Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - вивчення навчальної дисципліни є вивчення методик діагностики і корекції комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія,корекційна психопедагогіка,психопатологія та клінічні основи інтелектуальних порушень, історія корекційної педагогіки, педагогіка, психологія

4. Метою викладання навчальної дисципліни є викладання навчальної дисципліни «Комунікативна діяльність осіб з інтелектуальними порушеннями» є ознайомлення студентів з методиками та технологіями діагностики та корекції комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями, з організаційно-методичними моделями діагностичної і корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах для осіб з інтелектуальними порушеннями.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити засвоєння студентами теоретично і методично значущих питань, що визначають особливості становлення та розвитку комунікативної діяльності у людини; розкрити специфіку становлення комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю в різні вікові періоди та при різних формах розумової відсталості; дати студентам певні теоретичні знання щодо змісту і засобів формування комунікативних умінь у осіб з інтелектуальною недостатністю; озброїти студентів практичними вміннями і навичками щодо формування різних видів комунікативної діяльності осіб з різними пси формами інтелектуальної недостаності; показати шляхи і прийоми формування комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знатионтогенетичний розвиток комунікативної діяльності. Етіологію, механізм та патогенез порушень комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною недостатністю.

Вміти визначати основні критерії і показники комунікативної діяльності, аналізувати і розкривати особливості мовлення у осіб з інтелектуальними порушеннями.

Базові знання фундаментальних положень і прикладних аспектів у галузі корекційної педагогіки, загальної, вікової та педагогічної спеціальної психології, основ генетики, анатомії, фізіології, патології дітей з психофізичними вадами, невропатології, психопатології, клінічних основ інтелектуальних порушень; адаптації та соціалізації осіб з психофізичними порушеннями;здатність використовувати професійні знання в процесі вибору та застосування різних форм організації навчання у спеціальних закладах освіти.
2.

Знати фундаментальні положення теорії комунікативної діяльності, корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Вміти   адаптувати теоретичний і методичний матеріал для ефективного застосування його в корекційному навчанні

Базові уявлення про складну структуру дефекту, наявність вторинних

відхилень у психічному розвитку дитини з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями; про біосоціальні процеси компенсації, розвиток компенсаторних механізмів аналітико-синтетичної діяльності мислення та мовлення у дітей з психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

 

Знати зміст і завдання навчання та виховання розумово відсталих учнів та методичні вимоги до організацій корекційного навчання осіб з інтелектуальними порушеннями.

Вміти застосовувати різні методичні прийоми з урахуванням індивідуальних особливостей учнів добирати методики і технології корекційного впливу з урахуванням комунікативно-мовленнєвого і особистісного статусу осіб з різними психофізичними та інтелектуальними порушеннями.

Базові знання науково-методичних основ організації навчально-виховного процесу, форм, методів, прийомів та засобів навчання і виховання у спеціальних закладах освіти; базові знання про особливості реалізації індивідуального та диференційованого підходів у спеціальних закладах освіти;

здатність до реалізації цілеспрямованого педагогічного впливу у процесі виховання осіб з вадами зору різних вікових категорій з метою забезпечення гармонійного розвитку їхньої особистості; базові знання у галузі основ медичної, психологічної, педагогічної реабілітації осіб з інтелектуальними порушеннями, про організацію психологічної допомоги дітям та дорослим, які мають інтелектальні порушення; здатність використовувати професійні знання та вміння в процесі навчання дітей з інтелектальними порушеннями основних предметів початкової ланки освіти; здійснення корекційно-компенсаторного впливу на

формування знань, навичок та умінь у дітей з інтелектальними порушеннями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні основи формування комунікативної діяльності. Теоретичні основи комунікації. Комунікативна діяльність як компонент становлення особистості. Види комунікативної діяльності. Етапи становлення комунікативної діяльності.Психолого-педагогічні особливості осіб з інтелектуальними порушеннями. Специфіка становлення вербальної та невербальної комунікації у осіб з інтелектуальними порушеннями.Прийоми, методи і технології визначення стану комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальною діяльністю.Сучасні технології формування та розвитку комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями.Мета, завдання і напрями корекційної роботи з формування та розвитку комунікативної діяльності у осіб з інтелектуальними порушеннями. Специфіка організація роботи з формування комунікативної діяльності при різних формах розумової відсталості.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Кондратенко В.О. Комп’ютерні ігри зі словотворення. Методичні рекомендації. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.

2. Трохимова Н.М., Дуванова С.П., Трохимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологи. – Спб.: Питер, 2005. – 304 с. – (серия «Учебное пособие»).

3. Конопляста С.Ю., Рождественська М.В. Ранній дитячий аутизм. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - модульні контрольні роботи, тести.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14363142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11395
14602
92705
12632424
288232
290441
14363142

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 20:51:01
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ