчання, виховання та реабілітації дітей з інтелектуальною

недостатністю з метою формування у них сенсорних та   просторових знань, умінь і

навичок .КСП 2;

- здатність планувати, організовувати та проводити корекційно-виховні та корекційно-розвиткові заходи з різними категоріями дітей КЗП 15

7.Короткий зміст дисципліни.

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади організації фізичної реабілітації дітей з ПОРА

Тема 1. Вступ у дисципліну. Анатомія та фізіологія опорно-рухового апарату людини. Причини захворювань опоро-рухового апарату.

Тема 2.Основні конституційні типи постави. Види порушень постави.

Тема 3.Дитячий церебральний параліч – діагностика, розробка корекційної програми, організація корекційно-реабілітаційних заходів

Модуль 2. Основи адаптивного фізичного виховання осіб з ПОРА

Тема 4. Основні поняття, задачі та методи адаптивної фізичної культури для осіб з вадами опорно-рухового апарату.

Тема 5. Форми та технології адаптивної фізичної культури у дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Тема 6. Роль та специфіка індивідуальних та групових занять при проведенні адаптивних занять з фізичної культури у дітей з ПОРА

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 8

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 12
Практичні заняття 10 8
Лабораторні заняття 11 4
Самостійна робота 55 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

Базова:

1. Конституція України. — К., 1996. — Ст. 23, 28, 49.

2. Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, 1975, п. 2.1.

3. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей дляінвалідів (ПрийнятоГенеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй на 48 сесії 20 грудня 1993 р.Резолюція 48/96)(Витяги): Основи концепції політики стосовно інвалідів. Реабілітація.Параграф 23. Розділ 1. Передумови для рівноправної участі. Правило 3. Реабілітація.

4. Международная классификация болезней. 10-й пересмотр.ВООЗ, 2000.

5. Про введення посади спеціалістів з фізичної реабілітації: Лист Міністерства охорониздоров’я України від 5 листопада 2001 р.№ 11.03.04/22.

6. Амосов А. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. —М.: ООО “АСТ”, 2002

7. Вахрук Т. П., Лисовский В. А., Сологуб Е. Б. Основы тератологии и наследственнойпатологии: Учеб. пособе. — М.: Сов. cпорт,2001.

8. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура (цель, содержание, место в системезнаний о человеке) // Теория и практ. физ.культуры. — 1998. — № 1.

9. Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф., Сусляев В. Г. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры: Учеб. пособие. — М.: Сов. спорт, 2000.

10. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов: Учеб.пособие / В. А. Лисовский, С. П. Евсеев, В. Ю. Голофеевский, А. Н. Мирошниченко. —М.: Сов.спорт, 2001.

11. Шанина Г. Е. Адаптивная физическая культура как фактор социального здоровья лиц сограниченными возможностями // Теория иракт. физ. культуры. — 2003.

12. Шапкова Л. В. Средства адаптивной физической культуры: Методические рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей с изменениями в интеллектуальном развитии. — М.: Сов. спорт, 2001. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com1 0

13. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательногоаппарата / Под ред. Н. А. Гросс. — М.: Сов.спорт, 2000.

Допоміжна:

14. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. — М.,

Наука, 1984.

15. Белозерцева И. Оставить в живых! Профилактика суицидального поведения у детей //Основы безопасности жизнедеятельности. — 2002. — № 11. — С. 22–27.

16. Белозерцева И. Этот ребенок невыносим! Клинико-психологическая характеристика детей-суицидентов // Основы безопасности жизнедеятельности. — 2000. — № 10. — С. 27–31.

17. Виноградова Р. Н. Об опыте работы по интерграции в общество людей с ограниченными возможностями в Германии // Соц. и клин.психиатрия. — 2000. — Т. 10.— № 4. — С. 72–73.

18. Выготский Л. С. Основы дефектологии // Собр. соч. — М.,1983. — Т. 5.

19. Гиббс Р. Если Вам за 50. — М.: Физ-ра и спорт, 1985.

20. Дегонская Е. В. Метод “Вилкион”-терапии в лечении сопутствующей соматической патологии у детей с церебральнымпараличем//Укр. вісн. психоневрологии. — 2002. — Т.10. — №2. — С. 203–204.

21. Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте. — М., 1988.

22. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура, ее философия,содержание и задачи //Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов. — СПб., 1996.

23. Епифанов В. А. Медицинское обеспечение спорта у инвалидов //Вопр. курортологии,физиотерапии и лечебной физкультуры. —1995. — № 6. — С. 47–48.

24. Зелинская Д. И., Белова Л. С. Детская инвалидность. — М.,2001. — 136 с.

25. Коренев Н. М. Международные подходы к оценке последствий заболеваний и трав // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2001. — № 3.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю завдання для практичних та лабораторних занять; комплекти завдань для модульних робіт; усне опитування; дискусії; тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів; підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; складання глосаріїв; оцінювання практичних навичок і завдань.

Форма підсумкового контролю екзамен у 8 семестрі.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14356722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4975
14602
86285
12632424
281812
290441
14356722

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 08:17:15
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ